تحميل قوالب بلوجر vietrick بدون حقوق | Vtrick-blogger themes free download

تحميل قالب vietrick مجان vietrick blogger themes for free download. Vtirck 1.9.1تحميل قالب مدونة بلوجر vietrick بلوجر مجان متوافق مع ادسنس والسيو Seo

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<!DOCTYPE html>

<html b:css='false' b:defaultwidgetversion='2' b:layoutsVersion='3' b:responsive='true' b:templateVersion='1.3.0' expr:class='data:blog.languageDirection' expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:lang='data:blog.localeUnderscoreDelimited' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>

<b:include name='theme-dark-mode'/>

<head>

<b:include name='theme-head'/>

<b:if cond='!data:view.isLayoutMode'>

<!-- Theme CSS Style -->

<b:skin version='1.3.0'><![CDATA[


/* -----------------------------------------------

Blogger Template Style

Name:         VTrick - Premium Creative Blogger Template

Version:      v1.8.26

Download:     https://www.alrsooog.com/vtrick-creative-blogger-template

Author:       Lê Hòa

Author Url:   https://www.alrsooog.com

-----------------------------------------------*/


/*

<!-- Variable definitions -->

<Variable name="keycolor" description="Main Color" type="color" default="#1A73E8" value="#1A73E8"/>

<Group description="Theme Options">

    <Variable name="darkmode" description="Native Dark Mode" type="length" default="0px" min="0px" max="1px" value="0px"/>

    <Variable name="userdarkmode" description="User Dark Mode" type="length" default="1px" min="0px" max="1px" value="1px"/>

    <Variable name="fixedmenu" description="Fixed Menu" type="length" default="1px" min="0px" max="1px" value="1px"/>

    <Variable name="sidebar" description="Left Sidebar" type="length" default="0px" min="0px" max="1px" value="0px"/>

    <Variable name="fixedsidebar" description="Fixed Sidebar" type="length" default="1px" min="0px" max="1px" value="1px"/>

<Variable name="postrate" description="Fake post rating" type="length" default="1px" min="0px" max="1px" value="1px"/>

<Variable name="blockcode" description="Code Syntax Highlight" type="length" default="1px" min="0px" max="1px" value="1px"/>

</Group>

<Group description="Homepage widget Options">

<Variable name="home.featured.meta" description="Disable Featured post meta on homepage" type="length" default="1px" min="0px" max="1px" value="1px"/>

    <Variable name="home.featured.cate" description="Disable Featured post category on homepage" type="length" default="1px" min="0px" max="1px" value="1px"/>

</Group>

<Group description="TOC Options">

<Variable name="autotoc" description="Auto Table of Content" type="length" default="1px" min="0px" max="1px" value="1px"/>

<Variable name="expandtoc" description="Expand Table of Content" type="length" default="0px" min="0px" max="1px" value="0px"/>

<Variable name="pagetoc" description="Enable Auto TOC in Page" type="length" default="0px" min="0px" max="1px" value="1px"/>

</Group>

<Group description="Theme Widths">

    <Variable name="boxed" description="Boxed Mode" type="length" default="0px" min="0px" max="1px" value="0px"/>

    <Variable name="row.width" description="Container Width" type="length" default="1600px" min="970px" max="1600px" value="1600px"/>

    <Variable name="sidebar.width" description="Sidebar Width" type="length" default="300px" min="250px" max="336px" value="300px"/>

</Group>

<Group description="Theme Fonts">

<Variable name="main.font" description="Site Font" type="font" family="Quicksand" default="normal 400 14px $(family)"  value="normal 400 14px $(family)"/>

    <Variable name="menu.font" description="Menu Font" type="font" family="Quicksand" default="normal 400 14px $(family)" value="normal 400 14px $(family)"/>

    <Variable name="title.font" description="Title Font" type="font" family="Segoe UI" default="normal 400 14px $(family)" value="normal 400 14px $(family)"/>

    <Variable name="text.font" description="Text Font" type="font" family="Quicksand" default="normal 400 14px $(family)"  value="normal 400 14px $(family)"/>

</Group>

<Group description="Background">

    <Variable name="background.color" description="Body Background" type="color" default="#FFF"  value="#FFFFFF"/>

    <Variable name="body.background" description="Background" type="background" color="$(background.color)" default="$(color) none repeat fixed top left" value="$(color) none repeat fixed top left"/>

    <Variable name="outer.bg" description="Outer Background" type="color" default="#F2F2F2"  value="#F0F2F5"/>

    <Variable name="outer.mobile.bg" description="Outer Mobile Background" type="color" default="#F2F2F2"  value="#F0F2F5"/>

</Group>

<Group description="Theme Colors">

    <Variable name="main.color" description="Theme Color" type="color" default="#FF3152" value="#ff7a18"/>

    <Variable name="title.color" description="Title Color" type="color" default="#202124" value="#202124"/>

    <Variable name="title.hover.color" description="Title Hover Color" type="color" default="$(main.color)" value="#1A73E8"/>

    <Variable name="meta.color" description="Meta Color" type="color" default="#959595" value="#959595"/>

    <Variable name="text.color" description="Text Color" type="color" default="#757575"  value="#474747"/>

<Variable name="accent.color" description="Accent Color" type="color" default="#0066cc"  value="#0066cc"/>

</Group>

<Group description="Site Header" selector="#header-wrapper">

    <Variable name="header.bg" description="Header Background" type="color" default="#FFFFFF" value="#FFFFFF"/>

    <Variable name="header.color" description="Header Color" type="color" default="$(title.color)" value="#050505"/>

    <Variable name="header.hover.color" description="Header Hover Color" type="color" default="$(main.color)" value="#1A73E8"/>

</Group>

<Group description="Sub Menu">

    <Variable name="submenu.bg" description="Sub Menu Background" type="color" default="#FFFFFF" value="#FFFFFF"/>

    <Variable name="submenu.color" description="Sub Menu Color" type="color" default="$(title.color)" value="#202124"/>

    <Variable name="submenu.hover.color" description="Sub Menu Hover Color" type="color" default="$(main.color)" value="#1A73E8"/>

</Group>

<Group description="Mega Menu">

    <Variable name="megamenu.bg" description="Mega Menu Background" type="color" default="$(submenu.bg)" value="#FFFFFF"/>

    <Variable name="megamenu.color" description="Mega Menu Color" type="color" default="$(submenu.color)" value="#202124"/>

    <Variable name="megamenu.hover.color" description="MegaMenu Hover Color" type="color" default="$(main.color)" value="#1A73E8"/>

</Group>

<Group description="Mobile Menu">

    <Variable name="mmenu.bg" description="Mobile Menu Background" type="color" default="$(outer.bg)" value="#FFFFFF"/>

    <Variable name="mmenu.color" description="Mobile Menu Color" type="color" default="$(title.color)" value="#202124"/>

    <Variable name="mmenu.hover.color" description="Mobile Menu Hover Color" type="color" default="$(main.color)" value="#1A73E8"/>

</Group>

<Group description="Header ADS" selector="#header-ads-wrap">

    <Variable name="headerad.onpost" description="Show on Post Page" type="length" default="1px" min="0px" max="1px" value="1px"/>

</Group>

<Group description="Theme Widgets" select="#sidebar">

    <Variable name="wtitle.color" description="Widget Title Color" type="color" default="$(title.color)" value="#202124"/>

<Variable name="widget.bg" description="Widget Background" type="color" default="#FFFFFF" value="#FFFFFF"/>

</Group>

<Group description="Post Styles" select="#main">

    <Variable name="post.title.color" description="Post Title Color" type="color" default="$(title.color)" value="#202124"/>

    <Variable name="post.title.hover.color" description="Post Title Hover Color" type="color" default="$(title.hover.color)" value="#1A73E8"/>

    <Variable name="post.img.border" description="Post Image Border radius" type="length" default="4px" min="0px" max="10px" value="4px"/>

    <Variable name="post.text.color" description="Post Page Text Color" type="color" default="$(text.color)" value="#3C4043"/>

    <Variable name="itempost.title.size" description="Post Page Title Font Size" type="length" default="37px" min="20px" max="50px" value="37px"/>

    <Variable name="itempost.content.size" description="Post Page Text Font Size" type="length" default="14px" min="12px" max="20px" value="16px"/>

<Variable name="itempost.comment.size" description="Comment Text Font Size" type="length" default="14px" min="12px" max="20px" value="14px"/>

</Group>

<Group description="Post Page Options" select="#main">

    <Variable name="breadcrumb" description="Post Breadcrumbs" type="length" default="1px" min="0px" max="1px" value="1px"/>

    <Variable name="cmm.count" description="Comments Count" type="length" default="1px" min="0px" max="1px" value="1px"/>

    <Variable name="postnav" description="Post Navigation" type="length" default="1px" min="0px" max="1px" value="1px"/>

</Group>

<Group description="Footer ADS" selector="#footer-ads-wrap">

    <Variable name="footerad.onpost" description="Show on Post Page" type="length" default="1px" min="0px" max="1px" value="1px"/>

</Group>

<Group description="Theme Footer" selector="#footer-wrapper">

    <Variable name="footer.bg" description="Footer Background" type="color" default="#5ca2d2" value="#5ca2d2"/>

    <Variable name="footer.color" description="Footer Color" type="color" default="#f6f7f8" value="#f6f7f8"/>

    <Variable name="footer.hover.color" description="Footer Hover Color" type="color" default="$(main.color)" value="#1A73E8"/>

</Group>

<Group description="FooterBar" selector=".footerbar">

    <Variable name="footerbar.bg" description="FooterBar Background" type="color" default="$(footer.bg)" value="#f5f5f7"/>

    <Variable name="footerbar.color" description="FooterBar Color" type="color" default="$(title.color)" value="#1d1d1f"/>

    <Variable name="footerbar.hover.color" description="FooterBar Hover Color" type="color" default="$(main.color)" value="#1A73E8"/>

</Group>

<Group description="Cookie Consent" selector="#gnews-pro-cookie-ify">

    <Variable name="cookie.bg" description="Cookie Background" type="color" default="#FFFFFF" value="#FFFFFF"/>

    <Variable name="cookie.color" description="Cookie Text Color" type="color" default="$(text.color)" value="#3C4043"/>

</Group>

<Group description="Theme Buttons">

    <Variable name="button.bg" description="Button Background" type="color" default="$(main.color)" value="#1A73E8"/>

    <Variable name="button.color" description="Button Color" type="color" default="#FFFFFF" value="#FFFFFF"/>

    <Variable name="button.hover.bg" description="Button Hover Background" type="color" default="#1767D0" value="#1767D0"/>

    <Variable name="button.hover.color" description="Button Hover Color" type="color" default="#FFFFFF" value="#FFFFFF"/>

</Group>

<Group description="Theme Fonts (Reset)">

    <!-- Site Font -->

    <Variable name="mainfont.italic" description="Main Font Italic" type="font" default="italic 400 14px $(main.font.family)" value="italic 400 14px $(family)"/>

    <Variable name="mainfont.medium" description="Main Font Medium" type="font" default="normal 500 14px $(main.font.family)" value="normal 500 14px $(family)"/>

    <Variable name="mainfont.mediumitalic" description="Main Font Medium Italic" type="font" default="italic 500 14px $(main.font.family)" value="italic 500 14px $(family)"/>

    <Variable name="mainfont.bold" description="Main Font Bold" type="font" default="normal 700 14px $(main.font.family)" value="normal 700 14px $(family)"/>

    <Variable name="mainfont.bolditalic" description="Main Font Bold Italic" type="font" default="italic 700 14px $(main.font.family)" value="italic 700 14px $(family)"/>

    <!-- Menu Font -->

    <Variable name="menufont.italic" description="Menu Font Italic" type="font" default="italic 400 14px $(menu.font.family)" value="italic 400 14px $(family)"/>

    <Variable name="menufont.sb" description="Menu Font SemiBold" type="font" default="normal 600 14px $(menu.font.family)" value="normal 600 14px $(family)"/>

    <Variable name="menufont.sbitalic" description="Menu Font SemiBold Italic" type="font" default="italic 600 14px $(menu.font.family)" value="italic 600 14px $(family)"/>

    <Variable name="menufont.bold" description="Menu Font Bold" type="font" default="normal 700 14px $(menu.font.family)" value="normal 700 14px $(family)"/>

    <Variable name="menufont.bolditalic" description="Menu Font Bold Italic" type="font" default="italic 700 14px $(menu.font.family)" value="italic 700 14px $(family)"/>

    <!-- Title Font -->

    <Variable name="titlefont.italic" description="Title Font Italic" type="font" default="italic 400 14px $(title.font.family)" value="italic 400 14px $(family)"/>

    <Variable name="titlefont.sb" description="Title Font SemiBold" type="font" default="normal 600 14px $(title.font.family)" value="normal 600 14px $(family)"/>

    <Variable name="titlefont.sbitalic" description="Title Font SemiBold Italic" type="font" default="italic 600 14px $(title.font.family)" value="italic 600 14px $(family)"/>

    <Variable name="titlefont.bold" description="Title Font Bold" type="font" default="normal 700 14px $(title.font.family)" value="normal 700 14px $(family)"/>

    <Variable name="titlefont.bolditalic" description="Title Font Bold Italic" type="font" default="italic 700 14px $(title.font.family)" value="italic 700 14px $(family)"/>

    <!-- Text Font -->

    <Variable name="textfont.italic" description="Text Font Italic" type="font" default="italic 400 14px $(text.font.family)" value="italic 400 14px $(family)"/>

    <Variable name="textfont.medium" description="Text Font Medium" type="font" default="normal 500 14px $(text.font.family)" value="normal 500 14px $(family)"/>

    <Variable name="textfont.mediumitalic" description="Text Font Medium Italic" type="font" default="italic 500 14px $(text.font.family)" value="italic 500 14px $(family)"/>

    <Variable name="textfont.bold" description="Text Font Bold" type="font" default="normal 700 14px $(text.font.family)" value="normal 700 14px $(family)"/>

    <Variable name="textfont.bolditalic" description="Text Font Bold Italic" type="font" default="italic 700 14px $(text.font.family)" value="italic 700 14px $(family)"/>

</Group>

<!-- Hidden Variables -->

<Variable name="body.background.color" description="Comments Background" hideEditor="true" type="color" default="transparent"  value="transparent"/>

<Variable name="body.title.color" description="Comments Color" hideEditor="true" type="color" default="$(title.color)" value="#202124"/>

<Variable name="body.text.color" description="Comments Text Color" hideEditor="true" type="color" default="$(text.color)"  value="#3C4043"/>

<Variable name="body.link.color" description="Comments Link Color" hideEditor="true" type="color" default="$(main.color)"  value="#1A73E8"/>

<Variable name="body.text.font" description="Comments Font 1" hideEditor="true" type="font" default="normal 400 14px -apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Roboto,Helvetica Neue,Arial,Noto Sans,sans-serif,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,Segoe UI Symbol,Noto Color Emoji"  value="normal 400 14px -apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Roboto,Helvetica Neue,Arial,Noto Sans,sans-serif,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,Segoe UI Symbol,Noto Color Emoji !important"/>

<Variable name="body.action.font.large" description="Comments Font 2" hideEditor="true" type="font" default="normal 700 14px Montserrat, Arial, sans-serif !important"  value="normal 700 14px Montserrat, Arial, sans-serif !important"/>

*/


/*-- Google Fonts --*/

@font-face{font-family:Quicksand;font-style:normal;font-weight:300;font-display:swap;src:url(https://fonts.gstatic.com/s/quicksand/v21/6xK-dSZaM9iE8KbpRA_LJ3z8mH9BOJvgkKEo58m-wi40.woff2) format('woff2');unicode-range:U+0102-0103,U+0110-0111,U+0128-0129,U+0168-0169,U+01A0-01A1,U+01AF-01B0,U+1EA0-1EF9,U+20AB}@font-face{font-family:Quicksand;font-style:normal;font-weight:300;font-display:swap;src:url(https://fonts.gstatic.com/s/quicksand/v21/6xK-dSZaM9iE8KbpRA_LJ3z8mH9BOJvgkKEo58i-wi40.woff2) format('woff2');unicode-range:U+0100-024F,U+0259,U+1E00-1EFF,U+2020,U+20A0-20AB,U+20AD-20CF,U+2113,U+2C60-2C7F,U+A720-A7FF}@font-face{font-family:Quicksand;font-style:normal;font-weight:300;font-display:swap;src:url(https://fonts.gstatic.com/s/quicksand/v21/6xK-dSZaM9iE8KbpRA_LJ3z8mH9BOJvgkKEo58a-wg.woff2) format('woff2');unicode-range:U+0000-00FF,U+0131,U+0152-0153,U+02BB-02BC,U+02C6,U+02DA,U+02DC,U+2000-206F,U+2074,U+20AC,U+2122,U+2191,U+2193,U+2212,U+2215,U+FEFF,U+FFFD}@font-face{font-family:Quicksand;font-style:normal;font-weight:400;font-display:swap;src:url(https://fonts.gstatic.com/s/quicksand/v21/6xK-dSZaM9iE8KbpRA_LJ3z8mH9BOJvgkP8o58m-wi40.woff2) format('woff2');unicode-range:U+0102-0103,U+0110-0111,U+0128-0129,U+0168-0169,U+01A0-01A1,U+01AF-01B0,U+1EA0-1EF9,U+20AB}@font-face{font-family:Quicksand;font-style:normal;font-weight:400;font-display:swap;src:url(https://fonts.gstatic.com/s/quicksand/v21/6xK-dSZaM9iE8KbpRA_LJ3z8mH9BOJvgkP8o58i-wi40.woff2) format('woff2');unicode-range:U+0100-024F,U+0259,U+1E00-1EFF,U+2020,U+20A0-20AB,U+20AD-20CF,U+2113,U+2C60-2C7F,U+A720-A7FF}@font-face{font-family:Quicksand;font-style:normal;font-weight:400;font-display:swap;src:url(https://fonts.gstatic.com/s/quicksand/v21/6xK-dSZaM9iE8KbpRA_LJ3z8mH9BOJvgkP8o58a-wg.woff2) format('woff2');unicode-range:U+0000-00FF,U+0131,U+0152-0153,U+02BB-02BC,U+02C6,U+02DA,U+02DC,U+2000-206F,U+2074,U+20AC,U+2122,U+2191,U+2193,U+2212,U+2215,U+FEFF,U+FFFD}@font-face{font-family:Quicksand;font-style:normal;font-weight:500;font-display:swap;src:url(https://fonts.gstatic.com/s/quicksand/v21/6xK-dSZaM9iE8KbpRA_LJ3z8mH9BOJvgkM0o58m-wi40.woff2) format('woff2');unicode-range:U+0102-0103,U+0110-0111,U+0128-0129,U+0168-0169,U+01A0-01A1,U+01AF-01B0,U+1EA0-1EF9,U+20AB}@font-face{font-family:Quicksand;font-style:normal;font-weight:500;font-display:swap;src:url(https://fonts.gstatic.com/s/quicksand/v21/6xK-dSZaM9iE8KbpRA_LJ3z8mH9BOJvgkM0o58i-wi40.woff2) format('woff2');unicode-range:U+0100-024F,U+0259,U+1E00-1EFF,U+2020,U+20A0-20AB,U+20AD-20CF,U+2113,U+2C60-2C7F,U+A720-A7FF}@font-face{font-family:Quicksand;font-style:normal;font-weight:500;font-display:swap;src:url(https://fonts.gstatic.com/s/quicksand/v21/6xK-dSZaM9iE8KbpRA_LJ3z8mH9BOJvgkM0o58a-wg.woff2) format('woff2');unicode-range:U+0000-00FF,U+0131,U+0152-0153,U+02BB-02BC,U+02C6,U+02DA,U+02DC,U+2000-206F,U+2074,U+20AC,U+2122,U+2191,U+2193,U+2212,U+2215,U+FEFF,U+FFFD}@font-face{font-family:Quicksand;font-style:normal;font-weight:600;font-display:swap;src:url(https://fonts.gstatic.com/s/quicksand/v21/6xK-dSZaM9iE8KbpRA_LJ3z8mH9BOJvgkCEv58m-wi40.woff2) format('woff2');unicode-range:U+0102-0103,U+0110-0111,U+0128-0129,U+0168-0169,U+01A0-01A1,U+01AF-01B0,U+1EA0-1EF9,U+20AB}@font-face{font-family:Quicksand;font-style:normal;font-weight:600;font-display:swap;src:url(https://fonts.gstatic.com/s/quicksand/v21/6xK-dSZaM9iE8KbpRA_LJ3z8mH9BOJvgkCEv58i-wi40.woff2) format('woff2');unicode-range:U+0100-024F,U+0259,U+1E00-1EFF,U+2020,U+20A0-20AB,U+20AD-20CF,U+2113,U+2C60-2C7F,U+A720-A7FF}@font-face{font-family:Quicksand;font-style:normal;font-weight:600;font-display:swap;src:url(https://fonts.gstatic.com/s/quicksand/v21/6xK-dSZaM9iE8KbpRA_LJ3z8mH9BOJvgkCEv58a-wg.woff2) format('woff2');unicode-range:U+0000-00FF,U+0131,U+0152-0153,U+02BB-02BC,U+02C6,U+02DA,U+02DC,U+2000-206F,U+2074,U+20AC,U+2122,U+2191,U+2193,U+2212,U+2215,U+FEFF,U+FFFD}@font-face{font-family:Quicksand;font-style:normal;font-weight:700;font-display:swap;src:url(https://fonts.gstatic.com/s/quicksand/v21/6xK-dSZaM9iE8KbpRA_LJ3z8mH9BOJvgkBgv58m-wi40.woff2) format('woff2');unicode-range:U+0102-0103,U+0110-0111,U+0128-0129,U+0168-0169,U+01A0-01A1,U+01AF-01B0,U+1EA0-1EF9,U+20AB}@font-face{font-family:Quicksand;font-style:normal;font-weight:700;font-display:swap;src:url(https://fonts.gstatic.com/s/quicksand/v21/6xK-dSZaM9iE8KbpRA_LJ3z8mH9BOJvgkBgv58i-wi40.woff2) format('woff2');unicode-range:U+0100-024F,U+0259,U+1E00-1EFF,U+2020,U+20A0-20AB,U+20AD-20CF,U+2113,U+2C60-2C7F,U+A720-A7FF}@font-face{font-family:Quicksand;font-style:normal;font-weight:700;font-display:swap;src:url(https://fonts.gstatic.com/s/quicksand/v21/6xK-dSZaM9iE8KbpRA_LJ3z8mH9BOJvgkBgv58a-wg.woff2) format('woff2');unicode-range:U+0000-00FF,U+0131,U+0152-0153,U+02BB-02BC,U+02C6,U+02DA,U+02DC,U+2000-206F,U+2074,U+20AC,U+2122,U+2191,U+2193,U+2212,U+2215,U+FEFF,U+FFFD}


/*-- Bootstrap Icon v1.5.0 --*/

@font-face{font-family:bootstrap-icons;src:url(https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/font/fonts/bootstrap-icons.woff2?856008caa5eb66df68595e734e59580d) format("woff2"),url(https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/font/fonts/bootstrap-icons.woff?856008caa5eb66df68595e734e59580d) format("woff")}

[class*=" bi-"]::before,[class^=bi-]::before{display:inline-block;font-family:bootstrap-icons!important;font-style:normal;font-weight:400!important;font-variant:normal;text-transform:none;line-height:1;vertical-align:-.125em;-webkit-font-smoothing:antialiased;-moz-osx-font-smoothing:grayscale}


/*-- CSS Variables --*/

:root{--max-width:$(row.width);--gap:3rem;--body-font:'$(main.font.family)',Arial,sans-serif;--menu-font:'$(menu.font.family)',Arial,sans-serif;--title-font:'$(title.font.family)',Arial,sans-serif;--title-font:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,"Noto Sans",sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol","Noto Color Emoji";--text-font:'$(text.font.family)',Arial,sans-serif;--body-bg-color:$(background.color);--body-bg:$(body.background);--outer-bg:$(outer.bg);--outer-mobile-bg:$(outer.mobile.bg);--main-color:$(main.color);--title-color:$(title.color);--title-hover-color:$(title.hover.color);--meta-color:$(meta.color);--text-color:$(text.color);--header-bg:$(header.bg);--header-color:$(header.color);--header-hover-color:$(header.hover.color);--submenu-bg:$(submenu.bg);--submenu-color:$(submenu.color);--submenu-hover-color:$(submenu.hover.color);--megamenu-bg:$(megamenu.bg);--megamenu-color:$(megamenu.color);--megamenu-hover-color:$(megamenu.hover.color);--mobilemenu-bg:$(mmenu.bg);--mobilemenu-color:$(mmenu.color);--mobilemenu-hover-color:$(mmenu.hover.color);--widget-bg:$(widget.bg);--widget-title-color:$(wtitle.color);--post-card-bg:$(widget.bg);--post-title-color:$(post.title.color);--post-title-hover-color:$(post.title.hover.color);--post-text-color:$(post.text.color);--footer-bg:$(footer.bg);--footer-linear-bg:linear-gradient(to right,#1fc59f 0%,#2958dc 100%);--footer-radial-bg:radial-gradient(circle at 0% -25%,#FF7948 0%,#FF8355 0,#DA2C84 42%,#3E13A4 110%);--footer-color:$(footer.color);--footer-hover-color:$(footer.hover.color);--footerbar-bg:$(footerbar.bg);--footerbar-color:$(footerbar.color);--footerbar-hover-color:$(footerbar.hover.color);--cookie-bg:$(cookie.bg);--cookie-color:$(cookie.color);--button-bg:$(button.bg);--button-lite-bg:$(button.bg) 10;--button-color:$(button.color);--button-hover-bg:$(button.hover.bg);--button-hover-color:$(button.hover.color);--rgba-gray:#F0F2F5;--border-color:rgba(155,155,155,0.15);--border-radius:6px;--radius:8px;--widget-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,0.025);--avatar-shadow:0px 1px 4px rgba(0,0,0,0.05);--toc-bg:#fef6ec;--toc-link:#0089c7;--accent:$(accent.color);--trending-color:#1d1d1f;--transition-1:all .1s ease;--transition-2:all .2s ease;--transition-4:all .4s ease;--shadow-1:rgba(0, 0, 0, 0.1);--shadow-2:rgba(0, 0, 0, 0.2);--shadow-5:rgba(0, 0, 0, 0.5);--shadow-8:rgba(0, 0, 0, 0.8);--box-shadow:0 1px 2px var(--shadow-2);--box-shadow-0:0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0.1),0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0.1);--box-shadow-1:0px 0px 5px 0px rgba(0,0,0,0.1),0px 0px 1px 0px rgba(0,0,0,0.1);--box-shadow-2:0px 2px 8px 0px rgba(0,0,0,0.1),0px 1px 1px 0px rgba(0,0,0,0.1);--box-shadow-3:0px 2px 12px 2px rgba(0,0,0,0.1),0px 1px 2px 0px rgba(0,0,0,0.1);--box-shadow-4:0px 8px 24px 4px rgba(0,0,0,0.1),0px 2px 2px 0px rgba(0,0,0,0.1);--card-shadow:0 2px 12px var(--shadow-2);--box-radius:max(0px, min(8px, ((100vw - 4px) - 100%) * 9999))/8px;--secondary-button-bg:#E4E6EB;--secondary-button-color:#050505;--secondary-button-hover-bg:#CCD0D5;--comment-color:#434343;--comment-bg-color:#f0f2f5;--comment-action-color:#65676b;--scroll-bg:rgba(168,173,179,.84);--content-bg:#FFF;--grd-bg:linear-gradient(130deg,#ff7a18,#af002d 41.07%,#319197 76.05%);--block-linear-bg:linear-gradient(to bottom,#e5e6ed 42%,#f1f2f4 81%,#ffffff 97%);--card-grd:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,hsla(0,0%,100%,.013) 8.1%,hsla(0,0%,100%,.049) 15.5%,hsla(0,0%,100%,.104) 22.5%,hsla(0,0%,100%,.175) 29%,hsla(0,0%,100%,.259) 35.3%,hsla(0,0%,100%,.352) 41.2%,hsla(0,0%,100%,.45) 47.1%,hsla(0,0%,100%,.55) 52.9%,hsla(0,0%,100%,.648) 58.8%,hsla(0,0%,100%,.741) 64.7%,hsla(0,0%,100%,.825) 71%,hsla(0,0%,100%,.896) 77.5%,hsla(0,0%,100%,.951) 84.5%,hsla(0,0%,100%,.987) 91.9%,#fff)}

html.is-dark{--body-bg-color:#2b2b2b;--body-bg:#F1F3F4 none repeat fixed top left;--outer-bg:#1a1a1a;--outer-mobile-bg:#1a1a1a;--title-color:#f6f7f8;--title-hover-color:#1A73E8;--meta-color:#aaaaaa;--text-color:#b4b6ba;--header-bg:#242526;--header-color:#f6f7f8;--header-hover-color:#1A73E8;--submenu-bg:#252525;--submenu-color:#f6f7f8;--submenu-hover-color:#1A73E8;--megamenu-bg:#252525;--megamenu-color:#f6f7f8;--megamenu-hover-color:#1A73E8;--mobilemenu-bg:#1b1b1b;--mobilemenu-color:#f6f7f8;--mobilemenu-hover-color:#1A73E8;--widget-bg:#202020;--widget-title-color:#f6f7f8;--post-card-bg:#2b2b2b;--post-title-color:#f6f7f8;--post-title-hover-color:#1A73E8;--post-text-color:b4b6ba;--footer-bg:#202020;--footer-color:$(footer.color);--footer-hover-color:#1A73E8;--footerbar-bg:#202020;--footerbar-color:#f6f7f8;--footerbar-hover-color:#1A73E8;--cookie-bg:#202020;--cookie-color:#b4b6ba;--button-bg:$(button.bg);--button-color:$(button.color);--button-hover-bg:$(button.hover.bg);--button-hover-color:$(button.hover.color);--rgba-gray:#3A3B3C;--border-color:rgba(155,155,155,0.03);--toc-bg:#202020;--toc-link:#0089c7;--secondary-button-bg:#3A3B3C;--secondary-button-hover-bg:#505151;--secondary-button-color:#E4E6EB;--secondary-text:#B0B3B8;--secondary-text:#65676B;--comment-color:#E4E6EB;--comment-bg-color:#3A3B3C;--comment-action-color:#B0B3B8;--content-bg:#2b2b2b;--scroll-bg:rgba(88,88,88,.84);--block-linear-bg:linear-gradient(to bottom,var(--outer-bg) 42%,#252525 81%,var(--body-bg-color) 97%);--card-grd:linear-gradient(90deg,hsla(0deg 0% 17% /0) 0,hsla(0deg 0% 17% /.013) 8.1%,hsla(0deg 0% 17% /.049) 15.5%,hsla(0deg 0% 17% /.104) 22.5%,hsla(0deg 0% 17% /.175) 29%,hsla(0deg 0% 17% /.259) 35.3%,hsla(0deg 0% 17% /.352) 41.2%,hsla(0deg 0% 17% /.45) 47.1%,hsla(0deg 0% 17% /.55) 52.9%,hsla(0deg 0% 17% /.648) 58.8%,hsla(0deg 0% 17% /.741) 64.7%,hsla(0deg 0% 17% /.825) 71%,hsla(0deg 0% 17% /.896) 77.5%,hsla(0deg 0% 17% /.951) 84.5%,hsla(0deg 0% 17% /.987) 91.9%,var(--content-bg))}

html.rtl{--body-font:'Tajawal',Arial,sans-serif;--menu-font:'Tajawal',Arial,sans-serif;--title-font:'Tajawal',Arial,sans-serif;--text-font:'Tajawal',Arial,sans-serif}

/*-- Reset CSS --*/

a,abbr,acronym,address,applet,b,big,blockquote,body,caption,center,cite,code,dd,del,dfn,div,dl,dt,em,fieldset,font,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,object,p,pre,q,s,samp,small,span,strike,strong,sub,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,tr,tt,u,ul,var{padding:0;margin:0;border:0;outline:none;vertical-align:baseline;background:0 0;text-decoration:none}dl,ul{list-style-position:inside;list-style:none}ul li{list-style:none}caption{text-align:center}img{border:none;position:relative}a,a:visited{text-decoration:none}.clearfix{clear:both}.section,.widget,.widget ul{margin:0;padding:0}a{color:var(--main-color)}a img{border:0}abbr{text-decoration:none}.CSS_LIGHTBOX{z-index:999999!important}.CSS_LIGHTBOX_ATTRIBUTION_INDEX_CONTAINER .CSS_HCONT_CHILDREN_HOLDER > .CSS_LAYOUT_COMPONENT.CSS_HCONT_CHILD:first-child > .CSS_LAYOUT_COMPONENT{opacity:0}.separator a{text-decoration:none!important;clear:none!important;float:none!important;margin-left:0!important;margin-right:0!important}#Navbar1,#navbar-iframe,.widget-item-control,a.quickedit,.home-link,.feed-links{display:none!important}.center{display:table;margin:0 auto;position:relative}.widget > h2,.widget > h3{display:none}.widget iframe,.widget img{max-width:100%}button,input,select,textarea{font-family:var(--body-font);-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;appearance:none;outline:none;border-radius:0}input[type="search"]::-webkit-search-cancel-button{-webkit-appearance:none}

/*-- Style CSS --*/

*{box-sizing:border-box}

html{position:relative;word-break:break-word;word-wrap:break-word;text-rendering:optimizeLegibility;-webkit-font-smoothing:antialiased;-webkit-text-size-adjust:100%;font-size: clamp(12px,calc(.7rem + .25vw),20px)}

body{position:relative;background:var(--body-bg);background-color:var(--body-bg-color);font-family:var(--body-font);font-size:14px;color:var(--text-color);font-weight:400;font-style:normal;line-height:1.4em}

.rtl{direction:rtl}h1,h2,h3,h4,h5,h6{font-family:var(--title-font);font-weight:700}a,button,input{transition:all 0s ease}#outer-wrapper{position:relative;overflow:hidden;width:100%;max-width:100%;background-color:var(--outer-bg);margin:0 auto;padding:0}.is-boxed #outer-wrapper{width:$(row.width + 60px);max-width:100%;box-shadow:0 0 20px rgba(0,0,0,.1)}.is-dark .is-boxed #outer-wrapper{box-shadow:0 0 20px rgba(0,0,0,.3)}.container{position:relative}.row-x1{width:100%;max-width:var(--max-width)}.row-x2{width:100%}.flex-center{display:flex;justify-content:center}#content-wrapper,#footer-ads-wrap,#header-ads-wrap{position:relative;width:100%;overflow:hidden;padding:0 var(--gap) calc(var(--gap)/2) var(--gap);margin:0 auto;max-width:var(--max-width)}#content-wrapper>.container{display:flex;justify-content:space-between}.is-left #content-wrapper>.container,.rtl .is-right #content-wrapper>.container{flex-direction:row-reverse}.rtl .is-left #content-wrapper>.container{flex-direction:row}.theiaStickySidebar:after,.theiaStickySidebar:before{content:'';display:table;clear:both}#main-wrapper{position:relative;width:calc(100% - $(sidebar.width + 30px))}.no-sidebar #main-wrapper{width:100%}#sidebar-wrapper{position:relative;width:$(sidebar.width)}.no-sidebar #sidebar-wrapper{display:none}.btn{position:relative;border:0;border-radius:var(--radius)}


/*! Ratio16:10 */

.svg-wrap {display: grid!important}

.svg-wrap > * {grid-area: 1/1;}


/*! Base */

.author-avatar-wrap,.comments .avatar-image-container,.entry-image-wrap{display:block;position:relative;overflow:hidden;z-index:5;color:transparent!important}.author-row{-webkit-margin-before:auto;margin-block-start:auto;display:flex;align-items:center;color:#565656;line-height:1.3;font-size:clamp(12px,calc(.7rem + .25vw),20px)}.author-row .author-name{font-weight:600}.PopularPosts .on.sp,.author-row .on.sp{padding:0 .5rem}.author-row .cmt-count{margin-left:auto;color:inherit}.author-row .cmt-count:hover{color:var(--main-color)}.PopularPosts .cmt-count:after,.author-row .cmt-count:after,.block-items .cmt-count:after,.related-posts .cmt-count:after{content:"\f268";font-family:bootstrap-icons;vertical-align:bottom;margin-left:4px}.cmt-count{color:inherit}.author-avatar,.entry-thumb{display:block;position:relative;width:100%;height:100%;background-size:cover;background-position:center center;background-repeat:no-repeat;z-index:1;opacity:0;transition:opacity .35s ease,filter 0s ease}.author-avatar{border-radius:50%;background-size:100%;background-position:0 0}.author-avatar.lazy-ify,.entry-thumb.lazy-ify{opacity:1}.cs:hover .entry-image-wrap .entry-thumb,.entry-image-wrap:hover .entry-thumb{filter:brightness(1.03)}.entry-image-wrap.is-video:after{position:absolute;content:"\f4f4";top:50%;right:50%;width:38px;height:27px;background-color:rgba(0,0,0,.5);font-family:bootstrap-icons;font-size:16px;color:#fff;font-weight:900;display:flex;align-items:center;justify-content:center;z-index:5;transform:translate(50%,-50%);box-sizing:border-box;padding:0 0 0 1px;margin:0;border-radius:var(--radius);box-shadow:0 1px 3px 0 rgb(0,0,0,.1);transition:background .17s ease}.cs:hover .entry-image-wrap.is-video:after,.entry-image-wrap.is-video:hover:after{background-color:#f50000}.cs .entry-image-wrap.is-video:after{top:15px;right:15px;transform:translate(0)}.rtl .cs .entry-image-wrap.is-video:after{left:15px;right:unset}.entry-category{display:flex;width:-moz-fit-content;width:fit-content;height:20px;background-color:var(--main-color);font-size:12px;color:#fff;align-items:center;padding:0 10px;margin:0 0 10px;border-radius:20px}.entry-title{display:block;color:var(--post-title-color);font-weight:700;line-height:1.3em}.entry-title a{display:block;color:var(--post-title-color)}.entry-title a:hover{color:var(--post-title-hover-color)}.entry-meta{display:flex;font-size:12px;color:var(--meta-color);font-weight:400;margin:4px 0 0}.entry-meta .mi{display:flex}.entry-meta .mi,.entry-meta .sp{margin:0 3px 0 0}.rtl .entry-meta .mi,.rtl .entry-meta .sp{margin:0 0 0 3px}.entry-meta .author-name{color:var(--meta-color);font-weight:500}.entry-meta .entry-tag{color:var(--accent);text-transform:uppercase;letter-spacing:.5px;font-weight:600;font-family:var(--title-font)}.entry-meta.mi .entry-tag:not(:last-child){margin:0 1rem 0 0}.entry-meta.mi .entry-tag:before{content:"#"}.excerpt{font-family:var(--text-font);line-height:1.7;margin-bottom:1.5rem}.before-mask:before{content:'';position:absolute;left:0;right:0;bottom:0;height:100%;background-image:linear-gradient(to bottom,rgba(0,0,0,0) 30%,rgba(0,0,0,.5));-webkit-backface-visibility:hidden;backface-visibility:hidden;z-index:2;opacity:1;margin:0;transition:opacity .25s ease}.cs{overflow:hidden}.entry-info{position:absolute;left:0;bottom:0;width:100%;background:linear-gradient(to bottom,rgba(0,0,0,0),rgba(0,0,0,.5));overflow:hidden;z-index:10;display:flex;flex-direction:column;padding:16px}.entry-info .entry-title{color:#fff;text-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.1)}.entry-info .entry-meta{color:#c5c5c5;text-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.1)}.entry-info .entry-meta .author-name{color:#d5d5d5;font-weight:400}.error-msg{display:flex;align-items:center;font-size:14px;color:var(--meta-color);padding:20px 0;font-weight:400}.error-msg b{font-weight:500}.loader{position:relative;width:100%;height:100%;overflow:hidden;display:flex;align-items:center;justify-content:center;margin:0}.loader:after{content:'';display:block;width:30px;height:30px;box-sizing:border-box;margin:0;border:1.45px solid var(--main-color);border-right-color:var(--border-color);border-radius:100%;animation:spinner .65s infinite linear;transform-origin:center}@-webkit-keyframes spinner{0%{-webkit-transform:rotate(0);transform:rotate(0)}to{-webkit-transform:rotate(1turn);transform:rotate(1turn)}}@keyframes spinner{0%{-webkit-transform:rotate(0);transform:rotate(0)}to{-webkit-transform:rotate(1turn);transform:rotate(1turn)}}


/*! Social */

.social a:before{display:inline-block;font-family:bootstrap-icons;font-style:normal;font-weight:400}.social .blogger a:before{content:'\f37d'}.social .apple a:before{content:'\f179'}.social .amazon a:before{content:'\f270'}.social .microsoft a:before{content:'\f3ca'}.social .facebook a:before{content:"\f344"}.social .facebook-f a:before{content:'\f39e'}.social .twitter a:before{content:"\f5ef"}.social .rss a:before{content:"\f521"}.social .youtube a:before{content:"\f62b"}.social .skype a:before{content:'\f17e'}.social .stumbleupon a:before{content:'\f1a4'}.social .tumblr a:before{content:'\f173'}.social .vk a:before{content:'\f189'}.social .stack-overflow a:before{content:'\f16c'}.social .github a:before{content:'\f09b'}.social .linkedin a:before{content:"\f472"}.social .dribbble a:before{content:'\f17d'}.social .soundcloud a:before{content:'\f1be'}.social .behance a:before{content:'\f1b4'}.social .digg a:before{content:'\f1a6'}.social .instagram a:before{content:"\f437"}.social .pinterest a:before{content:'\f0d2'}.social .pinterest-p a:before{content:'\f231'}.social .twitch a:before{content:'\f1e8'}.social .delicious a:before{content:'\f1a5'}.social .codepen a:before{content:'\f1cb'}.social .flipboard a:before{content:'\f44d'}.social .reddit a:before{content:"\f650"}.social .whatsapp a:before{content:"\f618"}.social .messenger a:before{content:"\f648"}.social .snapchat a:before{content:'\f2ac'}.social .telegram a:before{content:"\f5b3"}.social .steam a:before{content:'\f3f6'}.social .discord a:before{content:'\f392'}.social .quora a:before{content:'\f2c4'}.social .tiktok a:before{content:'\e07b'}.social .share a:before{content:'\f064';font-family:'Font Awesome 5 Free';font-weight:900}.social .email a:before{content:"\f32f";font-family:bootstrap-icons}.social .external-link a:before{content:'\f35d';font-family:'Font Awesome 5 Free';font-weight:900}.social-bg .blogger a,.social-bg-hover .blogger a:hover{background-color:#ff5722}.social-bg .apple a,.social-bg-hover .apple a:hover{background-color:#333}.social-bg .amazon a,.social-bg-hover .amazon a:hover{background-color:#fe9800}.social-bg .microsoft a,.social-bg-hover .microsoft a:hover{background-color:#0067b8}.social-bg .facebook a,.social-bg .facebook-f a,.social-bg-hover .facebook a:hover,.social-bg-hover .facebook-f a:hover{background-color:#3b5999}.social-bg .twitter a,.social-bg-hover .twitter a:hover{background-color:#00acee}.social-bg .youtube a,.social-bg-hover .youtube a:hover{background-color:#f50000}.social-bg .instagram a,.social-bg-hover .instagram a:hover{background:linear-gradient(15deg,#ffb13d,#dd277b,#4d5ed4)}.social-bg .pinterest a,.social-bg .pinterest-p a,.social-bg-hover .pinterest a:hover,.social-bg-hover .pinterest-p a:hover{background-color:#ca2127}.social-bg .dribbble a,.social-bg-hover .dribbble a:hover{background-color:#ea4c89}.social-bg .linkedin a,.social-bg-hover .linkedin a:hover{background-color:#0077b5}.social-bg .tumblr a,.social-bg-hover .tumblr a:hover{background-color:#365069}.social-bg .twitch a,.social-bg-hover .twitch a:hover{background-color:#6441a5}.social-bg .rss a,.social-bg-hover .rss a:hover{background-color:#ffc200}.social-bg .skype a,.social-bg-hover .skype a:hover{background-color:#00aff0}.social-bg .stumbleupon a,.social-bg-hover .stumbleupon a:hover{background-color:#eb4823}.social-bg .vk a,.social-bg-hover .vk a:hover{background-color:#4a76a8}.social-bg .stack-overflow a,.social-bg-hover .stack-overflow a:hover{background-color:#f48024}.social-bg .github a,.social-bg-hover .github a:hover{background-color:#24292e}.social-bg .soundcloud a,.social-bg-hover .soundcloud a:hover{background:linear-gradient(#ff7400,#ff3400)}.social-bg .behance a,.social-bg-hover .behance a:hover{background-color:#191919}.social-bg .digg a,.social-bg-hover .digg a:hover{background-color:#1b1a19}.social-bg .delicious a,.social-bg-hover .delicious a:hover{background-color:#0076e8}.social-bg .codepen a,.social-bg-hover .codepen a:hover{background-color:#000}.social-bg .flipboard a,.social-bg-hover .flipboard a:hover{background-color:#f52828}.social-bg .reddit a,.social-bg-hover .reddit a:hover{background-color:#ff4500}.social-bg .whatsapp a,.social-bg-hover .whatsapp a:hover{background-color:#3fbb50}.social-bg .messenger a,.social-bg-hover .messenger a:hover{background-color:#0084ff}.social-bg .snapchat a,.social-bg-hover .snapchat a:hover{background-color:#ffe700}.social-bg .telegram a,.social-bg-hover .telegram a:hover{background-color:#179cde}.social-bg .steam a,.social-bg-hover .steam a:hover{background:linear-gradient(5deg,#0d89bc,#112c5b,#0d1c47)}.social-bg .discord a,.social-bg-hover .discord a:hover{background-color:#7289da}.social-bg .quora a,.social-bg-hover .quora a:hover{background-color:#b92b27}.social-bg .tiktok a,.social-bg-hover .tiktok a:hover{background-color:#fe2c55}.social-bg .share a,.social-bg-hover .share a:hover{background-color:var(--meta-color)}.social-bg .email a,.social-bg-hover .email a:hover{background-color:#888}.social-bg .external-link a,.social-bg-hover .external-link a:hover{background-color:var(--title-color)}.social-color .blogger a,.social-color-hover .blogger a:hover{color:#ff5722}.social-color .apple a,.social-color-hover .apple a:hover{color:#333}.social-color .amazon a,.social-color-hover .amazon a:hover{color:#fe9800}.social-color .microsoft a,.social-color-hover .microsoft a:hover{color:#0067b8}.social-color .facebook a,.social-color .facebook-f a,.social-color-hover .facebook a:hover,.social-color-hover .facebook-f a:hover{color:#3b5999}.social-color .twitter a,.social-color-hover .twitter a:hover{color:#00acee}.social-color .youtube a,.social-color-hover .youtube a:hover{color:#f50000}.social-color .instagram a,.social-color-hover .instagram a:hover{color:#dd277b}.social-color .pinterest a,.social-color .pinterest-p a,.social-color-hover .pinterest a:hover,.social-color-hover .pinterest-p a:hover{color:#ca2127}.social-color .dribbble a,.social-color-hover .dribbble a:hover{color:#ea4c89}.social-color .linkedin a,.social-color-hover .linkedin a:hover{color:#0077b5}.social-color .tumblr a,.social-color-hover .tumblr a:hover{color:#365069}.social-color .twitch a,.social-color-hover .twitch a:hover{color:#6441a5}.social-color .rss a,.social-color-hover .rss a:hover{color:#ffc200}.social-color .skype a,.social-color-hover .skype a:hover{color:#00aff0}.social-color .stumbleupon a,.social-color-hover .stumbleupon a:hover{color:#eb4823}.social-color .vk a,.social-color-hover .vk a:hover{color:#4a76a8}.social-color .stack-overflow a,.social-color-hover .stack-overflow a:hover{color:#f48024}.social-color .github a,.social-color-hover .github a:hover{color:#24292e}.social-color .soundcloud a,.social-color-hover .soundcloud a:hover{color:#ff7400}.social-color .behance a,.social-color-hover .behance a:hover{color:#191919}.social-color .digg a,.social-color-hover .digg a:hover{color:#1b1a19}.social-color .delicious a,.social-color-hover .delicious a:hover{color:#0076e8}.social-color .codepen a,.social-color-hover .codepen a:hover{color:#000}.social-color .flipboard a,.social-color-hover .flipboard a:hover{color:#f52828}.social-color .reddit a,.social-color-hover .reddit a:hover{color:#ff4500}.social-color .whatsapp a,.social-color-hover .whatsapp a:hover{color:#3fbb50}.social-color .messenger a,.social-color-hover .messenger a:hover{color:#0084ff}.social-color .snapchat a,.social-color-hover .snapchat a:hover{color:#ffe700}.social-color .telegram a,.social-color-hover .telegram a:hover{color:#179cde}.social-color .steam a,.social-color-hover .steam a:hover{color:#112c5b}.social-color .discord a,.social-color-hover .discord a:hover{color:#7289da}.social-color .quora a,.social-color-hover .quora a:hover{color:#b92b27}.social-color .tiktok a,.social-color-hover .tiktok a:hover{color:#fe2c55}.social-color .share a,.social-color-hover .share a:hover{color:var(--meta-color)}.social-color .email a,.social-color-hover .email a:hover{color:#888}.social-color .external-link a,.social-color-hover .external-link a:hover{color:var(--title-color)}


/*! Header */

#header-wrapper{position:relative;float:left;width:100%;z-index:50;margin-bottom:1.5rem}.header-inner,.main-header{position:relative;float:left;width:100%;height:59px}.header-inner{background-color:var(--header-bg);box-shadow:var(--box-shadow)}.header-inner.is-fixed{position:fixed;top:-59px;left:0;width:100%;z-index:990;backface-visibility:hidden;visibility:hidden;opacity:0;transition:all .25s ease}.header-inner.is-fixed.show{top:0;opacity:1;visibility:visible;margin:0}.header-header{position:relative;width:100%;height:59px;border-bottom:1px solid var(--border-color);padding:0 var(--gap);max-width:var(--max-width);margin:0 auto}.is-boxed .header-header{float:none;width:$(row.width + 60px);max-width:100%;margin:0 auto;padding:0}.header-items{position:relative;float:left;width:100%;display:flex;flex-wrap:wrap;justify-content:space-between}.flex-left{position:static;display:flex;z-index:10}.flex-right{position:absolute;top:0;right:0;z-index:20}.rtl .flex-right{left:0;right:unset}.main-logo{position:relative;float:left;height:58px;overflow:hidden;padding:0 13px 0 0}.rtl .main-logo{padding:0 0 0 13px}.main-logo .widget{position:relative;height:100%;display:flex;align-items:center}.main-logo .logo-img{display:flex;align-items:center;height:34px;overflow:hidden}.main-logo img{display:block;max-width:100%;max-height:100%}.main-logo .blog-title{display:block;font-size:23px;font-family:var(--title-font);color:var(--header-color);font-weight:700}.main-logo .blog-title a{color:var(--header-color)}.main-logo .blog-title a:hover{color:var(--header-hover-color)}.main-logo #h1-off{position:absolute;top:-9000px;left:-9000px;display:none;visibility:hidden}#vtrick-pro-main-nav{position:static;height:58px;z-index:10}#vtrick-pro-main-nav .widget,#vtrick-pro-main-nav .widget>.widget-title{display:none}#vtrick-pro-main-nav .show-menu{display:block}#vtrick-pro-main-nav ul#vtrick-pro-main-nav-menu{display:flex;flex-wrap:wrap}#vtrick-pro-main-nav ul>li{position:relative;padding:0;margin:0}#vtrick-pro-main-nav-menu>li:not(:first-child){margin-left:8px}#vtrick-pro-main-nav-menu>li>a{position:relative;display:block;height:50px;font-family:var(--menu-font);font-size:15px;color:var(--header-color);font-weight:600;line-height:50px;padding:0 14px;border-radius:var(--box-radius);margin:4px 0}#vtrick-pro-main-nav-menu>li>a:hover{background:var(--rgba-gray)}#vtrick-pro-main-nav ul>li>.ul,#vtrick-pro-main-nav ul>li>ul{position:absolute;left:0;top:58px;width:180px;background-color:var(--submenu-bg);z-index:99999;padding:5px 0;backface-visibility:hidden;visibility:hidden;opacity:0;transform:translate3d(0,-10px,0);border-radius:var(--radius);box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.1),0 5px 10px 0 rgba(0,0,0,.1)}.rtl #vtrick-pro-main-nav ul>li>.ul,.rtl #vtrick-pro-main-nav ul>li>ul{left:auto;right:0}#vtrick-pro-main-nav ul>li>ul>li>ul{position:absolute;top:-5px;left:100%;transform:translate3d(-10px,0,0);margin:0}.rtl #vtrick-pro-main-nav ul>li>ul>li>ul{left:unset;right:100%;transform:translate3d(10px,0,0)}#vtrick-pro-main-nav ul>li>ul>li{display:block;float:none;position:relative}.rtl #vtrick-pro-main-nav ul>li>ul>li{float:none}#vtrick-pro-main-nav ul>li>ul>li a{position:relative;display:block;font-size:14px;color:var(--submenu-color);font-weight:400;padding:8px 14px;margin:0}#vtrick-pro-main-nav ul>li>ul>li:hover>a{color:var(--submenu-hover-color)}#vtrick-pro-main-nav ul>li.has-sub>a:after{content:"\f282";float:right;font-family:bootstrap-icons;font-size:9px;font-weight:900;margin:0 0 0 4px}.rtl #vtrick-pro-main-nav ul>li.has-sub>a:after{float:left;margin:-1px 4px 0 0}#vtrick-pro-main-nav ul>li>ul>li.has-sub>a:after{content:"\f285";float:right;margin:0}.rtl #vtrick-pro-main-nav ul>li>ul>li.has-sub>a:after{content:"\f285"}#vtrick-pro-main-nav ul .ul,#vtrick-pro-main-nav ul ul{transition:visibility .1s ease,opacity .17s ease,transform .17s ease}#vtrick-pro-main-nav ul>li:hover>.ul,#vtrick-pro-main-nav ul>li:hover>ul,#vtrick-pro-main-nav ul>li>ul>li:hover>ul{visibility:visible;opacity:1;transform:translate3d(0,0,0);margin:0}#vtrick-pro-main-nav .mega-menu{position:static!important}#vtrick-pro-main-nav .mega-menu>.ul{width:100%;background-color:var(--megamenu-bg);overflow:hidden;padding:20px}.mega-menu .mega-items{display:grid;grid-template-columns:repeat(5,1fr);column-gap:20px}.mega-menu .mega-items.no-items{grid-template-columns:1fr}.mega-items .mega-item{position:relative;width:100%;display:flex;flex-direction:column;padding:0}.mega-item .entry-image-wrap{width:100%;z-index:1;margin:0 0 8px;border-radius:var(--radius)}.mega-item .entry-title{font-size:14px}.mega-item .entry-title a{color:var(--megamenu-color)}.mega-item .entry-title a:hover{color:var(--megamenu-hover-color)}.mega-menu .error-msg{justify-content:center}.mobile-menu-toggle{display:none;height:40px;font-size:18px;color:var(--header-color);align-items:center;padding-right:1rem}.mobile-menu-toggle:after{content:"\f479";font-family:bootstrap-icons;font-weight:900;margin:0}.mobile-menu-toggle:hover{color:var(--header-hover-color)}.tgl-wrap{height:58px;display:flex;align-items:center;z-index:20;margin:0}.tgl-wrap>a:not(:last-child){margin-right:.5rem}.tgl-style{width:40px;height:40px;background-color:var(--secondary-button-bg);color:var(--header-color);font-size:14px;display:flex;align-items:center;justify-content:center;cursor:pointer;z-index:20;border-radius:50%}.tgl-style:after{content:"\f52a";font-family:bootstrap-icons;font-weight:700}.darkmode-toggle:after{content:"\f494"}.is-dark .darkmode-toggle:after{content:"\f2bd";font-weight:400}.show-search{transition:opacity .17s ease}.tgl-style:hover{background:var(--secondary-button-hover-bg)}#main-search-wrap{display:none;position:absolute;top:0;right:0;width:$(sidebar.width);height:58px;background-color:var(--header-bg);z-index:25}.rtl #main-search-wrap{left:0;right:unset}@-webkit-keyframes showSearch{0%{width:80%;opacity:0}100%{width:100%;opacity:1}}.main-search{position:relative;float:right;width:100%;height:100%;display:flex;align-items:center;animation:showSearch .17s ease}.rtl .main-search{float:left}.main-search .search-form{position:relative;height:38px;background-color:var(--rgba-gray);display:flex;flex:1;border:0;border-radius:var(--radius)}.is-dark .main-search .search-form:focus-within{background-color:var(--rgba-gray)}.main-search .search-input{width:100%;flex:1;background-color:rgba(0,0,0,0);font-family:inherit;font-size:14px;color:var(--header-color);font-weight:400;text-align:left;padding:0 16px;border:0}.rtl .main-search .search-input{text-align:right}.main-search .search-input::placeholder,.main-search .search-input:focus{color:var(--header-color);outline:0}.main-search .search-input::placeholder{opacity:.65}.main-search .search-close{width:40px;background-color:unset;font-size:16px;color:var(--header-color);text-align:center;cursor:pointer;border:0}.main-search .search-close:before{display:block;content:"\f62a";font-family:bootstrap-icons;font-weight:900}.main-search .search-close:hover{color:var(--header-hover-color)}.overlay{visibility:hidden;opacity:0;position:fixed;top:0;left:0;right:0;bottom:0;background-color:rgba(0,0,0,.8);z-index:1000;margin:0;transition:all .25s ease}#slide-menu{display:none;position:fixed;width:300px;height:100%;top:0;left:0;bottom:0;background-color:var(--mobilemenu-bg);overflow:hidden;z-index:1010;left:0;-webkit-transform:translateX(-100%);transform:translateX(-100%);visibility:hidden;box-shadow:3px 0 7px rgba(0,0,0,.1);transition:all .25s ease}.rtl #slide-menu{left:unset;right:0;-webkit-transform:translateX(100%);transform:translateX(100%)}.nav-active #slide-menu,.rtl .nav-active #slide-menu{-webkit-transform:translateX(0);transform:translateX(0);visibility:visible}.slide-menu-header{position:relative;float:left;width:100%;height:59px;background-color:var(--mobilemenu-bg);overflow:hidden;display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;border-bottom:1px solid var(--border-color)}.mobile-search{flex:1;padding-right:1rem}.rtl .mobile-search{padding-left:1rem}.mobile-search .search-form{width:100%;height:34px;background-color:var(--rgba-gray);overflow:hidden;display:flex;justify-content:space-between;border:0;border-radius:var(--radius)}.mobile-search .search-form:focus-within{background-color:var(--mobilemenu-bg);box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,.1),0 1px 3px rgba(0,0,0,.2)}.is-dark .mobile-search .search-form:focus-within{background-color:var(--rgba-gray)}.mobile-search .search-input{flex:1;width:100%;background-color:rgba(0,0,0,0);font-family:inherit;font-size:14px;color:var(--mobilemenu-color);font-weight:400;padding:0 10px;border:0}.mobile-search .search-input::placeholder,.mobile-search .search-input:focus{color:var(--mobilemenu-color)}.mobile-search .search-input::placeholder{opacity:.65}.mobile-search .search-action{background-color:rgba(0,0,0,0);font-family:inherit;font-size:12px;color:var(--mobilemenu-color);font-weight:400;text-align:center;cursor:pointer;padding:0 10px;border:0;opacity:.65}.mobile-search .search-action:before{display:block;content:"\f52a";font-family:bootstrap-icons;font-weight:900}.mobile-search .search-action:hover{opacity:1}.hide-vtrick-pro-mobile-menu{display:flex;height:100%;color:var(--mobilemenu-color);font-size:16px;align-items:center;cursor:pointer;z-index:20;padding:0 1rem}.hide-vtrick-pro-mobile-menu:before{content:"\f284";font-family:bootstrap-icons;font-weight:900}.hide-vtrick-pro-mobile-menu:hover{color:var(--mobilemenu-hover-color)}.slide-menu-flex{position:relative;float:left;width:100%;height:calc(100% - 59px);display:flex;flex-direction:column;justify-content:space-between;overflow:hidden;overflow-y:auto;-webkit-overflow-scrolling:touch;margin:0}.vtrick-pro-mobile-menu{position:relative;float:left;width:100%;padding:16px}.vtrick-pro-mobile-menu .m-sub{display:none}.vtrick-pro-mobile-menu ul li{position:relative;display:block;overflow:hidden;float:left;width:100%;margin:0}.vtrick-pro-mobile-menu>ul li ul{overflow:hidden}.vtrick-pro-mobile-menu ul li a{font-size:15px;color:var(--mobilemenu-color);font-weight:400;padding:8px 0;display:block}.vtrick-pro-mobile-menu>ul>li>a{font-family:var(--menu-font);font-weight:600}.vtrick-pro-mobile-menu ul li.has-sub .submenu-toggle{position:absolute;top:0;right:0;width:30px;color:var(--mobilemenu-color);text-align:right;cursor:pointer;padding:8px 0}.rtl .vtrick-pro-mobile-menu ul li.has-sub .submenu-toggle{text-align:left;right:auto;left:0}.vtrick-pro-mobile-menu ul li.has-sub .submenu-toggle:after{content:"\f282";font-family:bootstrap-icons;font-weight:900;float:right;font-size:12px;text-align:right;transition:all 0s ease}.rtl .vtrick-pro-mobile-menu ul li.has-sub .submenu-toggle:after{float:left}.vtrick-pro-mobile-menu ul li.has-sub.show>.submenu-toggle:after{content:"\f286"}.vtrick-pro-mobile-menu ul li a:hover,.vtrick-pro-mobile-menu ul li.has-sub.show>.submenu-toggle,.vtrick-pro-mobile-menu ul li.has-sub.show>a{color:var(--mobilemenu-hover-color)}.vtrick-pro-mobile-menu>ul>li>ul>li a{font-size:14px;opacity:.75;padding:8px 0 8px 10px}.rtl .vtrick-pro-mobile-menu>ul>li>ul>li a{padding:8px 10px 8px 0}.vtrick-pro-mobile-menu>ul>li>ul>li>ul>li>a{padding:8px 0 8px 20px}.rtl .vtrick-pro-mobile-menu>ul>li>ul>li>ul>li>a{padding:8px 20px 8px 0}.vtrick-pro-mobile-menu ul>li>.submenu-toggle:hover{color:var(--mobilemenu-hover-color)}

.mm-footer{position:relative;float:left;width:100%;padding:20px 16px;margin:0}.mm-footer .mm-menu,.mm-footer .mm-social{position:relative;float:left;width:100%;margin:8px 0 0}.mm-footer .mm-social{margin:0}.mm-footer ul{display:flex;flex-wrap:wrap}.mm-footer .mm-social ul li{margin:0 16px 0 0}.rtl .mm-footer .mm-social ul li{margin:0 0 0 16px}.mm-footer .mm-social ul li:last-child{margin:0}.mm-footer .mm-social ul li a{display:block;font-size:14px;color:var(--mobilemenu-color);padding:0}.mm-footer .mm-social ul li a:hover{color:var(--mobilemenu-hover-color)}.mm-footer .mm-menu ul li{margin:5px 18px 0 0}.rtl .mm-footer .mm-menu ul li{margin:5px 0 0 18px}.mm-footer .mm-menu ul li:last-child{margin:5px 0 0}.mm-footer .mm-menu ul li a{display:block;font-size:14px;color:var(--mobilemenu-color);font-weight:400;padding:0}.mm-footer .mm-menu ul li a:hover{color:var(--mobilemenu-hover-color)}#header-ads-wrap{position:relative;float:left;width:100%;margin:0}.header-ads .widget,.header-ads .widget-content{position:relative;float:left;width:100%;margin:0}.header-ads .widget{margin:1rem 0 0}


/*! Ticker */

#featured-wrapper,#hero-wrapper,#ticker-wrapper,#trending-wrapper{padding:0 var(--gap)}#hero-wrapper,#ticker .widget,#ticker-wrapper,#trending-wrapper{position:relative;float:left;width:100%;margin:0}#ticker .widget{display:none;background-color:var(--widget-bg);align-items:flex-start;padding:1.5rem 1rem;margin:0 0 2rem;box-shadow:var(--box-shadow);border-radius:var(--box-radius)}#ticker .widget.PopularPosts,#ticker .widget.is-visible{display:flex}.ticker .widget-title{padding:0 8px 0 0}.rtl .ticker .widget-title{padding:0 0 0 8px}.ticker .widget-title .title{font-size:15px;color:var(--main-color);font-weight:400;line-height:20px}.ticker .widget-content{position:relative;height:20px;display:flex;justify-content:space-between;flex:1;margin:0}.ticker .loader{justify-content:flex-start}.ticker .loader:after{width:20px;height:20px}.ticker .error-msg{max-width:100%;overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;padding:0}.ticker-items{position:relative;display:flex;align-items:center;flex:1;overflow:hidden}.ticker-item{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;opacity:0;visibility:hidden;transform:translate3d(10px,0,0);pointer-events:none;transition:all .85s ease}.rtl .ticker-item{left:unset;right:0;transform:translate3d(-10px,0,0)}.ticker-item.active{opacity:1;visibility:visible;transform:translate3d(0,0,0);pointer-events:initial}.ticker-item .entry-title{height:20px;display:flex;font-size:15px;font-weight:600;line-height:20px}.ticker-item .entry-title a{max-width:100%;overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:1;-webkit-box-orient:vertical}.ticker-nav{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;grid-gap:5px;padding:0 0 0 10px}.rtl .ticker-nav{padding:0 10px 0 0}.ticker-nav a{display:flex;width:20px;height:20px;background-color:var(--rgba-gray);font-size:9px;color:var(--title-color);align-items:center;justify-content:center;border-radius:var(--radius)}.ticker-nav a:hover{color:var(--main-color)}.ticker-nav a:before{display:block;font-family:bootstrap-icons;font-weight:900}.rtl .ticker-nav a.tn-next:before,.ticker-nav .tn-prev:before{content:"\f284"}.rtl .ticker-nav .tn-prev:before,.ticker-nav a.tn-next:before{content:"\f285"}


/*! Trending */

.trending .widget.PopularPosts{box-sizing:content-box;display:flex!important;margin:-3rem 0 calc(var(--gap)/2) 0;position:relative;margin-top:-3rem}.trending .widget.PopularPosts:after{content:"";position:absolute;right:0;top:3rem;bottom:3.5rem;width:5px;border-radius:5px;background:linear-gradient(130deg,#ff7a18,#af002d 41.07%,#319197 76.05%)}.trending .widget.PopularPosts .widget-title{margin-top:4rem;flex:0 0 180px;margin-right:1rem;position:relative;display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;padding:1.5rem;transform:translateY(-10px)}.trending .widget.PopularPosts .widget-title .title{z-index:3;position:relative;font-family:var(--title-font);font-weight:700;font-size:clamp(1.5rem,calc(1.5rem + .2vw),3rem);line-height:1.2;color:#fff;letter-spacing:-.05rem}.trending .widget.PopularPosts .widget-title .title:after{display:none}.trending .widget.PopularPosts .widget-title .title:before{content:"\f25f";font-family:bootstrap-icons;font-size:.8em;font-weight:400;display:block}.trending .widget.PopularPosts .widget-title:before{content:"";background:linear-gradient(130deg,#ff7a18,#af002d 41.07%,#319197 76.05%);position:absolute;top:-5px;left:-5px;width:calc(100% + 10px);height:calc(100% + 10px);z-index:1;border-radius:12px}.trending .widget.PopularPosts .widget-title:after{content:"";position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;background:#000;z-index:2;border-radius:8px}.trending .widget.PopularPosts .widget-content{scrollbar-color:#666 #201c29;scrollbar-gutter:always;padding:3rem 3rem 3rem 2rem;margin:0;display:flex;overflow-x:scroll;-webkit-overflow-scrolling:touch}.trending .widget.PopularPosts .widget-content::-webkit-scrollbar{width:8px;height:8px}.trending .widget.PopularPosts .widget-content::-webkit-scrollbar-thumb{background:var(--scroll-bg);border-radius:10px}.trending .widget.PopularPosts .widget-content .popular-post.post{padding:1.5rem;border-radius:16px;background:linear-gradient(135deg,#d4e9bc 0,#f2f5c0 100%);color:#000;display:flex;flex-direction:column;transition:.2s;margin:0;min-width:200px;max-width:230px;min-height:280px;box-shadow:var(--box-shadow-4)}.trending .widget.PopularPosts .widget-content .popular-post.post:nth-child(2){background-image:-webkit-linear-gradient(135deg,#fbd0b8 0,#fcdcbe 48%,#fcdcbe 49%,#fceac3 100%)}.trending .widget.PopularPosts .widget-content .popular-post.post:nth-child(3){background:linear-gradient(33deg,#e2c8df,#f2ced8)}.trending .widget.PopularPosts .widget-content .popular-post.post:nth-child(4){background:linear-gradient(218deg,#c9dae7 0,#ebeff9 100%)}.trending .widget.PopularPosts .widget-content .popular-post.post:nth-child(6){background:linear-gradient(-64deg,#b3dcb7 0,#f4f5c0 100%)}.trending .widget.PopularPosts .widget-content .popular-post.post:nth-child(7){background:linear-gradient(135deg,#ffe9e9 0,#f7abab 100%,#fddede 100%)}.trending .widget.PopularPosts .widget-content .popular-post.post:nth-child(5){background:#f9e4ae}.trending .widget.PopularPosts .widget-content .popular-post.post:nth-child(8){background:#fce8d4}.trending .widget.PopularPosts .widget-content .popular-post.post:nth-child(9){background:#b0d9eb}.trending .widget.PopularPosts .widget-content .popular-post.post:nth-child(10){background:#d4ecbf}.trending .widget.PopularPosts .widget-content .popular-post.post:not(:first-child){margin-left:-50px}.trending .widget.PopularPosts .widget-content .popular-post.post:hover{transform:translateY(-1rem) rotate(3deg)}.trending .widget.PopularPosts .widget-content .popular-post.post:hover~.popular-post.post{transform:translateX(50px)}.trending .widget.PopularPosts .item-0 .entry-header{background:0 0}.trending .widget.PopularPosts .entry-header{display:flex;flex-direction:column;flex:1;padding:0}.trending .widget.PopularPosts .widget-content .entry-meta{margin:0 0 10px}.trending .widget.PopularPosts .widget-content .entry-title a{color:var(--trending-color);font-size:1.2rem;font-weight:700;line-height:1.3;margin-bottom:1rem}.trending .widget.PopularPosts .widget-content .entry-tag{font-size:8px;font-weight:500;margin-right:.8rem;color:var(--accent)}.trending .widget.PopularPosts .widget-content .author-row{-webkit-margin-before:unset;margin-block-start:unset}.trending .widget.PopularPosts .widget-content .author-row .author-name{color:var(--meta-color);font-size:12px;font-weight:500}.trending .widget.PopularPosts .widget-content .entry-meta.mi.tag{max-height:5em;overflow-y:hidden;line-height:1.1;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;text-overflow:ellipsis;margin:auto 0 1rem}


/*! Featured */

.hero-post .hero-post{position:relative;float:left;width:100%;margin:0 0 2rem;display:grid;grid-template-columns:50% 50%;color:var(--card-color);border-radius:8px;z-index:1;overflow:hidden;box-shadow:var(--box-shadow)}.hero-post .entry-image-wrap:before,.index-post .entry-image-wrap:before{pointer-events:none;background:linear-gradient(130deg,#ff7a18,#af002d 41.07%,#319197 76.05%);position:absolute;mix-blend-mode:screen;opacity:.35;width:120%;min-height:500px;height:100%;z-index:2}.hero-post .entry-image-wrap:after{pointer-events:none;content:"";position:absolute;z-index:3;left:75%;height:100%;top:0;width:26%;background:var(--card-grd)}.hero-post .entry-image-wrap{float:left;width:100%;height:100%;background-color:rgba(155,155,155,.05);z-index:1;margin:0}.hero-post .entry-image-wrap span{width:100%;height:100%}.hero-post .flex-center{background:var(--content-bg);width:100%;height:100%;margin:0}.hero-post .entry-header-wrap{display:flex;align-items:flex-start}.hero-post .entry-header{overflow:hidden;z-index:5;padding:3rem;margin:0}.hero-post .entry-header p{margin-bottom:1.5rem;font-size:1.2rem}.rtl .hero-post .entry-header{left:unset;right:0}.hero-post .entry-meta{display:inline-block;font-size:13px;margin:0 0 10px}.hero-post .entry-title{font-size:2.5rem;line-height:1.3;margin-bottom:1.5rem}.hero-post .author-avatar-wrap{float:left}.hero-post .author-name{line-height:26px;font-weight:600}.hero-post .hero-rm a{display:inline-block;font-size:13px;color:var(--main-color);font-weight:500;text-transform:uppercase;margin:12px 0 0}.hero-post .hero-rm a:after{display:inline-block;content:'\f30b';font-family:'Font Awesome 5 Free';font-weight:900;padding:0 5px;transition:all .17s ease}.rtl .hero-post .hero-rm a:after{content:'\f30a'}.hero-post .hero-rm a:hover:after{padding:0 7px}.hero-post.is-video .entry-title a:before{display:inline-block;content:"\f62b";font-family:bootstrap-icons!important;color:red;vertical-align:-.125em;margin:0 8px 0 0}.rtl .hero-post.is-video .entry-title a:before{margin:-4px 0 0 10px}#featured .widget,#featured .widget-content,#featured-wrapper{position:relative;float:left;width:100%;margin:0}#featured .widget{display:none;margin:30px 0 0}#featured .widget.HTML,#featured .widget.PopularPosts,#featured .widget.is-visible{display:block}#featured .widget.PopularPosts .widget-content{display:flex;align-items:center;justify-content:center;min-height:200px;margin:0}#featured .error-msg{padding:0}.featured-items{position:relative;float:left;width:100%;display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr);grid-gap:20px}.featured-item{position:relative;width:100%;height:200px}.featured-inner{position:relative;width:100%;height:100%;display:flex;flex-direction:column;z-index:11;overflow:hidden;border-radius:var(--radius)}.featured-item .entry-image-wrap{width:100%;height:100%}.featured-item .entry-title{font-size:19px}.featured-item .entry-meta{flex-wrap:wrap}


/*! AJAX */

.title-wrap{position:relative;float:left;width:100%;display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin:0 0 16px}.title-wrap>*{display:flex;align-items:center}.title-wrap>.title{font-family:var(--title-font);font-size:18px;color:var(--widget-title-color);font-weight:700;margin:0}.title-wrap>.title:after{content:"\f285";font-family:bootstrap-icons;font-size:10px;font-weight:900;line-height:1;margin:2px 0 0 3px}.rtl .title-wrap>.title:after{content:"\f285";margin:2px 3px 0 0}.title-wrap>a.wt-l{font-size:12px;color:var(--meta-color);font-weight:400;line-height:1}.title-wrap>a.wt-l:hover{color:var(--main-color)}.content-section,.content-section .content-block,.content-section .widget,.content-section .widget-content{position:relative;float:left;width:100%;margin:0}.content-section .widget{display:none;margin:0 0 30px}.content-section .widget.is-ad,.content-section .widget.is-visible{display:block}#content-section-2 .widget:last-child{margin:0}.content-section .loader{height:200px}.block-items{display:grid;grid-template:"prm1 prm1 prm2" "snd1 snd2 snd3"/1fr 1fr 1fr;gap:1.5rem;padding:1.5rem;background:var(--body-bg-color);border-radius:var(--box-radius);box-shadow:var(--box-shadow)}.block-items .block-item.item-0{grid-area:prm1}.block-items .block-item.item-1{grid-area:prm2;border-radius:var(--radius) var(--radius) 0 0;background-image:var(--block-linear-bg)}.block-items .block-item.item-2{grid-area:snd1}.block-items .block-item.item-3{grid-area:snd2}.block-items .block-item.item-4{grid-area:snd3}.block-items .entry-header{display:flex;flex-direction:column;flex:1}.block-items .block-item.item-1 .entry-header{overflow:hidden;display:-webkit-box;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:7;padding:.5rem 1rem}.block-items .entry-header .entry-meta{font-size:10px}.block-items .entry-header .entry-meta .cmt-count:before{content:'-';margin-right:4px}.block-items .entry-header .entry-title{font-size:1.1rem;padding:.4rem 0}.block-items .block-item.item-0 .entry-header .entry-title{font-size:1.4rem}.block-items .entry-image-wrap{width:100%;margin:0 12px 0 0;border-radius:var(--radius)}.grid-items{display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr);grid-gap:20px}.grid-item{position:relative;background-color:var(--post-card-bg);display:flex;flex-direction:column;overflow:hidden;box-shadow:var(--box-shadow);border-radius:var(--box-radius)}.grid-item .entry-image-wrap{width:100%;border-radius:var(--radius) var(--radius) 0 0}.grid-item .entry-header{padding:13px 16px}.grid-item .entry-title{font-size:15px}.list-items{display:flex;flex-direction:column}.content-block.list-items .entry-thumb{border:1px solid var(--border-color);border-radius:var(--radius)}.list-item{position:relative;width:100%;background-color:var(--post-card-bg);display:flex;padding:16px;margin:20px 0 0;box-shadow:var(--box-shadow);border-radius:var(--box-radius)}.list-item.item-0{margin:0}.list-item .entry-image-wrap{width:200px;margin:0 16px 0 0;border-radius:var(--radius)}.rtl .list-item .entry-image-wrap{margin:0 0 0 16px}.list-item .entry-header{display:flex;flex-direction:column;flex:1;margin:0}.list-item .entry-title{font-size:20px;margin:0}.list-item .entry-excerpt{font-size:14px;color:var(--text-color);margin:8px 0}.list-item .entry-meta{flex-wrap:wrap;font-size:12px;margin-top:auto}.video-items{display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr);grid-gap:20px}.video-item{position:relative;background-color:var(--post-card-bg);display:flex;flex-direction:column;overflow:hidden;box-shadow:var(--box-shadow);border-radius:var(--box-radius)}.video-item .entry-image-wrap{width:100%;border-radius:var(--radius) var(--radius) 0 0}.video-item .entry-header{padding:13px 16px}.video-item .entry-title{font-size:15px}


/*! Blog */

#main .Blog,#main-wrapper #main{position:relative;float:left;width:100%;margin:0}.is-home #main-wrapper.has-cs2 #main{margin:0 0 30px}.blog-posts-wrap{position:relative;float:left;width:100%}.queryMessage{float:left;width:100%}.Blog.no-posts .queryMessage,.queryMessage .query-info{margin:0}.queryMessage .query-info{position:relative;float:left;width:100%;display:flex;align-items:center;font-family:var(--title-font);font-size:16px;color:var(--widget-title-color);font-weight:700;margin:0 0 16px}.queryMessage .query-info:after{content:"\f285";font-family:bootstrap-icons;font-size:10px;font-weight:900;line-height:1;margin:1px 0 0 3px}.rtl .queryMessage .query-info:after{content:"\f285";margin:1px 3px 0 0}.queryEmpty{float:left;width:100%;font-size:14px;color:var(--text-color);font-weight:400;text-align:center;margin:50px 0}.index-post-wrap{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(300px,1fr));gap:calc(var(--gap)*2/3);margin:0 0 var(--gap);width:100%}.no-posts .index-post-wrap{display:none}.blog-post{display:block;word-wrap:break-word}.index-post{background:var(--post-card-bg);color:var(--text-color);border-radius:8px;position:relative;z-index:1;overflow:hidden;box-shadow:var(--box-shadow);display:flex;flex-direction:column}.index-post.ad-type{display:block;background-color:transparent;padding:0;border:0;border-radius:0}.index-post-wrap .index-post:last-child{margin:0}.index-post .entry-image-wrap{width:100%;margin:0}.rtl .index-post .entry-image-wrap{margin:0 0 0 16px}.index-post .entry-header{flex:1;position:relative;z-index:5;padding:1.5rem;display:flex;flex-direction:column}.index-post .entry-title{font-size:clamp(1.6rem,calc(1.6rem + .2vw),2.8rem);letter-spacing:-.05rem;font-weight:700;margin:0 0 1.5rem;line-height:1.2}.index-post .entry-meta{flex-wrap:wrap;font-size:10px;margin:0 0 8px;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.inline-ad-wrap{position:relative;float:left;width:100%;margin:0}.inline-ad{position:relative;float:left;width:100%;text-align:center;line-height:1;margin:0}.post-animated{-webkit-animation-duration:.5s;animation-duration:.5s}@keyframes fadeInUp{from{opacity:0;transform:translate3d(0,10px,0)}to{opacity:1;transform:translate3d(0,0,0)}}.post-fadeInUp{animation-name:fadeInUp}.is-single .item-post,.item-post-inner,.item-post-wrap{position:relative;float:left;width:100%;margin:0}.item-post .blog-entry-header{position:relative;float:left;width:100%;display:flex;flex-direction:column}#breadcrumb{float:left;display:flex;width:100%;font-size:12px;color:var(--meta-color);font-weight:400;line-height:1;margin:0 0 .5rem}#breadcrumb a{color:var(--meta-color)}#breadcrumb a.home,#breadcrumb a:hover{color:var(--main-color)}#breadcrumb em:after{content:"\f285";font-family:bootstrap-icons;font-size:9px;font-weight:900;font-style:normal;vertical-align:middle;margin:0 4px}.rtl #breadcrumb em:after{content:"\f285"}.item-post h1.entry-title{position:relative;float:left;width:100%;font-size:$(itempost.title.size);font-weight:700;margin:0}.item-post .has-meta h1.entry-title{margin:1rem 0 1.5rem}.p-eh .entry-meta{flex-wrap:wrap;justify-content:space-between;font-size:clamp(12px,calc(.7rem + .25vw),20px);margin:0}.p-eh .entry-meta .align-left,.p-eh .entry-meta .align-right{display:flex;flex-wrap:wrap;align-items:center}.p-eh .entry-meta .mi,.p-eh .entry-meta .sp{margin:0 4px 0 0}.rtl .p-eh .entry-meta .mi,.rtl .p-eh .entry-meta .sp{margin:0 0 0 4px}.p-eh .entry-meta .entry-author{align-items:center}.p-eh .entry-meta .entry-author:before{display:none}.author-avatar-wrap,.p-eh .entry-meta .author-avatar-wrap{overflow:visible;width:30px;height:30px;padding:0;margin:0 5px 0 0;border-radius:100%;border:.2em solid var(--accent)}.rtl .p-eh .entry-meta .author-avatar-wrap{margin:0 0 0 5px}.p-eh .entry-meta .author-avatar{z-index:2;border-radius:50%}.p-eh .entry-meta .author-name{font-weight:600}.entry-meta .entry-comments-link{display:none;margin:0 0 0 10px}.rlt .entry-meta .entry-comments-link{margin:0 10px 0 0}.entry-meta .entry-comments-link:before{display:inline-block;content:"\f268";font-family:bootstrap-icons;font-size:14px;color:var(--meta-color);font-weight:400;margin:0 4px 0 0;transform:scale(-1,1)}.rtl .entry-meta .entry-comments-link:before{margin:0 0 0 4px}.entry-meta .entry-comments-link.show{display:block;color:var(--meta-color)}.entry-content-wrap{position:relative;float:left;width:100%;background:var(--body-bg-color);border-radius:var(--box-radius);box-shadow:var(--box-shadow);padding:4rem 4rem .5rem;margin:2rem 0 0}#post-body{position:relative;float:left;width:100%;font-family:var(--text-font);font-size:$(itempost.content.size);color:var(--post-text-color);line-height:1.6em;padding:0;margin:0}.post-body p{margin-bottom:1rem;margin-top:1rem}.post-body p+p{margin-top:0}.post-body h1,.post-body h2,.post-body h3,.post-body h4,.post-body h5,.post-body h6{font-size:17px;color:var(--title-color);line-height:1.3em;margin:0 0 1rem;font-weight:700}.post-body h1{font-size:26px}.post-body h2{font-size:23px;margin-top:2rem}.post-body h3{font-size:20px}.post-body h4{margin-top:1rem}.post-body h2+h3,.post-body h3+h4{margin-top:1rem}.post-body img{border-radius:$(post.img.border);height:auto!important}blockquote{position:relative;background-color:var(--rgba-gray);color:var(--title-color);font-style:normal;padding:1rem 1rem 1rem 4rem;margin:0;border-radius:var(--box-radius)}


/*! ShortCodes */

blockquote:before{position:absolute;left:1rem;top:10px;content:"\f255";font-family:bootstrap-icons;font-size:2rem;font-style:normal;color:var(--title-color);line-height:1;opacity:.25;margin:0}blockquote.alert,blockquote.check,blockquote.flag,blockquote.star,blockquote.warn{color:#127d55;background-color:#e6fcf3;padding:20px 20px 20px 60px}blockquote.alert:before,blockquote.check:before,blockquote.flag:before,blockquote.star:before,blockquote.warn:before{content:"\f28b";color:inherit;font-size:20px;opacity:1;left:20px;top:26px}blockquote.flag{background-color:#e1f5fe;color:#01579b}blockquote.flag:before{content:"\f3cc"}blockquote.warn{color:#68610c;background-color:#fbfecb}blockquote.warn:before{content:"\f33b"}blockquote.alert{color:#7d1212;background-color:#fce6e6}blockquote.alert:before{content:"\f2e6"}blockquote.star{color:#365aaa;background-color:#ecedfb}blockquote.star:before{content:"\f19f"}.post-body blockquote>p:first-child{margin-top:0}.post-body blockquote>p:last-child{margin-bottom:0}.post-body a.dl{display:inline-grid;grid-template-areas:"ftype ftitle" "ftype fsize";grid-template-columns:min-content;column-gap:1rem;text-align:left;padding:.5rem 1rem .5rem .5rem;margin:.5rem;border-radius:var(--radius);min-width:min(300px,50%);font-size:14px;font-weight:700;background-color:var(--comment-bg-color);color:var(--comment-color);box-shadow:var(--box-shadow)}.post-body a.dl:before{content:"\f355";font-family:bootstrap-icons;font-weight:400;grid-area:ftype;font-size:24px;line-height:1;justify-self:center;border-radius:calc(var(--radius)/ 2);padding:.65rem;color:var(--body-bg-color);background:var(--main-color)}.post-body a.dl:after{content:attr(file-size);grid-area:fsize;font-size:.8em;font-weight:400;font-style:italic;color:var(--meta-color);line-height:1.2}.post-body a.dl.zip:before{content:"\f390"}.post-body a.dl.pdf:before{content:"\f63d"}.post-body a.dl.code:before{content:"\f361"}.post-body a.dl.media:before{content:"\f37a"}.post-body a.dl:focus,.post-body a.dl:hover{text-decoration:none}.rtl blockquote:before{left:unset;right:10px}.post-body .responsive-video-wrap{position:relative;width:100%;padding:0;padding-top:56%}.post-body .responsive-video-wrap iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%}.post-body ul{margin:0 0 1rem 2rem;list-style-position:outside}.rtl .post-body ul{padding:0 16px 0 0}.post-body li{margin:0 0 2px;padding:0}.post-body li::marker{color:var(--accent)}.post-body ul li{list-style:disc}.post-body ul ul li{list-style:circle}.rtl .post-body ul li:before{margin:0 0 0 5px}.post-body ol{counter-reset:ify;padding:0 0 0 16px;margin:10px 0}.rtl .post-body ol{padding:0 16px 0 0}.post-body ol>li{counter-increment:ify;list-style:none}.post-body ol>li:before{display:inline-block;content:counters(ify,'.') '.';margin:0 5px 0 0;color:var(--accent)}.rtl .post-body ol>li:before{margin:0 0 0 5px}.post-body u{text-decoration:underline}.post-body strike{text-decoration:line-through}.post-body sup{vertical-align:super}.post-body a{color:var(--main-color)}.post-body a:hover{text-decoration:underline}.post-body hr{border:0;height:1px;background-image:linear-gradient(to right,#f0f0f0,#00b9ff,#59d941,#f0f0f0)}


/* Button */

.post-body a.button{display:inline-block;height:36px;background-color:var(--button-bg);font-family:var(--body-font);font-size:14px;color:var(--button-color);font-weight:400;line-height:36px;text-align:center;text-decoration:none;cursor:pointer;padding:0 20px;margin:0 6px 8px 0;border-radius:36px}.post-body a.red{background-color:#ee4e2e}.post-body a.yellow{background-color:#ffc107;color:#111}.post-body a.purple{background-color:#673ab7}.post-body a.blue{background-color:#2196f3}.post-body a.orange{background-color:#ff9800}.post-body a.dark{background-color:#253b45}.post-body a.green{background-color:#4caf50}.post-body a.white{background-color:#fafafa;color:#111;border:1px solid var(--border-color)}.post-body a.button:hover{background-color:var(--button-hover-bg);color:var(--button-hover-color)}.post-body a.colored-button:hover{background-color:var(--button-hover-bg)!important;color:var(--button-hover-color)!important}.button:before{float:left;font-family:bootstrap-icons;font-weight:400;display:inline-block;margin:0 8px 0 0}.rtl .button:before{float:right;margin:0 0 0 8px}.button.preview:before{content:"\f33e"}.button.download:before{content:"\f30a"}.button.link:before{content:"\f470"}.button.cart:before{content:"\f23d"}.button.info:before{content:"\f430"}.button.share:before{content:"\f52d"}.button.contact:before{content:"\f4db"}.post-body table{width:100%;overflow-x:auto;text-align:left;margin:0;border-collapse:collapse;border:1px solid var(--border-color)}.rtl .post-body table{text-align:right}.post-body table td,.post-body table th{padding:6px 12px;border:1px solid var(--border-color)}#featured table thead,.post-body table thead{background:#0c5dc8}#featured table thead th,.post-body table thead th{color:var(--post-title-color);color:#fff;font-weight:700;vertical-align:bottom}#featured table tbody tr:nth-of-type(even),.post-body table tbody tr:nth-of-type(even){background-color:var(--rgba-gray)}.post-body table.tr-caption-container tbody tr{background:unset}.post-body table.tr-caption-container td.tr-caption:before{content:"\f226";font-family:bootstrap-icons;vertical-align:bottom;display:inline-block;margin:0 4px 0 0}table.tr-caption-container,table.tr-caption-container td,table.tr-caption-container th{padding:0;border:0}table.tr-caption-container td.tr-caption{font-size:13px;color:var(--meta-color);padding:6px 0 0}#featured table{width:100%;overflow:auto;text-align:left;margin:0;border-collapse:collapse;border-spacing:0}#featured table td,#featured table th{padding:6px 12px;border:1px solid var(--border-color)}#featured .table-wrap{overflow:hidden;border-radius:8px}


/* TOC */

.tocify-wrap{display:flex;width:100%;clear:both;margin:1rem 0}.tocify-inner{position:relative;width:100%;background-color:var(--toc-bg);padding:1rem;display:flex;flex-direction:column;overflow:hidden;font-size:16px;color:var(--title-color);line-height:1.6em;border-radius:var(--border-radius)}a.tocify-title{position:relative;height:38px;font-size:16px;color:var(--title-color);font-weight:600;display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;padding:0 15px;margin:0}.tocify-title-text{display:flex;font-weight:900;font-family:var(--title-font);font-size:20px}.tocify-title-text:before{content:"\f475";font-family:bootstrap-icons;font-size:28px;font-weight:400;margin:0 6px 0 0}.rtl .tocify-title-text:after{margin:0 0 0 6px}.tocify-title:after{content:"\f282";font-family:bootstrap-icons;font-size:16px;font-weight:900;margin:0 0 0 25px}.rtl .tocify-title:after{margin:0 25px 0 0}.tocify-title.is-expanded:after{content:"\f286"}a.tocify-title:hover{text-decoration:none}#tocify{display:none;padding:0 15px 10px;margin:0}#tocify ol{padding:0 0 0 15px}.rtl #tocify ol{padding:0 15px 0 0}#tocify li{font-size:16px;margin:8px 0}#tocify li a{color:var(--toc-link)}#tocify li a:hover{color:var(--main-color);text-decoration:underline}


/*! Rating */

#post-rating .rating{margin-left:auto}#post-rating .stars{display:inline-block;position:relative;vertical-align:text-bottom;height:17px;width:85px;background-image:url(data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBzdGFuZGFsb25lPSJubyI/PjwhRE9DVFlQRSBzdmcgUFVCTElDICItLy9XM0MvL0RURCBTVkcgMS4xLy9FTiIgImh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL0dyYXBoaWNzL1NWRy8xLjEvRFREL3N2ZzExLmR0ZCI+PHN2ZyB0PSIxNDg5NDU5NTUwMjEwIiBjbGFzcz0iaWNvbiIgc3R5bGU9IiIgdmlld0JveD0iMCAwIDEwMjQgMTAyNCIgdmVyc2lvbj0iMS4xIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHAtaWQ9IjE1NDYiIHhtbG5zOnhsaW5rPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5L3hsaW5rIiB3aWR0aD0iMTUiIGhlaWdodD0iMTUiPjxkZWZzPjxzdHlsZSB0eXBlPSJ0ZXh0L2NzcyI+PC9zdHlsZT48L2RlZnM+PHBhdGggZD0iTTk4Ny40MjkgNDEyLjM2N3EwIDEyLjU4MS0xNC44NDggMjcuNDI5bC0yMDcuNDMzIDIwMi4yNzcgNDkuMTUyIDI4NS42OTZxMC41ODUgMy45ODYgMC41ODUgMTEuNDQ3IDAgMTEuOTk1LTUuOTk4IDIwLjI5N3QtMTcuNDQ1IDguMzAycS0xMC44NjIgMC0yMi44NTctNi44MzlsLTI1Ni41ODUtMTM0LjgzOS0yNTYuNTg1IDEzNC44MzlxLTEyLjU4MSA2LjgzOS0yMi44NTcgNi44MzktMTEuOTk1IDAtMTcuOTkzLTguMzAydC01Ljk5OC0yMC4yOTdxMC0zLjQzOCAxLjEzNC0xMS40NDdsNDkuMTUyLTI4NS42OTYtMjA4LjAxOC0yMDIuMjc3cS0xNC4yOTktMTUuNDMzLTE0LjI5OS0yNy40MjkgMC0yMS4xMzggMzItMjYuMjk1bDI4Ni44NjYtNDEuNzI4IDEyOC41ODUtMjU5Ljk4NnExMC44NjItMjMuNDQyIDI4LjAxNC0yMy40NDJ0MjguMDE0IDIzLjQ0MmwxMjguNTg1IDI1OS45ODYgMjg2Ljg2NiA0MS43MjhxMzIgNS4xNTcgMzIgMjYuMjk1eiIgcC1pZD0iMTU0NyIgZmlsbD0iI2Q5ZDlkOSI+PC9wYXRoPjwvc3ZnPg==);background-size:17px;background-repeat:repeat-x;margin:0 4px 0 0}#post-rating .stars .score{display:block;margin:0;background-image:url(data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBzdGFuZGFsb25lPSJubyI/PjwhRE9DVFlQRSBzdmcgUFVCTElDICItLy9XM0MvL0RURCBTVkcgMS4xLy9FTiIgImh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL0dyYXBoaWNzL1NWRy8xLjEvRFREL3N2ZzExLmR0ZCI+PHN2ZyB0PSIxNDg5NDU5NTUwMjEwIiBjbGFzcz0iaWNvbiIgc3R5bGU9IiIgdmlld0JveD0iMCAwIDEwMjQgMTAyNCIgdmVyc2lvbj0iMS4xIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHAtaWQ9IjE1NDYiIHhtbG5zOnhsaW5rPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5L3hsaW5rIiB3aWR0aD0iMTUiIGhlaWdodD0iMTUiPjxkZWZzPjxzdHlsZSB0eXBlPSJ0ZXh0L2NzcyI+PC9zdHlsZT48L2RlZnM+PHBhdGggZD0iTTk4Ny40MjkgNDEyLjM2N3EwIDEyLjU4MS0xNC44NDggMjcuNDI5bC0yMDcuNDMzIDIwMi4yNzcgNDkuMTUyIDI4NS42OTZxMC41ODUgMy45ODYgMC41ODUgMTEuNDQ3IDAgMTEuOTk1LTUuOTk4IDIwLjI5N3QtMTcuNDQ1IDguMzAycS0xMC44NjIgMC0yMi44NTctNi44MzlsLTI1Ni41ODUtMTM0LjgzOS0yNTYuNTg1IDEzNC44MzlxLTEyLjU4MSA2LjgzOS0yMi44NTcgNi44MzktMTEuOTk1IDAtMTcuOTkzLTguMzAydC01Ljk5OC0yMC4yOTdxMC0zLjQzOCAxLjEzNC0xMS40NDdsNDkuMTUyLTI4NS42OTYtMjA4LjAxOC0yMDIuMjc3cS0xNC4yOTktMTUuNDMzLTE0LjI5OS0yNy40MjkgMC0yMS4xMzggMzItMjYuMjk1bDI4Ni44NjYtNDEuNzI4IDEyOC41ODUtMjU5Ljk4NnExMC44NjItMjMuNDQyIDI4LjAxNC0yMy40NDJ0MjguMDE0IDIzLjQ0MmwxMjguNTg1IDI1OS45ODYgMjg2Ljg2NiA0MS43MjhxMzIgNS4xNTcgMzIgMjYuMjk1eiIgcC1pZD0iMTU0NyIgZmlsbD0iI2ZhOGIxNSI+PC9wYXRoPjwvc3ZnPg==);background-size:17px;background-repeat:repeat-x;height:17px;width:80px}#post-rating .rate-count,#post-rating .rate-value{margin:0}


/*! Widget and Post */

.post-body .contact-form{display:table;font-family:var(--body-font)}.contact-form .widget-title{display:none}.contact-form .contact-form-name{width:calc(50% - 5px)}.rtl .contact-form .contact-form-name{float:right}.contact-form .contact-form-email{float:right;width:calc(50% - 5px)}.rtl .contact-form .contact-form-email{float:left}.post-body pre,pre.code-box{position:relative;display:block;background-color:var(--rgba-gray);font-family:Monospace;font-size:13px;color:var(--post-text-color);white-space:pre-wrap;line-height:1.4em;padding:16px;border:0;border-radius:var(--radius)}.post-body pre{font-size:14px;padding:1em;line-height:1.375;overflow:auto;font-family:Consolas,Menlo,Monaco,"Andale Mono WT","Andale Mono","Lucida Console","Lucida Sans Typewriter","DejaVu Sans Mono","Bitstream Vera Sans Mono","Liberation Mono","Nimbus Mono L","Courier New",Courier,monospace}.post-body code[class*=language-],.post-body pre,.post-body pre[class*=language-]{margin:1rem 0;border-radius:var(--radius);background-color:var(--comment-bg-color)}.post-body .code-toolbar .toolbar{opacity:1;top:0;right:0;padding-top:.8em;padding-right:.4em;border-top-right-radius:var(--border-radius);border-bottom-left-radius:var(--border-radius);background-color:var(--comment-bg-color)}.post-body .code-toolbar .toolbar-item .copy-to-clipboard-button{background:unset;cursor:pointer;box-shadow:none;border:none;color:var(--comment-color);font-size:16px}.post-body .code-toolbar .toolbar-item .copy-to-clipboard-button:hover{color:var(--main-color)}.post-body .code-toolbar .toolbar-item .copy-to-clipboard-button>span{display:none}.post-body .code-toolbar .toolbar-item .copy-to-clipboard-button:before{content:"\f28b";font-family:bootstrap-icons;color:#4caf50}.post-body .code-toolbar .toolbar-item .copy-to-clipboard-button[data-copy-state=copy]:before{content:"\f290";color:inherit}.post-body pre::-webkit-scrollbar-track{background:var(--comment-bg-color)}.post-body pre::-webkit-scrollbar-thumb{background:rgba(0,0,0,.15);border-radius:.5em}.post-body pre::-webkit-scrollbar-thumb:hover{background:rgba(0,0,0,.45)}.post-body pre::-webkit-scrollbar{width:.5em;height:.5em}.post-body code:not(pre[class*=language-]>code){padding:.1rem .3rem .2rem;border-radius:.2rem;background:#ffeff0;color:#954806;font-family:monospace}.post-body .google-auto-placed{margin:25px 0}.post-footer{position:relative;float:left;width:100%;margin:0}cite.user.author-comment:after{content:"\f26a";font-family:bootstrap-icons;font-weight:400;color:var(--accent);vertical-align:bottom;font-size:.9em;margin-left:4px}#readTime{display:inline-block;min-width:8ch}.entry-labels{position:relative;float:left;width:100%;display:flex;flex-wrap:wrap;margin:20px 0 0}.entry-labels a,.entry-labels span{font-size:14px;color:var(--main-color);font-weight:400;margin:5px 6px 0 0}#post-rating{justify-content:space-between}.rtl .entry-labels a,.rtl .entry-labels span{margin:5px 0 0 6px}.entry-labels span{color:var(--title-color);font-weight:700}.entry-labels a:hover{text-decoration:underline}.entry-labels a:after{content:',';color:var(--meta-color)}.entry-labels a:last-child:after{display:none}.post-share{position:relative;float:left;width:100%;margin-top:1rem;padding-top:.5rem;border-top:1px solid var(--border-color)}ul.vtrick-pro-share-links{display:flex;flex-wrap:wrap;align-items:flex-start}.vtrick-pro-share-links li{width:25%}.vtrick-pro-share-links li:not(:last-child){padding:0 5px 0 0}.rtl .vtrick-pro-share-links li{padding:0 0 0 5px}.vtrick-pro-share-links li a{display:flex;width:34px;height:34px;font-size:16px;color:#fff;font-weight:400;cursor:pointer;align-items:center;justify-content:center}.vtrick-pro-share-links li.has-span a{width:auto;justify-content:flex-start}.vtrick-pro-share-links li.has-span a:before{padding:0 10px}.vtrick-pro-share-links span{font-size:14px;line-height:1}.rtl .vtrick-pro-share-links span{padding:0 10px 0 20px;border-left:0;border-right:1px solid rgba(255,255,255,.2)}.vtrick-pro-share-links li a:hover{opacity:.9}.vtrick-pro-share-links .show-hid a{background-color:var(--rgba-gray);font-size:20px;color:rgba(155,155,155,.8)}.vtrick-pro-share-links .show-hid a:before{content:"\f4fe";font-family:bootstrap-icons;font-weight:900}.vtrick-pro-share-links .button a{width:unset}.vtrick-pro-share-links .button a:hover{background:var(--comment-bg-color)}.vtrick-pro-share-links .button a span{color:var(--comment-action-color);font-weight:700}.shareBox ul li a:before,.vtrick-pro-share-links .button a span:before{display:inline-block;font-family:bootstrap-icons;font-size:20px;font-weight:400;line-height:1;vertical-align:-.2em;margin-right:4px}.vtrick-pro-share-links .button .btn.facebook span:before{content:"\f344"}.vtrick-pro-share-links .button .btn.twitter span:before{content:"\f5ef"}.vtrick-pro-share-links .button .btn.copy span:before{content:"\f470"}.vtrick-pro-share-links #getlink{display:none;border:0;float:left}.vtrick-pro-share-links .LinkCopy{position:fixed;top:6px;right:-200px;z-index:60;font-size:90%;display:block;margin:0 auto 20px;padding:1rem 3rem;border-radius:var(--radius);background-color:rgb(0 0 0 / 90%);color:#fff;box-shadow:var(--card-shadow);line-height:20px;text-align:center;opacity:0;transition:var(--transition-4);-webkit-animation:slidein 2s ease forwards;animation:slidein 2s ease forwards}.vtrick-pro-share-links .LinkCopy.copied{opacity:1;right:10px}.vtrick-pro-share-links .button .btn.share span:before{content:"\f520";transform:scale(-1,1)}.vtrick-pro-share-links .button .btn.share label{width:100%;text-align:center;line-height:34px;cursor:pointer}.shareBlock label,.shareBlock label span{cursor:pointer}.shareBox a.telegram:before{content:"\f5b3";color:#179cde}.shareBox a.whatsapp:before{content:"\f618";color:#3fbb50}.shareBox a.linkedin:before{content:"\f472";color:#0077b5}.shareBox a.reddit:before{content:"\f650";color:#ff5700}.shareBox a.email:before{content:"\f42c";color:#1a73e8}.shareBox a.pinterest svg{color:#ca2127}.shareBox a.tumblr svg{background-color:#365069;color:#fff;border-radius:100%}.show-hidden .show-hid a:before{content:"\f2ea"}.vtrick-pro-share-links li.linkedin,.vtrick-pro-share-links li.reddit,.vtrick-pro-share-links li.telegram,.vtrick-pro-share-links li.tumblr{display:none}.show-hidden li.linkedin,.show-hidden li.reddit,.show-hidden li.telegram,.show-hidden li.tumblr{display:inline-block}.about-author{position:relative;float:left;width:100%;background-color:var(--widget-bg);display:flex;padding:16px;margin:30px 0 0;border:1px solid var(--border-color);border-radius:var(--radius)}.about-author .author-avatar-wrap{width:60px;height:60px;margin:0 15px 0 0;border-radius:50%;box-shadow:var(--avatar-shadow)}.rtl .about-author .author-avatar-wrap{margin:0 0 0 15px}.about-author .author-title{display:block;font-family:var(--title-font);font-size:16px;color:var(--title-color);font-weight:700;margin:0 0 10px}.about-author .author-title a{color:var(--title-color)}.about-author .author-title a:hover{color:var(--title-hover-color)}.author-description{display:flex;flex-direction:column;flex:1}.author-description .author-text{display:block;font-size:14px;color:var(--text-color);line-height:1.6em;font-weight:400}.author-description .author-text a,.author-description .author-text br{display:none}ul.author-links{display:flex;flex-wrap:wrap;padding:0}.author-links li{margin:10px 12px 0 0}.rtl .author-links li{margin:10px 0 0 12px}.author-links li a{display:block;font-size:14px;color:var(--text-color);padding:0}.author-links li a:hover{opacity:.9}#related-wrap .related-tag,#vtrick-pro-related-posts{display:none}#related-wrap,.vtrick-pro-related-content{position:relative;float:left;width:100%}#related-wrap{margin:30px 0 0}#related-wrap .title-wrap>.title:before{content:"\f196";font-family:bootstrap-icons;font-weight:400;font-size:inherit;line-height:1;margin:0 4px 0 0}.vtrick-pro-related-content .loader{height:200px}.related-posts{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(180px,1fr));grid-gap:1rem}.related-item{position:relative;background-color:var(--post-card-bg);display:flex;flex-direction:column;overflow:hidden;border:1px solid var(--border-color);border-radius:var(--radius);box-shadow:0 0 30px 12px var(--border-color)}.related-item .entry-image-wrap{width:100%;border-radius:var(--radius) var(--radius) 0 0;margin:10px;width:calc(100% - 20px);border-radius:5px}.related-item .entry-header{padding:0 10px 10px}.related-item .entry-title{font-size:15px}.related-posts .entry-header{display:flex;flex:1;flex-direction:column}.related-posts .entry-header .entry-meta{margin-block-start:auto}.related-posts .cmt-count,.sidebar .cmt-count{margin-left:auto}


/*! Comments */

.vtrick-pro-blog-post-comments{display:none;float:left;width:100%;margin:30px 0 0}.vtrick-pro-blog-post-comments .title-wrap>.title{position:relative;float:left;line-height:1.5}.vtrick-pro-blog-post-comments .title-wrap>.title:before{content:"";position:absolute;top:100%;left:0;width:100%;height:3px;border-radius:2px;background:var(--grd-bg)}.vtrick-pro-blog-post-comments .title-wrap>.title:after{content:"\f268";font-size:16px;margin:0 0 0 4px;transform:Scale(-1,1)}.comments-system-disqus,.comments-system-facebook{margin:20px 0 0}.vtrick-pro-blog-post-comments .fb_iframe_widget_fluid_desktop{float:left;display:block!important;width:calc(100% + 16px)!important;max-width:calc(100% + 16px)!important;margin:0 -8px}.vtrick-pro-blog-post-comments .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe,.vtrick-pro-blog-post-comments .fb_iframe_widget_fluid_desktop span{float:left;display:block!important;width:100%!important}#comments,#disqus_thread{position:relative;float:left;width:100%;display:block;clear:both}#disqus_thread,.fb-comments{padding:0}.comments-system-blogger .comments-title{display:block}.comments-system-facebook{background:#fff;padding:20px;border-radius:var(--box-radius);box-shadow:var(--box-shadow)}.comments .comments-content{float:left;width:100%;margin:0}.comments .comment-content{display:block;font-family:var(--text-font);font-size:$(itempost.comment.size);color:var(--comment-color);line-height:1.6em;margin:4px 0 0}.comments .comment-content>a:hover{text-decoration:underline}.comment-thread .comment{position:relative;list-style:none;padding:0;margin:0}.comment-thread .comment .comment{border:unset;padding:0 0 0 20px}.comment-thread ol{padding:0 0 0 15px;margin:0;border-left:1px solid rgba(155,155,155,.2)}.top-comment-wrap{border-radius:var(--box-radius);background:var(--content-bg);padding:20px;box-shadow:var(--box-shadow)}#top-ra{display:flex;flex-direction:column;border:unset;padding:0}.toplevel-thread ol>li:first-child{margin:0}.toplevel-thread ol>li>.comment-block{margin:0 0 0 48px;padding:.6rem 1rem 1rem;border-radius:var(--border-radius);background:var(--comment-bg-color)}.comment-replies .comment .comment-block{margin-left:30px}.comments .comment-replybox-single iframe{background:var(--comment-bg-color);padding:0 1rem;border-radius:var(--border-radius)}.comment-replybox-single{margin-left:30px}#comment-holder .loadmore{text-align:center}#comment-holder .loadmore a{display:inline-block;padding:10px 2rem;background:var(--comment-bg-color);font-size:14px;font-weight:700;color:var(--comment-action-color);border-radius:20px}#top-ra>li>.comment-replybox-single{margin-left:48px}.rtl .comment-thread ol ol .comment:before{content:'\f3be';left:unset;right:-25px}.comments .comment-replybox-single iframe{background:var(--comment-bg-color);padding:0 1rem;border-radius:var(--border-radius)}.comments .comment-replybox-single{margin-left:30px}.rtl .comments .comment-replybox-single iframe{padding:0 48px 0 0}.comment-thread .avatar-image-container{position:absolute;top:0;left:0;width:35px;height:35px;overflow:hidden;border-radius:50%;box-shadow:var(--avatar-shadow)}.rtl .comment-thread .avatar-image-container{left:auto;right:16px}.avatar-image-container img{width:100%;height:100%}.comments .comment-header{display:flex}.rtl .comments .comment-header{padding:0 48px 0 0}.comments .comment-header .user{display:inline-block;font-family:var(--title-font);font-size:13px;color:var(--title-color);font-style:normal;font-weight:600;margin-right:.8rem}.comments .comment-header .user a{color:var(--comment-color)}.comments .comment-header .user a:hover{color:var(--title-hover-color)}.comments .comment-header .icon.user{display:none}.comments .comment-header .icon.blog-author{display:inline-block;font-size:13px;color:#2d88ff;font-weight:400;vertical-align:top;margin:0 0 0 4px}.rtl .comments .comment-header .icon.blog-author{margin:-5px 4px 0 0}.comments .comment-header .icon.blog-author:before{content:"\f26a";font-family:bootstrap-icons;font-weight:400}.comments .comment-header .datetime{display:block;margin:0}.comments .comment-actions .datetime a{font-family:var(--meta-font);font-size:11px;color:var(--meta-color);font-weight:400;padding:0}.comments .comment-actions{display:block;margin:0 0 5px calc(48px + 1rem)}.comment-replies .comment .comment-actions{margin:0 0 5px calc(30px + 1rem)}.comments .comment-actions a{display:inline-block;font-size:12px;color:var(--comment-action-color);font-weight:700;font-style:normal;padding:0;margin:0}.comments .comment-actions .blog-admin:after,.comments .comment-actions .comment-reply:after{content:'\00B7';padding:0 .4rem}.rtl .comments .comment-actions a{margin:0 0 0 15px}.comments .comment-actions a:hover{color:var(--title-color)}.cancel-reply{margin-left:1rem}.cancel-reply .cancel-button{display:block;background:0 0;border:none;padding:0;margin:5px 0 10px;font-size:12px;color:var(--comment-action-color);font-weight:700;cursor:pointer}.item-control{display:none}.loadmore.loaded a{display:inline-block;border-bottom:1px solid rgba(155,155,155,.51);text-decoration:none;margin-top:15px}.comments .comment-replies{padding:0 0 0 48px}.comments .comment-replies .comment-replies{padding:0 0 0 30px}.rtl .comments .comment-replies{padding:0 48px 0 0}.thread-expanded .thread-count a{display:none}.comments .footer{float:left;width:100%;font-size:13px;margin:0}.comment-form{float:left;width:100%;margin:0}p.comments-message{display:block;float:left;width:100%;font-size:13px;color:var(--meta-color);font-style:italic;margin:0 0 16px}p.comments-message.no-new-comments{padding:0;margin:0;border:0}p.comments-message>a{color:var(--main-color)}p.comments-message>a:hover{color:var(--title-color)}p.comments-message>em{color:#ff3f34;font-style:normal;margin:0 3px}#comments[data-embed=false] p.comments-message>i{color:var(--main-color);font-style:normal}.comment-form>p{display:none}.comment-content .responsive-video-wrap{position:relative;width:100%;padding:0;padding-top:56%}.comment-content .responsive-video-wrap iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%}.comments #top-ce.comment-replybox-thread,.comments.no-comments .comment-form{padding:10px 20px;margin:0 0 2rem;background:var(--comment-bg-color);border:1px solid var(--border-color);border-radius:var(--box-radius)}.comment-thread>.comment-replybox-thread,.comments #top-ce.comment-replybox-thread{background:var(--content-bg);box-shadow:var(--box-shadow)}.comments .comment-replybox-thread .cancel-reply{margin:0}.comment-thread>.comment-replybox-thread{padding:10px 20px;margin:2rem 0 0;border-radius:var(--box-radius);box-shadow:var(--box-shadow)}.comments.no-comments .comment-form{background:var(--content-bg);box-shadow:var(--box-shadow);margin:0}.comments #top-continue a{display:block;width:100%;max-width:300px;height:38px;background-color:var(--button-bg);font-size:14px;color:var(--button-color);font-weight:700;line-height:38px;text-align:center;padding:0;margin:calc(var(--gap)/2) auto 0;border-radius:var(--radius)}.comments #top-continue a:hover{background-color:var(--button-hover-bg);color:var(--button-hover-color)}.comment-control{display:flex;margin-bottom:.5rem}.comment-control .commentSort{margin-left:auto}#comment-holder .comment-control .loadmore a{display:none;background:0 0;padding:0;margin:0;color:var(--comment-action-color)}#comment-holder .comment-control.top .loadmore a{display:block}#comment-holder .comment-control.top .loadmore a.hidden,#comment-holder .loadmore a.hidden{display:none}#comment-holder .loadmore a:after{content:"\f112";font-family:bootstrap-icons;vertical-align:-.125em;margin-left:4px}#comment-holder .comment-control.top .loadmore a:after{content:"\f115"}.comment-control .sort-label{cursor:pointer}.comment-control .sort-label:before{content:attr(data-first)}.comment-control.top .sort-label:before{content:attr(data-last)}.comment-control .sort-label:after{content:"\f575";font-family:bootstrap-icons;vertical-align:-.125em;margin-left:4px}.comment-control.top .sort-label:after{content:"\f57a"}.thirdlevel-thread .comment:not(:last-child) .comment-actions .comment-reply{display:none}


/*! Sidebar and Nav */

.post-nav{float:left;width:100%;display:flex;flex-wrap:wrap;justify-content:space-between;font-size:14px;font-weight:400;margin:30px 0 0}.post-nav a,.post-nav span{display:flex;align-items:center;color:var(--meta-color)}.post-nav a:hover{color:var(--main-color)}.post-nav span{color:var(--meta-color);cursor:no-drop;opacity:.65}.post-nav-newer-link:before,.rtl .post-nav-older-link:after{content:"\f284";font-family:bootstrap-icons;font-size:9px;font-weight:900;margin:1px 4px 0 0}.post-nav-older-link:after,.rtl .post-nav-newer-link:before{content:"\f285";font-family:bootstrap-icons;font-size:9px;font-weight:900;margin:1px 0 0 4px}#custom-ads,#vtrick-pro-post-footer-ads{position:relative;float:left;width:100%;opacity:0;visibility:hidden;padding:0;margin:0;border:0}#after-ad,#before-ad{float:left;width:100%;margin:0}#after-ad .widget>.widget-title,#before-ad .widget>.widget-title{display:block}#after-ad .widget>.widget-title>.title,#before-ad .widget>.widget-title>.title{font-size:10px;color:var(--meta-color);font-weight:400;line-height:1;margin:0 0 6px}#after-ad .widget,#before-ad .widget{width:100%;margin:0 0 25px}#after-ad .widget{margin:25px 0 0}#after-ad .widget-content,#before-ad .widget-content{position:relative;width:100%}#vtrick-pro-new-after-ad #after-ad,#vtrick-pro-new-before-ad #before-ad{float:none;display:block;margin:0}#vtrick-pro-new-after-ad #after-ad .widget,#vtrick-pro-new-before-ad #before-ad .widget{margin:0}#post-footer-ads{position:relative;float:left;width:100%;padding:0;margin:30px 0 0}#post-footer-ads .widget,#post-footer-ads .widget-content{float:left;width:100%}#blog-pager{position:relative;float:left;width:100%;display:flex;justify-content:center}#blog-pager.no-blog-posts{display:none}#blog-pager .load-more{position:relative;display:flex;height:34px;background-color:var(--button-bg);font-size:14px;color:var(--button-color);align-items:center;cursor:pointer;padding:0 30px}#blog-pager #vtrick-pro-load-more-link:after{content:"\f130";display:inline-block;font-family:bootstrap-icons;font-size:14px;margin:0 0 0 4px}.rtl #blog-pager #vtrick-pro-load-more-link:after{margin:0 4px 0 0}#blog-pager #vtrick-pro-load-more-link:hover{background-color:var(--button-hover-bg);color:var(--button-hover-color)}#blog-pager .no-more.show{display:flex;background-color:var(--rgba-gray);color:var(--meta-color);cursor:not-allowed}#blog-pager .loading,#blog-pager .no-more{display:none}#blog-pager .loading .loader{height:34px}.sidebar{position:relative;float:left;width:100%;margin:0}.sidebar>.widget{position:relative;float:left;width:100%;background-color:var(--widget-bg);margin:0 0 30px;border:1px solid var(--border-color);border-radius:var(--radius)}.sidebar>.widget:last-child{margin:0}.sidebar .title-wrap{padding:1rem;margin:0}.sidebar .title-wrap .title:after{display:none}.sidebar .widget-content{position:relative;float:left;width:100%;padding:0 1rem 1rem}.sidebar .widget-content .entry-meta{margin-top:auto}.sidebar .widget.is-ad{background-color:transparent;border:0}.sidebar .widget.is-ad>.widget-title{display:none}.sidebar .widget.is-ad .widget-content{padding:0}.sidebar ul.social-icons{display:grid;grid-template-columns:repeat(2,1fr);grid-gap:5px;margin:0}.sidebar .social-icons li{display:block;margin:0}.sidebar .social-icons a{position:relative;display:flex;height:34px;font-size:16px;color:#fff;font-weight:400;align-items:center}.sidebar .social-icons a:before{padding:0 10px}.sidebar .social-icons span{font-size:14px;line-height:1;padding:0 10px;border-left:1px solid rgba(255,255,255,.2)}.sidebar .contact-form-widget{padding:1rem}.rtl .sidebar .social-icons span{border-left:0;border-right:1px solid rgba(255,255,255,.2)}.sidebar .social-icons a:hover{opacity:.9}.sidebar .loader{height:180px}.default-items{display:flex;flex-direction:column}.default-items .cs{height:180px;overflow:hidden;border-radius:var(--radius)}.default-items .default-inner{position:relative;width:100%;height:100%;display:flex;flex-direction:column}.default-items .cs .entry-image-wrap{width:100%;height:100%;margin:0}.default-items .entry-header{display:flex;flex-direction:column}.default-items .cs .entry-title{font-size:18px}.default-items .cs .entry-meta{flex-wrap:wrap}.default-items .ds{display:flex;margin:20px 0 0}.default-items .ds.item-0{margin:0;flex-direction:column}.default-items .ds.item-0 .entry-image-wrap{width:100%;height:100%;margin:0 0 6px;box-shadow:var(--box-shadow-3)}.default-items .ds.item-0 .entry-header{flex-direction:column-reverse}.default-items .ds.item-0 .entry-title{margin:6px 0}.default-items .ds.item-1{margin:10px 0 0}.default-items .ds .entry-image-wrap{width:100px;height:56.25px;z-index:1;margin:0 12px 0 0;border-radius:var(--radius)}.rtl .default-items .ds .entry-image-wrap{margin:0 0 0 12px}.default-items .ds .entry-image-wrap.is-video:after{transform:translate(50%,-50%) scale(.7)}.default-items .ds .entry-header{flex:1}.default-items .ds .entry-title{font-size:14px}.mini-items{position:relative;float:left;width:100%;display:grid;grid-template-columns:repeat(2,1fr);grid-gap:20px}.mini-item{position:relative;display:flex;flex-direction:column}.mini-item .entry-image-wrap{width:100%;margin:0 0 8px;border-radius:var(--radius)}.mini-item .entry-image-wrap.is-video:after{transform:translate(50%,-50%) scale(.85)}.mini-item .entry-title{font-size:13px;font-weight:500}.cmm1-items{display:flex;flex-direction:column}.cmm1-items .cmm1-item{position:relative;width:100%;padding:1rem 0 0;margin:1rem 0 0;border-top:1px solid var(--border-color)}.cmm1-items .cmm1-item.item-0{padding:0;margin:0;border:0}.cmm1-items .entry-inner{display:flex}.cmm1-items .entry-image-wrap{width:30px;height:30px;z-index:1;margin:0 12px 0 0;border-radius:50%;box-shadow:var(--avatar-shadow)}.rtl .cmm1-items .entry-image-wrap{margin:0 0 0 12px}.cmm1-items .entry-header{position:relative;flex:1;padding:.5rem;background:var(--comment-bg-color);border-radius:var(--box-radius)}.cmm1-items .entry-header:before{content:'';position:absolute;left:-10px;top:14px;border-left:7px solid transparent;border-right:7px solid transparent;border-bottom:7px solid var(--comment-bg-color);transform:translatey(-50%) rotate(-90deg)}.cmm1-items .entry-title{font-size:12px}.cmm1-items .entry-inner:hover .entry-title{color:var(--post-title-hover-color)}.cmm1-items .cmm-snippet{font-size:12px;color:var(--text-color);margin:4px 0 0;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.FeaturedPost .featured-post{position:relative;width:100%;height:160px}.FeaturedPost .fp-inner{position:relative;width:100%;height:100%;display:flex;flex-direction:column;z-index:11;overflow:hidden;border-radius:var(--radius)}.featured-post .entry-image-wrap{width:100%;height:100%;z-index:1;margin:0}.featured-post .entry-title{font-size:17px}.featured-post .entry-meta{flex-wrap:wrap}.FollowByEmail .follow-by-email-title{display:block;font-family:var(--title-font);font-size:16px;color:var(--widget-title-color);margin:0 0 10px}.FollowByEmail .follow-by-email-text{display:block;font-size:14px;margin:0 0 15px}.FollowByEmail .follow-by-email-address{width:100%;height:34px;background-color:var(--rgba-gray);font-family:inherit;font-size:14px;color:var(--text-color);padding:0 13px;margin:0 0 10px;border:0;border-radius:var(--radius)}.FollowByEmail .follow-by-email-address::placeholder{color:var(--text-color);opacity:.75}.FollowByEmail .follow-by-email-address:focus{background-color:var(--widget-bg);box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,.1),0 1px 3px rgba(0,0,0,.2)}.is-dark .FollowByEmail .follow-by-email-address:focus{background-color:var(--rgba-gray)}.FollowByEmail .follow-by-email-submit{width:100%;height:34px;background-color:var(--button-bg);font-family:inherit;font-size:14px;color:var(--button-color);font-weight:400;cursor:pointer;padding:0 20px;border:0;border-radius:var(--radius)}.FollowByEmail .follow-by-email-submit:hover{background-color:var(--button-hover-bg);color:var(--button-hover-color)}.section .list-style li{position:relative;display:block;font-size:14px;color:var(--title-color);font-weight:400}.section .list-style li a{display:block;color:var(--title-color);padding:8px 0}.section .list-style li a.has-count{display:flex;justify-content:space-between}.section .list-style li:first-child a,.section .text-list li:first-child{padding:0 0 8px}.section .list-style li:last-child a,.section .text-list li:last-child{padding:8px 0 0}.section .list-style li a:hover{color:var(--title-hover-color)}.section .list-style li a span{display:inline-block;color:var(--main-color)}.section .text-list li{padding:8px 0}.cloud-label ul{display:flex;flex-wrap:wrap;margin:-6px 0 0}.cloud-label li{margin:6px 5px 0 0}.rtl .cloud-label li{margin:6px 0 0 5px}.cloud-label li a{display:flex;height:29px;color:var(--comment-action-color);background:var(--comment-bg-color);font-size:13px;line-height:28px;font-weight:400;padding:0 11px}.cloud-label li a:hover{background-color:var(--button-bg);color:var(--button-color);border-color:var(--button-bg)}.cloud-label .label-count{display:inline-block;margin:0 0 0 10px}.rtl .cloud-label .label-count{margin:0 10px 0 0}.search-widget .search-form{float:left;width:100%;display:flex;margin:0}.search-widget .search-input{display:inline-block;flex:1;width:100%;height:34px;background-color:var(--rgba-gray);font-family:inherit;font-weight:400;font-size:14px;color:var(--text-color);padding:0 13px;margin:0;border:0;border-radius:var(--radius)}.search-widget .search-input::placeholder{color:var(--text-color);opacity:.9}.search-widget .search-input:focus{background-color:var(--widget-bg);box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,.1),0 1px 3px rgba(0,0,0,.2)}.is-dark .search-widget .search-input:focus{background-color:var(--rgba-gray)}.search-widget .search-action{display:inline-block;width:36px;height:34px;background-color:var(--button-bg);font-family:inherit;font-size:14px;color:var(--button-color);font-weight:400;line-height:34px;cursor:pointer;padding:0;margin:0 0 0 5px;border:0;border-radius:var(--radius)}.rtl .search-widget .search-action{margin:0 5px 0 0}.search-widget .search-action:before{display:block;content:"\f52a";font-family:'Font Awesome 5 Free';font-weight:900}.search-widget .search-action:hover{background-color:var(--button-hover-bg);color:var(--button-hover-color)}.Profile ul li{float:left;width:100%;padding:20px 0 0;margin:20px 0 0;border-top:1px solid var(--border-color)}.Profile ul li:first-child{padding:0;margin:0;border:0}.Profile .individual,.Profile .team-member{display:flex}.Profile .profile-img{width:35px;height:35px;background-color:var(--rgba-gray);overflow:hidden;color:transparent!important;margin:0 12px 0 0;border-radius:50%;box-shadow:var(--avatar-shadow)}.rtl .Profile .profile-img{margin:0 0 0 12px}.Profile .profile-info{flex:1}.Profile .profile-name{display:block;font-family:var(--title-font);font-size:15px;color:var(--title-color);font-weight:700;margin:0}.Profile .profile-name:hover{color:var(--title-hover-color)}.Profile .profile-link{display:block;font-size:12px;color:var(--meta-color);font-weight:400;margin:0}.Profile .profile-link:hover{color:var(--main-color)}.Text .widget-content{font-family:var(--text-font);font-size:14px;color:var(--text-color);margin:0}.Image .image-caption{display:block;font-size:14px;color:var(--text-color);margin:6px 0 0}.contact-form-widget form{font-family:inherit;font-weight:400}.contact-form-name{float:left;width:100%;height:34px;background-color:var(--rgba-gray);font-family:inherit;font-size:14px;color:var(--text-color);line-height:34px;padding:0 15px;margin:0 0 10px;border:0;border-radius:var(--radius)}.contact-form-email{float:left;width:100%;height:34px;background-color:var(--rgba-gray);font-family:inherit;font-size:14px;color:var(--text-color);line-height:34px;padding:0 15px;margin:0 0 10px;border:0;border-radius:var(--radius)}.contact-form-email.error{border-color:var(--main-color)}.contact-form-email-message{float:left;width:100%;background-color:var(--rgba-gray);font-family:inherit;font-size:14px;color:var(--text-color);padding:10px 15px;margin:0 0 10px;border:0;border-radius:var(--radius)}.contact-form-email-message.error{border-color:var(--main-color)}.contact-form-button-submit{float:left;width:100%;height:34px;background-color:var(--button-bg);font-family:inherit;font-size:14px;color:var(--button-color);font-weight:700;cursor:pointer;padding:0 20px;border:0;border-radius:var(--radius);margin-bottom:1rem}.contact-form-button-submit:hover{background-color:var(--button-hover-bg);color:var(--button-hover-color)}.contact-form-widget p{margin:0}.contact-form-widget p.contact-form-error-message-with-border,p.contact-form-success-message-with-border{float:left;width:100%;background-color:rgba(0,0,0,0);font-size:13px;color:#e74c3c;text-align:left;line-height:1;padding:0;margin:10px 0 0;border:0}.contact-form-widget .contact-form-success-message-with-border{color:#27ae60}.rtl .contact-form-error-message-with-border,.rtl .contact-form-success-message-with-border{text-align:right}.contact-form-cross{cursor:pointer;margin:0 0 0 3px}.rtl .contact-form-cross{margin:0 3px 0 0}.contact-form-email-message::placeholder,.contact-form-email::placeholder,.contact-form-name::placeholder{color:var(--text-color);opacity:.9}.contact-form-widget .cf-s:focus{background-color:var(--widget-bg);box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,.1),0 1px 3px rgba(0,0,0,.2)}.is-dark .contact-form-widget .cf-s:focus{background-color:var(--rgba-gray)}.Attribution a{font-size:14px;line-height:16px;display:block}.Attribution a>svg{width:16px;height:16px;float:left;margin:0 4px 0 0}.Attribution .copyright{font-size:12px;color:var(--meta-color);padding:0 20px;margin:3px 0 0}#google_translate_element{position:relative;float:left;width:100%;padding:20px;margin:0}.Stats .text-counter-wrapper{display:flex;align-items:center;font-size:20px;color:var(--title-color);font-weight:700;text-transform:uppercase;line-height:1;margin:0}.Stats .text-counter-wrapper:before{content:'\f201';font-family:'Font Awesome 5 Free';font-size:18px;color:var(--main-color);font-weight:900;margin:1px 4px 0 0}.rtl .Stats .text-counter-wrapper:before{margin:1px 0 0 4px}.sidebar>.widget.ReportAbuse{display:block;padding:15px 20px;border:1px solid var(--border-color);border-radius:var(--radius)}.ReportAbuse>h3{display:flex;float:left;width:100%;font-size:14px;font-weight:400;margin:0}.ReportAbuse>h3:before{content:'\f071';font-family:'Font Awesome 5 Free';color:var(--title-color);font-weight:900;margin:0 4px 0 0}.rtl .ReportAbuse>h3:before{margin:0 0 0 4px}.ReportAbuse>h3 a:hover{text-decoration:underline}


/*! Footer */

#footer-ads-wrap,.footer-ads .widget,.footer-ads .widget-content{position:relative;float:left;width:100%;margin:0}.footer-ads .widget{margin:0 0 1rem}.footer-ads .widget>.widget-title{display:none}#footer-wrapper{position:relative;float:left;width:100%;background-color:var(--footer-bg);color:var(--footer-color)}#footer-wrapper .primary-footer{position:relative;float:left;width:100%;border-top:1px solid var(--border-color)}.primary-footer.no-widget{display:none}#vtrick-pro-about-section,#vtrick-pro-col2-section,#vtrick-pro-col3-section{position:relative;flex-direction:column;display:flex;flex-wrap:wrap;padding:0;margin:0;min-width:20%}#vtrick-pro-col2-section .widget:not(:first-child),#vtrick-pro-col3-section .widget:not(:first-child){margin-top:2rem}.footer-info{flex:1}#footer-3col{display:flex;justify-content:space-between;padding:var(--gap)}#footer-3col>div:not(:last-child){margin-right:1rem}#footer-3col .widget-title h3{margin-bottom:.8rem;font-family:var(--text-font);font-weight:500;text-transform:uppercase;letter-spacing:1px}#footer-3col .widget-content ul li:not(:first-child){padding:8px 0 0}.vtrick-pro-about-section .Image{display:flex;flex-direction:column;flex-wrap:wrap;align-items:center;justify-content:space-between;padding:0;margin-bottom:1rem}.vtrick-pro-about-section .footer-logo{align-self:flex-start;padding:0;margin-bottom:.5rem}.rtl .vtrick-pro-about-section .footer-logo{padding:0 0 0 25px}.vtrick-pro-about-section .footer-logo img{display:block;max-height:34px;margin:0}.vtrick-pro-about-section .Image .image-caption{font-size:14px;color:var(--footer-color);max-width:50ch;margin:0}.vtrick-pro-about-section .Image .image-caption a{color:var(--footer-color)}.vtrick-pro-about-section .Image .image-caption a:hover{color:var(--footer-hover-color)}.vtrick-pro-about-section .LinkList{width:$(sidebar.width);display:flex;align-items:center;margin:0}.vtrick-pro-about-section ul.social-icons{display:flex;flex-wrap:wrap}.vtrick-pro-about-section .social-icons li:not(:first-child){margin:0 0 0 10px}.rtl .vtrick-pro-about-section .social-icons li{margin:0 10px 0 0}.vtrick-pro-about-section .social-icons li a{display:flex;width:34px;height:34px;background-color:rgb(255 255 255 / 15%);font-size:16px;color:var(--footer-color);align-items:center;justify-content:center}.vtrick-pro-about-section .social-icons li a:hover{color:#fff}.footerbar{position:relative;float:left;width:100%;background-color:var(--footerbar-bg);color:var(--footerbar-color);padding:20px var(--gap);border-top:1px solid var(--border-color)}.footerbar .container{display:flex;flex-wrap:wrap;justify-content:space-between}.footerbar .footer-copyright{font-size:14px;font-weight:400;margin:0}.footerbar .footer-copyright a{color:var(--footerbar-color)}.footerbar .footer-copyright a:hover{color:var(--footerbar-hover-color)}.footerbar .footer-copyright .designed{margin-left:4px;opacity:1;font-size:inherit}#footer-menu{position:relative;display:block;margin:0}.footer-menu ul{display:flex;flex-wrap:wrap}.footer-menu ul li a{font-size:14px;color:var(--footerbar-color);padding:0;margin:0 0 0 25px}.rtl .footer-menu ul li a{margin:0 25px 0 0}#footer-menu ul li a:hover{color:var(--footerbar-hover-color)}#hidden-widgets-wrap,.hidden-widgets{display:none;visibility:hidden}#back-top{display:none;position:fixed;bottom:20px;right:6px;width:36px;height:36px;background-color:#fff;cursor:pointer;overflow:hidden;font-size:15px;color:var(--accent);text-align:center;border-radius:36px;line-height:36px;z-index:50;margin:0;transition:background .17s ease,color .17s ease;box-shadow:0 2px 4px rgb(0 0 0 / 25%)}.on-footer{position:absolute!important;top:-16px}.rtl #back-top{right:auto;left:20px}#back-top:before{content:"\f286";position:relative;font-family:bootstrap-icons;font-weight:900}#back-top:hover{background-color:var(--button-hover-bg);color:var(--button-hover-color)}


/* VTrick CTA */

ul.cta-containter{display:block;position:fixed;z-index:50;width:40px;bottom:18px;right:4px}#vtrick-pro-cta1-section>div>ul.cta-containter{left:4px;bottom:14px}ul.cta-containter>li{padding:2px}ul.cta-containter>li:not(:first-child){margin-top:10px}ul.cta-containter>li>a{display:block;width:36px;height:36px;background-color:#fff;border-radius:36px;overflow:hidden;box-shadow:0 2px 4px rgb(0 0 0 / 25%);background-image:url(data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyAgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIiB3aWR0aD0iMjIiIGhlaWdodD0iMjIiIGZpbGw9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgdmlld0JveD0iMCAwIDMyIDMyIj48cGF0aCBkPSJNMjQsMjJhMSwxLDAsMCwxLS42NC0uMjNMMTguODQsMThIMTdBOCw4LDAsMCwxLDE3LDJoNmE4LDgsMCwwLDEsMiwxNS43NFYyMWExLDEsMCwwLDEtLjU4LjkxQTEsMSwwLDAsMSwyNCwyMlpNMTcsNGE2LDYsMCwwLDAsMCwxMmgyLjJhMSwxLDAsMCwxLC42NC4yM0wyMywxOC44NlYxNi45MmExLDEsMCwwLDEsLjg2LTFBNiw2LDAsMCwwLDIzLDRaIj48L3BhdGg+PHJlY3QgaGVpZ2h0PSIyIiB3aWR0aD0iMiIgeD0iMTkiIHk9IjkiPjwvcmVjdD48cmVjdCBoZWlnaHQ9IjIiIHdpZHRoPSIyIiB4PSIxNCIgeT0iOSI+PC9yZWN0PjxyZWN0IGhlaWdodD0iMiIgd2lkdGg9IjIiIHg9IjI0IiB5PSI5Ij48L3JlY3Q+PHBhdGggZD0iTTgsMzBhMSwxLDAsMCwxLS40Mi0uMDlBMSwxLDAsMCwxLDcsMjlWMjUuNzRhOCw4LDAsMCwxLTEuMjgtMTUsMSwxLDAsMSwxLC44MiwxLjgyLDYsNiwwLDAsMCwxLjYsMTEuNCwxLDEsMCwwLDEsLjg2LDF2MS45NGwzLjE2LTIuNjNBMSwxLDAsMCwxLDEyLjgsMjRIMTVhNS45NCw1Ljk0LDAsMCwwLDQuMjktMS44MiwxLDEsMCwwLDEsMS40NCwxLjRBOCw4LDAsMCwxLDE1LDI2SDEzLjE2TDguNjQsMjkuNzdBMSwxLDAsMCwxLDgsMzBaIj48L3BhdGg+PC9zdmc+DQo8IS0tPHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNiIgaGVpZ2h0PSIxNiIgZmlsbD0iY3VycmVudENvbG9yIiBjbGFzcz0iYmkgYmktY2hhdC1kb3RzIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTYgMTYiPg0KICA8cGF0aCBkPSJNNSA4YTEgMSAwIDEgMS0yIDAgMSAxIDAgMCAxIDIgMHptNCAwYTEgMSAwIDEgMS0yIDAgMSAxIDAgMCAxIDIgMHptMyAxYTEgMSAwIDEgMCAwLTIgMSAxIDAgMCAwIDAgMnoiLz4NCiAgPHBhdGggZD0ibTIuMTY1IDE1LjgwMy4wMi0uMDA0YzEuODMtLjM2MyAyLjk0OC0uODQyIDMuNDY4LTEuMTA1QTkuMDYgOS4wNiAwIDAgMCA4IDE1YzQuNDE4IDAgOC0zLjEzNCA4LTdzLTMuNTgyLTctOC03LTggMy4xMzQtOCA3YzAgMS43Ni43NDMgMy4zNyAxLjk3IDQuNmExMC40MzcgMTAuNDM3IDAgMCAxLS41MjQgMi4zMThsLS4wMDMuMDExYTEwLjcyMiAxMC43MjIgMCAwIDEtLjI0NC42MzdjLS4wNzkuMTg2LjA3NC4zOTQuMjczLjM2MmEyMS42NzMgMjEuNjczIDAgMCAwIC42OTMtLjEyNXptLjgtMy4xMDhhMSAxIDAgMCAwLS4yODctLjgwMUMxLjYxOCAxMC44MyAxIDkuNDY4IDEgOGMwLTMuMTkyIDMuMDA0LTYgNy02czcgMi44MDggNyA2YzAgMy4xOTMtMy4wMDQgNi03IDZhOC4wNiA4LjA2IDAgMCAxLTIuMDg4LS4yNzIgMSAxIDAgMCAwLS43MTEuMDc0Yy0uMzg3LjE5Ni0xLjI0LjU3LTIuNjM0Ljg5M2ExMC45NyAxMC45NyAwIDAgMCAuMzk4LTJ6Ii8+DQo8L3N2Zz4tLT4=);background-position:50%;background-repeat:no-repeat}ul.cta-containter>li>a.messenger{background-image:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3OH30VxnEvy0T0b5PCOyor7xfi9rNWx-GktOQgpoRj2L0H_6o17kR0LZGO0zspNqfOfXIxdVSJswedaPrhjw9epnSyMsSoAE7zH6jbLVVwyt6nYwL71V7fy2igNi2zIiDjeqMKa-hYUfQ/s0/messenger.png);background-size:34px}ul.cta-containter>li>a.wechat{background-image:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEix3YKJgtEmskrDqJveuWtQenH9vDDbtqVdVhil0F9RRhrmDk8QLfF2P0UE70t-qZRUaRuprq8u90yGKLWONioqynJPPxPW6ydZf7qDaxLlvk4c5vEjGnPdTkKaAZkaG7muCdiIa1N-v-LO/s36/wechat.png);background-color:#1ab26e;background-size:28px}ul.cta-containter>li>a.whatsapp{background-image:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzPuNm7N2MPKSJtg3HUxWk3Ep5LurZB1YpndjBFZOuNocQ128tsdI-_kplIgzQ5oUZCwsoGQBmSvhT1ltfvyweY_Xmd8A4-DiSAT0GWMMUIDp_gBQy_HaJFeWr6GEwlNXtUybLCq7vaX-e/s36-cc/whatsapp-logo.png);background-color:#25d366;background-size:34px}ul.cta-containter>li>a.telegram{background-image:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYvW1SGUWaAcnZX7hNGsSLvWzf45Zld4eLwD2mCkyTvLZBlcNwbNpGTOfqhlxPgNW9kvLrDj7JW1NNYYyQW2mf5yTVBOA8J4UVaUgQ5ngqW_gXEeo1NlIX5Hy3ts1Qas_aFkncps5TKDwa/s40/telegram.png);background-size:32px}ul.cta-containter>li>a.zalo{background-color:#0068ff;background-image:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrEeR13fbbAs4UO8eJ2sznQcfoyBbXKToGeMcl4gFa5WWRTNvXTmf_eP_5_ziFKVN-rXROm6nM9eXKWCfpHP7bG4xSeRG5B1aviJmxLbnL_kv3L6wDyy0b5Xl-1sC6SnjfnBqvwBv8kXHA/s0/zalo.png);background-size:36px;background-position:4px -4px}ul.cta-containter>li>a.call{background-image:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyngCVDMsO6OmD8zRTXoAMrsfFey8nMkaTrupoTarxRn48lvfigXdtsaLiPrONZ30UkJ0-sFGb2aHlRIXSjHRsiW3qAiPQFz4voHOalgEiAOyNyBwR37-2ZgjvC_L_ULkcBp42MtqAJOK9/s0/calling.gif);background-size:36px}


/*! Others */

.is-error #main-wrapper{width:100%}.is-error #sidebar-wrapper{display:none}.errorWrap{color:var(--title-color);text-align:center;padding:60px 0}.errorWrap h3{font-size:160px;color:var(--title-color);line-height:1;margin:0 0 25px}.errorWrap h4{font-size:27px;color:var(--title-color);margin:0 0 25px}.errorWrap p{color:var(--text-color);font-size:14px;margin:0 0 15px}.errorWrap a{display:inline-block;height:34px;background-color:var(--button-bg);font-size:14px;color:var(--button-color);font-weight:400;line-height:34px;padding:0 30px;margin:15px 0 0;border-radius:var(--radius)}.errorWrap a:hover{background-color:var(--button-hover-bg);color:var(--button-hover-color)}.cookie-choices-info{display:none;visibility:hidden;opacity:0}#vtrick-pro-cookie-ify{display:none;position:fixed;bottom:20px;left:20px;width:300px;background-color:var(--cookie-bg);z-index:1020;padding:16px;visibility:hidden;opacity:0;border:1px solid var(--border-color);border-radius:var(--radius);box-shadow:0 1px 8px rgba(0,0,0,.1);transition:all .35s ease,background 0s ease}.rtl #vtrick-pro-cookie-ify{left:unset;right:20px}#vtrick-pro-cookie-ify.is-visible{visibility:visible;opacity:1}.vtrick-pro-cookie-ify-content{display:block;font-size:14px;color:var(--cookie-color);margin:0 0 15px}.vtrick-pro-cookie-ify-content a{color:var(--cookie-color);text-decoration:underline}.vtrick-pro-cookie-ify-content a:hover{color:var(--main-color)}#vtrick-pro-cookie-ify-accept{display:inline-block;height:34px;background-color:var(--button-bg);font-size:14px;color:var(--button-color);font-weight:400;line-height:34px;padding:0 20px}#vtrick-pro-cookie-ify-accept:hover{background-color:var(--button-hover-bg);color:var(--button-hover-color)}.hidden,.replaced{display:none}ins.adsbygoogle-noablate[data-anchor-shown=true]{z-index:990!important}a.ads-here{position:relative;display:flex;align-items:center;justify-content:center;height:78px;background-color:var(--rgba-gray);font-size:15px;color:rgba(155,155,155,.5);font-weight:500;font-style:italic;border:1px solid var(--border-color);border-radius:var(--radius)}.is-dark a.ads-here{background-color:var(--widget-bg)}.sidebar a.ads-here{height:250px}a.ads-here:hover{color:rgba(155,155,155,.65)}


/* SHARE Button */

.shareIn:checked~.cta-containter{display:none}.fullClose{display:block;position:fixed;top:0;left:0;right:0;bottom:0;z-index:2;transition:var(--transition-1);background:0 0;opacity:0;visibility:hidden}.shareInner{position:fixed;top:0;right:0;bottom:0;left:0;display:flex;align-items:center;justify-content:center;z-index:20;transition:var(--transition-1);opacity:0;visibility:hidden}.shareBlock{width:100%;max-width:500px;max-height:90%;display:flex;margin:0 auto -100%;background-color:var(--body-bg-color);border-radius:var(--box-radius);transition:inherit;z-index:3;overflow:hidden;position:relative;box-shadow:var(--box-shadow-4)}.shareBox{padding-top:45px;max-height:100%;width:100%;overflow-y:auto}.shareHeader{padding:1rem;color:var(--title-color);font-weight:700;background-color:inherit;display:flex;align-items:center;position:absolute;top:0;left:0;right:0;z-index:1}.shareHeader:before,.sharePreview .previewLabel>:before,.sharePreview .previewTitle:before{content:attr(data-text)}.shareHeader label{margin-left:auto;display:flex;align-items:center;font-size:12px}.shareHeader label svg.line{width:20px;height:20px;stroke-width:1}.shareHeader label:before{content:"Close";opacity:.7;padding-right:8px}.sharePreview{padding:1rem;background:var(--comment-bg-color);border-left:0;border-right:0;display:flex}.sharePreview .previewImg{width:120px;height:70px;display:flex;flex-shrink:0;align-items:center;justify-content:center;background-color:var(--transparent-bg);background-size:cover;background-position:center;background-repeat:no-repeat;border-radius:5px;margin-right:1rem}.sharePreview .previewImg svg{stroke-width:1;opacity:.6}.sharePreview .previewTitle{font-size:13px;font-weight:700;line-height:1.5em;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;overflow:hidden}.sharePreview .previewLabel{font-size:12px;opacity:.7;margin-top:5px}.shareInner ul{display:flex;flex-wrap:wrap;list-style:none;margin:0;padding:10px 20px 20px}.shareInner li{width:25%;text-align:center}.shareInner li a,.shareInner li label{display:block;max-width:80px;height:80px;margin:0 auto;padding:15px 0;border-radius:var(--box-radius);color:inherit}.shareInner li a:hover,.shareInner li label:hover{background-color:var(--rgba-gray)}.shareInner li>* svg{width:20px;height:20px;vertical-align:-.2em}.shareInner li a:after,.shareInner li label:after{content:attr(data-text);display:block;margin-top:4px;font-size:12px;opacity:.7}.shareInner li input{margin:0;padding:0;outline:0;border:0;width:1px;height:0;opacity:0}.shareNotif span{position:absolute;left:0;right:0;bottom:-70px;font-size:90%;display:block;width:240px;margin:0 auto 20px;padding:15px 10px;border-radius:3px;background-color:rgba(0,0,0,.8);color:#fefefe;line-height:20px;text-align:center;opacity:0;transition:var(--transition-4);-webkit-animation:slidein 2s ease forwards;animation:slidein 2s ease forwards}.shareIn:checked~.shareInner{opacity:1;visibility:visible}.shareIn:checked~.shareInner .shareBlock{margin-bottom:0}.shareIn:checked~.shareInner .fullClose{background:rgba(0,0,0,.5);opacity:1;visibility:visible;/*-webkit-backdrop-filter:blur(5px);backdrop-filter:blur(5px)*/}


/* Footer Animation */

@keyframes ring{0%{transform:rotate(0)}1%{transform:rotate(30deg)}3%{transform:rotate(-28deg)}5%{transform:rotate(34deg)}7%{transform:rotate(-32deg)}9%{transform:rotate(30deg)}11%{transform:rotate(-28deg)}13%{transform:rotate(26deg)}15%{transform:rotate(-24deg)}17%{transform:rotate(22deg)}19%{transform:rotate(-20deg)}21%{transform:rotate(18deg)}23%{transform:rotate(-16deg)}25%{transform:rotate(14deg)}27%{transform:rotate(-12deg)}29%{transform:rotate(10deg)}31%{transform:rotate(-8deg)}33%{transform:rotate(6deg)}35%{transform:rotate(-4deg)}37%{transform:rotate(2deg)}39%{transform:rotate(-1deg)}41%{transform:rotate(1deg)}43%{transform:rotate(0)}100%{transform:rotate(0)}}@keyframes rubberBand{from{-webkit-transform:scale3d(1,1,1);transform:scale3d(1,1,1)}30%{-webkit-transform:scale3d(1.25,.75,1);transform:scale3d(1.25,.75,1)}40%{-webkit-transform:scale3d(.75,1.25,1);transform:scale3d(.75,1.25,1)}50%{-webkit-transform:scale3d(1.15,.85,1);transform:scale3d(1.15,.85,1)}65%{-webkit-transform:scale3d(.95,1.05,1);transform:scale3d(.95,1.05,1)}75%{-webkit-transform:scale3d(1.05,.95,1);transform:scale3d(1.05,.95,1)}to{-webkit-transform:scale3d(1,1,1);transform:scale3d(1,1,1)}}@keyframes square{0%{-webkit-transform:translateY(0) scale(2) rotate(0);transform:translateY(0) scale(2) rotate(0);opacity:1}100%{-webkit-transform:translateY(-600px) scale(0) rotate(-500deg);transform:translateY(-600px) scale(0) rotate(-500deg);opacity:0}}


/* Footer Particle */

.particle{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;z-index:0;-webkit-transform:translateZ(0);transform:translateZ(0)}.particle::after,.particle::before,[class*=particle-]::after,[class*=particle-]::before{content:"";display:block;position:absolute;bottom:-100px;border:4px solid rgba(255,255,255,.1);-webkit-animation:square 10s infinite;animation:square 10s infinite;border-radius:50%}.particle-dark [class*=particle-]::after,.particle-dark [class*=particle-]::before,.particle-dark::after,.particle-dark::before{border-color:rgba(0,0,0,.8)}.particle-item:nth-child(3)::before,.particle-item:nth-child(5)::after,.particle-item:nth-child(5)::before,.particle::after,.particle::before{border-radius:0}.particle-item:nth-child(1)::after,.particle-item:nth-child(1)::before,.particle-item:nth-child(5)::after,.particle::before{width:15px;height:15px}.particle-item:nth-child(2)::after,.particle-item:nth-child(4)::after,.particle-item:nth-child(5)::before{width:28px;height:28px}.particle-item:nth-child(2)::before,.particle-item:nth-child(3)::after{width:18px;height:18px}.particle-item:nth-child(3)::before,.particle-item:nth-child(4)::before,.particle::after{width:20px;height:20px}.particle::before{left:20%;-webkit-animation-duration:16s;animation-duration:16s}.particle-item:nth-child(1)::before{left:38%}.particle-item:nth-child(1)::after{left:24%;-webkit-animation-duration:8s;animation-duration:8s}.particle-item:nth-child(2)::after{left:50%;-webkit-animation-delay:5s;animation-delay:5s}.particle-item:nth-child(2)::before{left:40%;-webkit-animation-delay:7s;animation-delay:7s;-webkit-animation-duration:15s;animation-duration:15s}.particle-item:nth-child(3)::after{left:36%;-webkit-animation-delay:6s;animation-delay:6s}.particle-item:nth-child(3)::before{left:44%;-webkit-animation-delay:10s;animation-delay:10s;-webkit-animation-duration:20s;animation-duration:20s}.particle-item:nth-child(4)::after{left:58%;-webkit-animation-delay:2s;animation-delay:2s;-webkit-animation-duration:18s;animation-duration:18s}.particle-item:nth-child(4)::before{left:45%;-webkit-animation-duration:14s;animation-duration:14s}.particle-item:nth-child(5)::after{left:66%;-webkit-animation-delay:3s;animation-delay:3s;-webkit-animation-duration:12s;animation-duration:12s}.particle-item:nth-child(5)::before{left:74%;-webkit-animation-duration:25s;animation-duration:25s}.particle::after{left:80%;-webkit-animation-delay:4s;animation-delay:4s}#particle{background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-position:50%}.is-dark #particle{filter:brightness(60%)}#footer-wrapper{color:var(--footer-color)}.primary-footer a{color:var(--footer-color)}


/* Responsive */

@media only screen and (max-width:$(row.width + 60px)){#outer-wrapper,.is-boxed #outer-wrapper,.is-boxed .header-header{width:100%;max-width:100%;margin:0}.row-x1{width:100%}#footer-wrapper #footer-3col{padding:var(--gap)}}

@media only screen and (max-width:980px){#header-wrapper .container{padding:0}.mobile-menu-toggle{display:flex}.header-items{flex-wrap:nowrap}#vtrick-pro-main-nav{display:none}#slide-menu,.overlay{display:block}.flex-left,.main-logo{padding:0!important}.flex-right,.rtl .flex-right{position:relative;top:unset;left:unset;right:unset}#main-search-wrap{width:100%}.nav-active .overlay{visibility:visible;opacity:1}.nav-active #back-top{opacity:0!important}#content-wrapper>.container,.is-left #content-wrapper>.container{flex-direction:column!important;justify-content:flex-start}#main-wrapper,#sidebar-wrapper{width:100%}#sidebar-wrapper{margin:30px 0 0}.sidebar ul.social-icons{grid-template-columns:repeat(4,1fr)}.mini-items{grid-template-columns:repeat(4,1fr)}.FeaturedPost .featured-post{height:200px}.featured-post .entry-title{font-size:19px}#vtrick-pro-about-section{flex-wrap:wrap;flex-direction:column}.vtrick-pro-about-section .Image{width:100%;flex-direction:column;justify-content:center;text-align:center}.vtrick-pro-about-section .footer-logo{padding:0!important}.footer-info{text-align:center;margin:20px 0 0}.vtrick-pro-about-section .LinkList{width:100%;justify-content:center;margin:10px 0 0}.vtrick-pro-about-section ul.social-icons{justify-content:center}.vtrick-pro-about-section .social-icons li{margin:10px 5px 0!important}#vtrick-pro-cookie-ify{left:16px;bottom:16px}.rtl #vtrick-pro-cookie-ify{left:unset;right:16px}#back-top{right:16px;bottom:16px}ul.cta-containter{right:13px;bottom:13px}ul.cta-containter>li:not(:first-child){margin-top:6px}#vtrick-pro-cta-section>div:first-child>ul.cta-containter{left:13px;bottom:13px}.rtl #back-top{left:16px;right:unset}.trending .widget.PopularPosts{scrollbar-color:#666 #201c29;padding-left:5px;overflow-x:scroll;-webkit-overflow-scrolling:touch;-ms-scroll-snap-points-x:repeat(250px);scroll-snap-points-x:repeat(250px);-ms-scroll-snap-type:mandatory;scroll-snap-type:mandatory}.trending .widget.PopularPosts{margin-left:calc(0rem - var(--gap));padding-left:calc(2 * var(--gap))}.trending .widget.PopularPosts .widget-title{margin-left:calc(0rem - var(--gap))}.trending .widget.PopularPosts:after{display:none}.trending .widget.PopularPosts .widget-content{overflow-x:visible}.trending .widget.PopularPosts .widget-content .popular-post.post{min-width:180px;scroll-snap-align:start}.trending .widget.PopularPosts .widget-content .popular-post.post:not(:first-child){margin-left:-20px}}

@media only screen and (max-width:880px){:root{--gap:1rem}.footerbar{height:auto;line-height:inherit;padding:25px 0;margin:0}.footerbar .container{flex-direction:column;justify-content:center}#footer-menu,.footerbar .footer-copyright{width:100%;text-align:center;margin:0}#footer-menu{padding:5px 0 0}.footer-menu ul{justify-content:center}.footer-menu ul li a{display:block;margin:5px 10px 0!important}}

@media only screen and (max-width:800px){.hero-post .entry-title{font-size:2rem}.hero-post .entry-header p{display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:6;-webkit-box-orient:vertical;text-overflow:ellipsis;overflow-y:hidden}}

@media only screen and (max-width:680px){.hero-post .hero-post{grid-template-columns:1fr}.hero-post .entry-header{padding:1.5rem}.hero-post .entry-image-wrap{display:block;min-height:200px;width:100%;height:100%}.hero-post .entry-image-wrap:after{display:none}#outer-wrapper{background-color:var(--outer-mobile-bg)}.header-ads .widget{margin:16px 0 0}#ticker-wrapper .container{padding:0}#ticker .widget{flex-direction:column;align-items:initial}.ticker .widget-title{padding:0;margin:0 0 5px}.ticker .widget-content{height:initial}.ticker .loader{margin:4px 0 0}.ticker .ticker-item.active{position:relative}.ticker-item .entry-title{height:initial;line-height:1.3em;height:1.3em}.ticker-item .entry-title a{white-space:initial;text-overflow:initial}#featured-wrapper .container{padding:0}#featured .widget{background-color:var(--widget-bg);padding:20px 16px;margin:16px 0 0;border:1px solid var(--border-color);border-width:1px 0}.featured-items{grid-template-columns:1fr;grid-gap:16px}#content-wrapper{padding:16px 0}#content-wrapper .container{padding:0}.content-section .widget{padding:20px 16px;margin:0 0 16px}.content-section .widget.type-block{background-color:var(--widget-bg)}.content-section .widget.is-ad{background-color:transparent;padding:0 16px;border:0}.is-home #main-wrapper.has-cs2 #main{margin:0 0 16px}.block-items{grid-template:"prm1 prm1" "snd1 prm2" "snd2 snd3"/1fr 1fr;padding:0;box-shadow:unset;border:unset}.block-items .block-item.item-1{background:unset}.block-items .block-item.item-1 .entry-header{padding:unset;display:flex}.block-items .block-item.item-1 .entry-header .entry-excerpt{display:none}.block-right .block-item{margin:16px 0 0}.block-left .entry-image-wrap{height:200px}.grid-items,.video-items{grid-template-columns:repeat(2,1fr);grid-gap:16px}.content-block.list-items .entry-thumb{border:unset}.list-item{flex-direction:column;justify-content:flex-start;overflow:hidden;padding:0}.list-item .entry-image-wrap{width:100%;margin:0!important;border-radius:var(--radius) var(--radius) 0 0}.list-item .entry-header{padding:13px 16px 16px}.blog-posts-wrap{padding:var(--gap)}.index-post-wrap{gap:var(--gap)}.index-post{flex-direction:column;justify-content:flex-start;overflow:hidden;padding:0}.index-post .entry-image-wrap{width:100%;margin:0!important;border-radius:var(--radius) var(--radius) 0 0}.index-post .entry-header{padding:13px 16px 16px}#blog-pager{margin:20px 0 4px}#related-wrap,.item-post-inner,.vtrick-pro-blog-post-comments{padding:0 var(--gap)}.entry-content-wrap{margin:1rem 0 0;padding:2rem 2rem .5rem}.item-post h1.entry-title{font-size:33px}.post-body table{display:block}ul.vtrick-pro-share-links{justify-content:space-between}.vtrick-pro-share-links li{width:fit-content}.vtrick-pro-share-links li.has-span a.twitter{width:34px;justify-content:center}.vtrick-pro-share-links li.has-span a.twitter:before{background-color:transparent;padding:0}#before-ad .widget{margin:0 0 20px}#after-ad .widget{margin:20px 0 0}.entry-labels,.post-share{margin:15px 0 0}.about-author{padding:20px 16px;margin:16px 0 0;border-width:1px 0;border-radius:0}#post-footer-ads{padding:0 16px;margin:16px 0 0}.post-nav{padding:0 16px;margin:16px 0 0}#custom-ads{padding:0 16px}#sidebar-wrapper{margin:16px 0 0}.sidebar>.widget{padding:20px 16px;margin:0 0 16px;border-width:1px 0;border-radius:0}.sidebar .widget.is-ad{padding:0 16px}.sidebar .title-wrap{padding:0;margin:0 0 16px;border:0}.sidebar .widget-content{padding:0}.sidebar ul.social-icons{grid-template-columns:repeat(2,1fr)}.mini-items{grid-template-columns:repeat(2,1fr);column-gap:16px}.mini-item .entry-image-wrap{height:140px}.mini-item .entry-title{font-size:15px}.footer-ads .widget{margin:0 0 16px}#footer-3col{flex-direction:column}#footer-3col>div{padding:1rem 0}#footer-3col>div:not(:last-child){margin:0}.vtrick-pro-about-section .footer-logo{align-self:center}.errorWrap{padding:0 16px 30px}.errorWrap h3{font-size:130px}.errorWrap h4{line-height:initial}#vtrick-pro-cookie-ify{right:0!important;left:0!important;bottom:0;width:100%;padding:20px 16px;margin:0;border-radius:0;transform:translate3d(0,50%,0);transition:all .5s ease,background 0s ease}#vtrick-pro-cookie-ify.is-visible{transform:translate3d(0,0,0)}a.ads-here{height:65px}.sidebar a.ads-here{height:200px}}

@media only screen and (max-width:480px){#post-body{font-size:$(itempost.content.size + 1px)}.author-description .author-text,.comments .comment-content{font-size:15px}.item-post h1.entry-title{font-size:31px}.mini-item .entry-image-wrap{height:110px}.vtrick-pro-share-links li{width:50%}#vtrick-pro-cta{display:none}.postShare:before{content:attr(data-text);display:block;width:100%;margin:0 0 15px}.shareContent:before{display:none}.shareIcon.facebook{flex-grow:1}.shareIcon.facebook a:after{content:attr(data-text);display:block}.shareInner{align-items:flex-end}.shareIn:checked~.shareInner .shareBlock{border-radius:15px 15px 0 0}}

@media only screen and (max-width:380px){#featured .widget.PopularPosts .widget-content{min-height:180px}.featured-item{height:180px}.block-left .entry-image-wrap{height:180px}.grid-item .entry-title,.related-item .entry-title,.video-item .entry-title{font-size:14px}.item-post h1.entry-title{font-size:27px}.item-post .entry-meta .align-right{display:none}.tocify-inner{min-width:100%}.vtrick-pro-share-links li.has-span a{width:34px;justify-content:center}.vtrick-pro-share-links li.has-span a:before{background-color:transparent;padding:0}.mini-item .entry-image-wrap{height:95px}.mini-item .entry-title{font-size:14px}.FeaturedPost .featured-post{height:180px}}

@media only screen and (max-width:340px){#slide-menu{width:100%}.errorWrap h3{font-size:110px}.errorWrap h4{font-size:27px}}


/*! Scroll bar */

::-webkit-scrollbar-track{background-color:var(--outer-bg)}::-webkit-scrollbar-thumb{-webkit-border-radius:.5625rem;border-radius:.5625rem;border:.375rem solid transparent;background-color:var(--scroll-bg);background-clip:padding-box}::-webkit-scrollbar-corner{background-color:var(--outer-bg)}::-webkit-scrollbar{width:1.25rem;background-color:var(--outer-bg)}


]]></b:skin>

</b:if>

<b:if cond='data:view.isLayoutMode'>

<b:template-skin><![CDATA[

html,body#layout #outer-wrapper,body#layout .row{width:auto;padding:0}

body#layout{position:relative;width:auto;max-width:100%;background-color:#f9f9f9;padding:95px 5px 0;margin:0}

body#layout:before{content:'VTrick Premium v1.8';position:absolute;top:0;left:5px;right:5px;height:95px;font-family:Roboto,sans-serif;font-size:23px;color:#0F1618;line-height:95px;text-align:center}

body#layout div.section{display:block;background-color:#f1f1f1!important;margin:0 5px 10px!important;padding:16px 16px 18px!important;border-color:#e5e5e5}

body#layout .no-items.section{display:block}

body#layout .section h4{font-size:14px;color:#0F1618;text-transform:uppercase;margin:0}

body#layout .section h4:after{text-transform:initial;color:#656565;font-weight:400}

body#layout .add_widget a{color:#3c97ef!important}

body#layout .widget-wrap3{overflow:hidden}

body#layout .widget-content{width:auto;max-width:none;max-height:none;margin:0;border:1px solid #e5e5e5;border-left:0}

body#layout .locked-widget .widget-content{border-left:1px solid #3c97ef}

body#layout .locked-widget .widget-content:hover{border-left-color:#00b140}

body#layout .widget .widget-content a.editlink{border-radius:2px}

body#layout .visibility .editlink{background:#3c97ef url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_n-WKMZlAHN-u6I5wqdcEvirQrb3CBZRlPPi_Y-_GXcQCmDrAqbgJM7_Tfr2PM4RiYZ1PQVGHtOgacKvZeAvaxjsJ-tm57x9Csv9aZ6gZ2HYxAqwUOwA9FX1wVk5PUdnUEilQ_iDp_cs/s18-c/mode_edit_w600_24dp.png) no-repeat center!important}

body#layout .visibility .editlink:hover{background-color:#00b140!important}

body#layout .draggable-widget .widget-wrap2{background:#3c97ef url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN8MlxzKwC8bA1LU6P52qfiolIC6n50QI5l-dSeUMkCAIlxaS8_523X56gUC2LSusDE9sn7gQ6p3BgPTnGgkcAKzsOfYD9z2GkLkv4c1P3gvJfgU8wfyWzR0yOuUqlFU_-JpTeyiV0OkM/s22/draggable.png) no-repeat 4px 50%!important}

body#layout .draggable-widget .widget-wrap1:hover .widget-wrap2{background-color:#00b140!important}

body#layout .visibility .layout-widget-state.visible{background-image:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizH-eTPuU3lV5hgTTNBw0Ajzj5wXmVzYnOMFwifDPSo-YzK5MyPv1yQ7w3-qlutPeJXZcZyxjMkVb01EmLwmqrSf2EW11niaTIOW-uaAJ6PY81tqQyYMbCnVh1TA5h4K4bvBCH4xc5OqU/s1600/visibility_c3_600_24dp.png)!important}

body#layout .visibility .layout-widget-state.not-visible{background-image:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3rgVBeMY9ITUFGSIPSOcr1wbfpfTTKe3fE2npRcZuY58lF41lX8KQ_l46DuxDRCJFL0pIp5m64tkB42RRYt4_J-WLS86V250DaPVxBAohOjT8VbF6P5ZWIO11u-x_NcSAsOfqULpbcBQ/s1600/visibility_off_c3_600_24dp.png)!important;opacity:1}

body#layout div.layout-widget-description{display:none;font-size:11px;line-height:1.2em}

body#layout #theme-options,body#layout #main-menu .widget{display:block!important}

body#layout div.ify-panel{background-color:#edf4ff!important;overflow:hidden!important;border-color:#cdd4ef}

body#layout .ify-panel .widget{float:left;width:32.66%;margin-right:1%}

body#layout .ify-panel .widget-content{border-color:#cdd4ef!important}

body#layout .ify-panel .HTML{margin-right:0}

body#layout .ify-panel div.layout-widget-description,body#layout .flex-right,body#layout #nav-search-wrap{display:none}

body#layout .flex-left{display:flex}

body#layout .main-logo,body#layout .vtrick-pro-main-nav{width:50%}

body#layout #content-wrapper{padding:0;margin:0}

body#layout #content-wrapper > .container{display:flex;margin:0}

body#layout #main-wrapper{width:67%;padding:0}

body#layout div.content-section.section,body#layout div.main-ads.section{background-color:#edf4ff!important;border-color:#d9dff3}

body#layout #sidebar-wrapper{width:33%;padding:0}

body#layout #custom-ads{display:flex}

body#layout #custom-ads .section{width:50%}

body#layout #vtrick-pro-about-section{overflow:hidden!important}

body#layout #vtrick-pro-about-section .widget{float:left;width:49.5%;margin-right:1%}

body#layout #vtrick-pro-about-section .LinkList{margin-right:0}

body#layout .footerbar .container{display:flex}

body#layout #footer-menu,body#layout #footer-copyright{width:50%}

body#layout .section > h4:after{font-size:12px}

body#layout #ify-panel > h4:after{content:' - Custom No Image, Date Format, Month Names and More.'}

body#layout #main-logo > h4:after{content:' - Recommended Height (34px)'}

body#layout #vtrick-pro-main-nav > h4:after{content:' - With SubLinks and Mega Menu'}

body#layout #header-ads > h4:after{content:' - by Custom HTML, Adsense or Image'}

body#layout #ticker > h4:after,body#layout #featured > h4:after{content:' - by Popular Posts, Most Recents or Label'}

body#layout .content-section > h4:after{content:' - by Most Recents or Label or AD Gadget (Adsense, HTML)'}

body#layout #main > h4:after{content:' - Default Blog Posts, AdSense In-Feed, Comments and More'}

body#layout #vtrick-pro-main-before-ad > h4:after{content:' - Before Post Content (Post Page)'}

body#layout #vtrick-pro-main-after-ad > h4:after{content:' - After Post Content (Post Page)'}

body#layout #vtrick-pro-related-posts > h4:after{content:' - Advanced Related Posts'}

body#layout #vtrick-pro-post-footer-ads > h4:after{content:' - After Related Posts (Post Page)'}

body#layout #sidebar > h4:after{content:' - on All Pages'}

body#layout:after{content:'Designed by - alrsooog';display:block;font-family:Roboto,sans-serif;font-size:20px;color:#555;line-height:1;text-align:center;visibility:visible;padding:20px 0}

body#layout #footer-ads > h4:after{content:' - by Custom HTML, Adsense or Image'}

body#layout #vtrick-pro-about-section > h4:after{content:' - Site Logo, Description and Social Icons'}

body#layout #footer-copyright > h4:after{content:' - Custom Credits'}

body#layout #footer-menu > h4:after{content:' - Footer Links'}

body#layout #vtrick-pro-cookie-ify-section > h4:after{content:' - Advanced Cookie Consent Plugin'}

body#layout #hidden-widgets{display:none!important}

body#layout #footer-3col{display: flex;flex-direction: row;}

body#layout #footer-3col > div{width:33%}

body#layout #vtrick-pro-cta{display: flex;flex-direction: row;}

body#layout #vtrick-pro-cta > div {width:50%}

body#layout #vtrick-pro-cta1-section > h4:after{content:' - Left Call to Action'}

body#layout #vtrick-pro-cta2-section > h4:after{content:' - Right Call to Action'}

]]></b:template-skin>

</b:if>

<script type='text/javascript'>//<![CDATA[

    var monthNames = ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"],

        dateFormat = "{d} {m}, {y}",

        fixedMenu = true,

        fixedSidebar = true,

        toc_title = "Contents",

        fbCommentsTheme = "light";

//]]></script>

<b:if cond='data:widgets.AdSense.first or data:blog.adsenseClientId'>

  <!-- Google AdSense -->

  <script async='async' src='//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'/>

</b:if>

<b:if cond='data:blog.analyticsAccountNumber'>

  <!-- Google Analytics -->

  <b:include data='blog' name='google-analytics'/>

</b:if>

<b:defaultmarkups>

  <b:defaultmarkup type='Common'>

    <b:includable id='theme-dark-mode'>

      <b:class cond='data:skin.vars.darkmode == &quot;1px&quot;' name='is-dark'/>

    </b:includable>

    <b:includable id='customOpenGraphMetaData'>

      <!-- Metadata for Open Graph protocol. See http://ogp.me/. -->

      <meta expr:content='data:blog.localeUnderscoreDelimited' property='og:locale'/>

      <b:if cond='data:view.isHomepage'>

        <meta content='website' property='og:type'/>

      </b:if>

      <b:if cond='data:view.isSingleItem'>

        <meta content='article' property='og:type'/>

      </b:if>

      <b:if cond='data:view.isMultipleItems and not data:view.isHomepage'>

        <meta content='object' property='og:type'/>

      </b:if>

      <meta expr:content='data:view.title.escaped' property='og:title'/>

      <meta expr:content='data:blog.url.canonical' property='og:url'/>

      <meta expr:content='data:view.description.escaped' property='og:description'/>

      <meta expr:content='data:blog.title.escaped' property='og:site_name'/>

      <b:tag cond='data:view.isMultipleItems and data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage' expr:content='data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage resizeImage 1600' name='meta' property='og:image'/>

      <b:tag cond='data:view.isMultipleItems and data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage' expr:content='data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage resizeImage 1600' name='meta' property='twitter:image'/>

      <b:if cond='data:view.featuredImage'>

        <meta expr:content='data:view.featuredImage resizeImage 1600' property='og:image'/>

        <meta expr:content='data:view.featuredImage resizeImage 1600' name='twitter:image'/>

      </b:if>

      <meta content='summary_large_image' name='twitter:card'/>

      <meta expr:content='data:view.title.escaped' name='twitter:title'/>

      <meta expr:content='data:blog.url.canonical' name='twitter:domain'/>

      <meta expr:content='data:view.description.escaped' name='twitter:description'/>

    </b:includable>

    <b:includable id='theme-head'>

      <meta expr:content='&quot;text/html; charset=&quot; + data:blog.encoding' http-equiv='Content-Type'/>

      <meta content='width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=yes' name='viewport'/>

      <title><b:if cond='data:view.isHomepage'><data:view.title.escaped/><b:elseif cond='data:view.isError'/>That page can&#8217;t be found | <data:blog.title/><b:else/> <data:blog.pageName/> | <data:blog.title/> </b:if></title>

      <link href='//fonts.gstatic.com' rel='dns-prefetch'/>

      <link href='//dnjs.cloudflare.com' rel='dns-prefetch'/>

      <link href='//1.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>

      <link href='//2.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>

      <link href='//3.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>

      <link href='//4.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>

  <link href='//blogger.googleusercontent.com' rel='dns-prefetch'/>

      <link href='//www.blogger.com' rel='dns-prefetch'/>

      <link expr:href='data:blog.blogspotFaviconUrl' rel='icon' type='image/x-icon'/>

      <meta expr:content='data:skin.vars.main_color' name='theme-color'/>

      <b:if cond='data:blog.adultContent'>

        <meta content='adult' name='rating'/>

      </b:if>

      <link expr:href='data:view.url.canonical' rel='canonical'/>

      <meta expr:content='data:view.description.escaped' name='description'/>

      <b:tag cond='data:view.isMultipleItems and data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage' expr:href='data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage resizeImage 1600' name='link' rel='image_src'/>

      <b:tag cond='data:view.isSingleItem and data:view.featuredImage' expr:href='data:view.featuredImage resizeImage 1600' name='link' rel='image_src'/>

      <b:include name='customOpenGraphMetaData'/>

      <data:blog.feedLinks/><data:blog.meTag/>

      <b:if cond='data:view.isHomepage'>

        <script type='application/ld+json'>{&quot;@context&quot;:&quot;http://schema.org&quot;,&quot;@type&quot;:&quot;WebSite&quot;,&quot;name&quot;:&quot;<data:view.title.escaped/>&quot;,&quot;url&quot;:&quot;<data:view.url.canonical/>&quot;,&quot;potentialAction&quot;:{&quot;@type&quot;:&quot;SearchAction&quot;,&quot;target&quot;:&quot;<data:view.url.canonical/>search?q={search_term_string}&quot;,&quot;query-input&quot;:&quot;required name=search_term_string&quot;}}</script>

      </b:if>

  <!-- Bootstrap Icon 1.5 -->

  <b:tag href='https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/font/bootstrap-icons.css' name='link' rel='stylesheet'/>

      <b:tag cond='data:blog.languageDirection == &quot;rtl&quot;' href='https://fonts.googleapis.com/css2?family=Tajawal:wght@400;500;700&amp;display=swap' name='link' rel='stylesheet'/>

    </b:includable>

    <b:includable id='theme-body-class'>

      <b:class cond='data:view.isHomepage' name='is-home'/>

      <b:class cond='data:view.isMultipleItems' name='is-multiple'/>

      <b:class cond='data:view.isSingleItem' name='is-single'/>

      <b:class cond='data:view.isPage' name='is-page'/>

      <b:class cond='data:view.isPost' name='is-post'/>

      <b:class cond='data:view.isError' name='is-multiple is-error'/>

      <b:class cond='data:blog.isMobileRequest' name='is-mobile'/>

      <b:class cond='data:skin.vars.boxed == &quot;1px&quot;' name='is-boxed'/>

      <b:class cond='data:skin.vars.sidebar == &quot;1px&quot;' name='is-left'/>

    </b:includable>

    <b:includable id='theme-custom-lang'>

      <b:switch var='data:message'>

        <b:case value='prevPost'/><b:if cond='data:blog.locale.language == &quot;en&quot;'>Previous Post<b:elseif cond='data:blog.locale.language == &quot;es&quot;'/>ArtÃ&#173;culo Anterior<b:elseif cond='data:blog.locale.language == &quot;pt&quot;'/>Postagem Anterior<b:else/><data:messages.newer/></b:if>

        <b:case value='nextPost'/><b:if cond='data:blog.locale.language == &quot;en&quot;'>Next Post<b:elseif cond='data:blog.locale.language == &quot;es&quot;'/>ArtÃ&#173;culo Siguiente<b:elseif cond='data:blog.locale.language == &quot;pt&quot;'/>PrÃ&#179;xima Postagem<b:else/><data:messages.older/></b:if>

        <b:case value='loadMorePosts'/><b:if cond='data:blog.locale.language == &quot;en&quot;'>Load More<b:elseif cond='data:blog.locale.language == &quot;es&quot;'/>Carga MÃ&#161;s<b:elseif cond='data:blog.locale.language == &quot;pt&quot;'/>Carregar Mais<b:else/><data:messages.loadMorePosts/></b:if>

        <b:case value='noMorePosts'/><b:if cond='data:blog.locale.language == &quot;en&quot;'>That is All<b:elseif cond='data:blog.locale.language == &quot;es&quot;'/>Eso es Todo<b:elseif cond='data:blog.locale.language == &quot;pt&quot;'/>Isso Ã&#169; Tudo<b:else/><data:messages.noResultsFound/></b:if>

      </b:switch>

    </b:includable>

    <b:includable id='widget-title'>

      <b:if cond='data:title == &quot;{ads}&quot;'>

        <b:class name='is-ad'/>

        <b:elseif cond='data:widget.type == &quot;AdSense&quot;'/>

        <b:class name='is-ad'/>

      </b:if>

      <b:if cond='data:defaultTitle or data:title'>

        <b:if cond='(data:title != &quot;{ads}&quot;)'>

          <b:if cond='data:widget.sectionId not in [&quot;ify-panel&quot;,&quot;main-logo&quot;,&quot;vtrick-pro-main-nav&quot;,&quot;header-ads&quot;,&quot;featured&quot;,&quot;footer-ads&quot;,&quot;vtrick-pro-post-footer-ads&quot;,&quot;vtrick-pro-about-section&quot;,&quot;footer-copyright&quot;,&quot;footer-menu&quot;,&quot;vtrick-pro-cta1-section&quot;,&quot;vtrick-pro-cta2-section&quot;,&quot;hero-post&quot;]'>

            <div expr:class='data:widget.sectionId in [&quot;content-section-1&quot;,&quot;content-section-2&quot;,&quot;sidebar&quot;] ? &quot;widget-title title-wrap&quot; : &quot;widget-title&quot;'><h3 class='title'><data:title/></h3></div>

          </b:if>

        </b:if>

      </b:if>

    </b:includable>

    <b:includable id='linklist-content'>

      <b:if cond='data:widget.sectionId == &quot;vtrick-pro-main-nav&quot;'>

        <ul expr:arial-label='data:blog.title' id='vtrick-pro-main-nav-menu' role='menubar'>

          <b:loop values='data:links' var='link'>

            <li role='none'><b:if cond='data:link.target contains &quot;getContent&quot;'><b:class name='has-sub mega-menu'/><a expr:data-shortcode='data:link.target' href='#' role='menuitem'><data:link.name/></a><b:else/><a expr:href='data:link.target in [&quot;{homepage}&quot;] ? data:blog.homepageUrl.canonical : data:link.target' role='menuitem'><data:link.name/></a></b:if></li>

          </b:loop>

        </ul>

      <b:elseif cond='data:widget.sectionId in [&quot;vtrick-pro-cta1-section&quot;,&quot;vtrick-pro-cta2-section&quot;]'/>

      <ul class='cta-containter'>

                <b:loop index='i' values='data:links' var='link'>

                  <li expr:class='data:link.name + &quot; link-&quot; + data:i'><a expr:alt='data:link.name' expr:class='data:link.name + &quot; btn&quot;' expr:href='data:link.target' expr:title='data:link.name' rel='noopener noreferrer' target='_blank'/></li>

                </b:loop>

              </ul>

        <b:elseif cond='data:widget.sectionId in [&quot;sidebar&quot;,&quot;vtrick-pro-about-section&quot;]'/>

        <b:tag class='widget-content' cond='data:widget.sectionId not in [&quot;vtrick-pro-about-section&quot;]' name='div'>

          <b:if cond='data:links any l =&gt; l.name in [&quot;blogger&quot;,&quot;facebook&quot;,&quot;facebook-f&quot;,&quot;twitter&quot;,&quot;rss&quot;,&quot;youtube&quot;,&quot;skype&quot;,&quot;stumbleupon&quot;,&quot;tumblr&quot;,&quot;vk&quot;,&quot;stack-overflow&quot;,&quot;github&quot;,&quot;linkedin&quot;,&quot;dribbble&quot;,&quot;soundcloud&quot;,&quot;behance&quot;,&quot;digg&quot;,&quot;instagram&quot;,&quot;pinterest&quot;,&quot;pinterest-p&quot;,&quot;twitch&quot;,&quot;delicious&quot;,&quot;codepen&quot;,&quot;amazon&quot;,&quot;reddit&quot;,&quot;whatsapp&quot;,&quot;messenger&quot;,&quot;microsoft&quot;,&quot;telegram&quot;,&quot;discord&quot;,&quot;apple&quot;,&quot;email&quot;,&quot;external-link&quot;]'>

            <b:if cond='data:widget.sectionId == &quot;sidebar&quot;'>

              <ul class='social-icons social social-bg'>

                <b:loop index='i' values='data:links' var='link'>

                  <li expr:class='data:link.name + &quot; link-&quot; + data:i'><a expr:alt='data:link.name' expr:class='data:link.name + &quot; btn&quot;' expr:href='data:link.target' expr:title='data:link.name' rel='noopener noreferrer' target='_blank'/></li>

                </b:loop>

              </ul>

              <b:else/>

              <ul class='social-icons social social-bg-hover'>

                <b:loop index='i' values='data:links' var='link'>

                  <li expr:class='data:link.name + &quot; link-&quot; + data:i'><a expr:alt='data:link.name' expr:class='data:link.name + &quot; btn&quot;' expr:href='data:link.target' expr:title='data:link.name' rel='noopener noreferrer' target='_blank'/></li>

                </b:loop>

              </ul>

            </b:if>

<b:else/>

            <ul class='link-list list-style'>

              <b:loop values='data:links' var='link'>

                <li><a expr:href='data:link.target'><data:link.name/></a></li>

              </b:loop>

            </ul>

          </b:if>

        </b:tag>

        <b:else/>

        <b:tag class='widget-content' cond='data:widget.sectionId not in [&quot;footer-menu&quot;]' name='div'>

          <ul expr:class='data:widget.sectionId == &quot;footer-menu&quot; ? &quot;link-list&quot; : &quot;link-list list-style&quot;'>

            <b:loop values='data:links' var='link'>

              <li><a expr:href='data:link.target'><data:link.name/></a></li>

            </b:loop>

          </ul>

        </b:tag>

      </b:if>

    </b:includable>

    <b:includable id='html-content'>

      <b:if cond='data:widget.sectionId == &quot;ify-panel&quot;'>

        <b:if cond='data:content != &quot;&quot;'>

          <b:tag name='script' type='text/javascript'>

            <b:with expr:value='data:content' var='option'>

              <b:if cond='data:option.viewAllText'>var viewAllText = unescape(escape(&quot;<data:option.viewAllText.jsonEscaped/>&quot;));</b:if>

              <b:if cond='data:option.dateFormat'>var dateFormat = &quot;<data:option.dateFormat/>&quot;;</b:if>

              <b:if cond='data:option.months'>

                var monthNames = [&quot;<data:option.months.jan/>&quot;,&quot;<data:option.months.feb/>&quot;,&quot;<data:option.months.mar/>&quot;,&quot;<data:option.months.apr/>&quot;,&quot;<data:option.months.may/>&quot;,&quot;<data:option.months.jun/>&quot;,&quot;<data:option.months.jul/>&quot;,&quot;<data:option.months.aug/>&quot;,&quot;<data:option.months.sep/>&quot;,&quot;<data:option.months.oct/>&quot;,&quot;<data:option.months.nov/>&quot;,&quot;<data:option.months.dec/>&quot;];

              </b:if>

            </b:with>

          </b:tag>

        </b:if>

      <b:elseif cond='data:widget.sectionId == &quot;vtrick-pro-related-posts&quot;'/>

        <b:with value='data:title ? &quot;$title={&quot; + data:title + &quot;} &quot; : &quot;&quot;' var='relatedTitle'>

          <b:attr expr:value='data:relatedTitle + (data:content contains &quot;results&quot; ? data:content : &quot;&quot;)' name='data-shortcode'/>

        </b:with>

        <b:else/>

        <b:if cond='data:content contains &quot;getContent&quot; and data:widget.sectionId in [&quot;ticker&quot;,&quot;featured&quot;,&quot;content-section-1&quot;,&quot;content-section-2&quot;]'>

          <b:class name='is-visible'/>

        </b:if>

        <b:include name='widget-title'/>

        <div class='widget-content'>

          <b:if cond='data:content contains &quot;getContent&quot; and data:widget.sectionId in [&quot;sidebar&quot;,&quot;ticker&quot;,&quot;featured&quot;,&quot;content-section-1&quot;,&quot;content-section-2&quot;]'>

            <b:attr expr:value='data:content' name='data-shortcode'/>

            <b:else/>

            <data:content/>

          </b:if>

        </div>

      </b:if>

    </b:includable>

    <b:includable id='textlist-content'>

      <b:if cond='data:widget.sectionId == &quot;ify-panel&quot;'>

        <b:loop index='i' values='data:items' var='item'>

          <b:if cond='data:i == 0'>

<!-- <script async='async' crossorigin='anonymous' defer='defer' expr:src='data:item'/> -->

<b:tag name='script' type='text/javascript'>

var fb_sdk = &quot;<data:item/>&quot;;

</b:tag>

          </b:if>

        </b:loop>

        <b:else/>

        <div class='widget-content'>

          <ul class='text-list list-style'>

            <b:loop values='data:items' var='item'>

              <li><data:item/></li>

            </b:loop>

          </ul>

        </div>

      </b:if>

    </b:includable>

    <b:includable id='image-content'>

      <b:if cond='data:widget.sectionId == &quot;ify-panel&quot;'>

        <b:tag name='script' type='text/javascript'>var noThumbnail = &quot;<b:eval expr='resizeImage(data:sourceUrl, 72, &quot;1:1&quot;)'/>&quot;;</b:tag>

        <b:elseif cond='data:widget.sectionId == &quot;vtrick-pro-about-section&quot;'/>

        <a class='footer-logo custom-image' expr:href='data:link'>

          <img expr:alt='data:blog.title' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_img&quot;' expr:src='data:sourceUrl'/>

        </a>

        <b:if cond='data:caption'>

          <div class='footer-info'>

            <p class='image-caption excerpt'><data:caption/></p>

          </div>

        </b:if>

        <b:else/>

        <div class='widget-content'>

          <div class='custom-image'>

            <b:tag cond='data:link' expr:href='data:link' name='a'>

              <img expr:alt='data:blog.title' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_img&quot;' expr:src='data:sourceUrl'/>

            </b:tag>

          </div>

          <b:if cond='data:caption'>

            <p class='image-caption excerpt'><data:caption/></p>

          </b:if>

        </div>

      </b:if>

    </b:includable>

    <b:includable id='text-content'>

       <b:if cond='data:widget.sectionId == &quot;footer-copyright&quot;'>

        <data:content/><span expr:class='&quot;des&quot; + &quot;igned&quot;'><b:eval expr='&quot;Desi&quot;+ &quot;gn&quot;+ &quot;ed &quot;+ &quot;by &quot;'/><a expr:href='&quot;https://www.vi&quot;+ &quot;etri&quot;+ &quot;ck.com&quot;' expr:id='&quot;vt&quot;+ &quot;ri&quot;+ &quot;ck&quot;'><b:eval expr='&quot;Vie&quot;+ &quot;tri&quot;+ &quot;ck&quot;'/>.</a></span>

        <b:elseif cond='data:widget.sectionId == &quot;vtrick-pro-cookie-ify-section&quot;'/>

        <b:attr expr:value='data:title' name='data-shortcode'/>

        <p class='vtrick-pro-cookie-ify-content excerpt'><data:content/></p>

        <a class='btn' expr:title='data:messages.ok' href='javascript:;' id='vtrick-pro-cookie-ify-accept' role='button'><data:messages.ok/></a>

        <b:else/>

        <b:include name='widget-title'/>

        <div class='widget-content excerpt'>

          <data:content/>

        </div>

      </b:if>

    </b:includable>

    <b:includable id='popular-content'>

      <div expr:class='&quot;default-item ds item-&quot;+data:i'>

        <a class='entry-image-wrap ' expr:href='data:post.url.canonical' expr:title='data:post.title ? data:post.title : data:messages.noTitle'><b:if cond='data:post.featuredImage'><svg class="entry-thumb" viewBox="0 0 16 9" expr:data-image='data:post.featuredImage.isYouTube ? resizeImage(data:post.featuredImage.youtubeMaxResDefaultUrl.jsonEscaped, 72, &quot;1:1&quot;) : resizeImage(data:post.featuredImage, 72, &quot;1:1&quot;)'/><b:else/><svg class="entry-thumb" viewBox="0 0 16 9" data-image='https://resources.blogblog.com/img/blank.gif'/></b:if><b:class expr:name='data:post.featuredImage.isYouTube ? &quot;is-video&quot; : &quot;is-image&quot;'/></a>

        <div class='entry-header'>

          <h2 class='entry-title'><a expr:href='data:post.url.canonical' expr:title='data:post.title ? data:post.title : data:messages.noTitle'><b:eval expr='data:post.title ? data:post.title : data:messages.noTitle'/></a></h2>

          <b:if cond='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.timestamp'><div class='entry-meta'><span class='entry-time mi'><time class='published' expr:datetime='data:post.date.iso8601'><data:post.date/></time></span>

<b:if cond='data:post.allowComments and data:post.numberOfComments &gt; 0'><span class='cmt-count' expr:title='data:post.numberOfComments + &quot; &quot; + data:messages.comments'><data:post.numberOfComments/></span></b:if>

  </div></b:if>

        </div>

      </div>

    </b:includable>

    <b:includable id='contact-form-content'>

      <div class='widget-content contact-form-widget'>

        <form name='contact-form'>

          <input class='contact-form-name cf-s' expr:ariby='data:contactFormNameMsg' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-name&quot;' expr:placeholder='data:contactFormNameMsg' name='name' size='30' type='text' value=''/>

          <input class='contact-form-email cf-s' expr:ariby='data:contactFormEmailMsg + &quot; *&quot;' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-email&quot;' expr:placeholder='data:contactFormEmailMsg + &quot; *&quot;' name='email' size='30' type='text' value=''/>

          <textarea class='contact-form-email-message cf-s' cols='25' expr:ariby='data:contactFormMessageMsg + &quot; *&quot;' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-email-message&quot;' expr:placeholder='data:contactFormMessageMsg + &quot; *&quot;' name='email-message' rows='5'/>

          <input class='contact-form-button btn contact-form-button-submit' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-submit&quot;' expr:value='data:contactFormSendMsg' type='button'/>

          <p class='contact-form-error-message' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-error-message&quot;'/>

          <p class='contact-form-success-message' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-success-message&quot;'/>

        </form>

      </div>

    </b:includable>

    <b:includable id='theme-options-js'>

      <b:if cond='data:skin.vars.fixedmenu == &quot;0px&quot; or (data:skin.vars.fixedsidebar == &quot;0px&quot;) or (data:skin.vars.darkmode == &quot;1px&quot;) or (data:skin.vars.userdarkmode == &quot;0px&quot;)'>

      <!-- Theme Options JS -->

      <b:tag name='script' type='text/javascript'><b:if cond='data:skin.vars.fixedmenu == &quot;0px&quot;'>var fixedMenu=false;</b:if><b:if cond='data:skin.vars.fixedsidebar == &quot;0px&quot;'>var fixedSidebar=false;</b:if><b:if cond='data:skin.vars.darkmode == &quot;1px&quot;'>var darkMode=true;</b:if><b:if cond='data:skin.vars.userdarkmode == &quot;0px&quot;'>var userDarkMode=false;</b:if></b:tag>

      </b:if>

    </b:includable>

  </b:defaultmarkup>

  <b:defaultmarkup type='Header'>

  </b:defaultmarkup>

  <b:defaultmarkup type='LinkList'>

  </b:defaultmarkup>

  <b:defaultmarkup type='TextList'>

  </b:defaultmarkup>

  <b:defaultmarkup type='HTML'>

  </b:defaultmarkup>

  <b:defaultmarkup type='Text'>

  </b:defaultmarkup>

  <b:defaultmarkup type='Blog'>

  </b:defaultmarkup>

  <b:defaultmarkup type='PopularPosts'>

  </b:defaultmarkup>

  <b:defaultmarkup type='FeaturedPost'>

  </b:defaultmarkup>

  <b:defaultmarkup type='ContactForm'>     

  </b:defaultmarkup>

  <b:defaultmarkup type='Label'>

  </b:defaultmarkup>

  <b:defaultmarkup type='FollowByEmail'>

  </b:defaultmarkup> 

  <b:defaultmarkup type='Image'>

  </b:defaultmarkup> 

  <b:defaultmarkup type='BlogArchive'>

  </b:defaultmarkup>

  <b:defaultmarkup type='PageList'>

  </b:defaultmarkup>

  <b:defaultmarkup type='BlogSearch'>

  </b:defaultmarkup>

  <b:defaultmarkup type='Profile'>

  </b:defaultmarkup>

</b:defaultmarkups>

</head>

<body>

<b:include name='theme-body-class'/>

<b:if cond='data:view.isLayoutMode or (data:widgets any w =&gt; w.sectionId == &quot;ify-panel&quot;)'>

  <!-- Theme Options -->

  <div id='theme-options' style='display:none'>

    <b:section class='ify-panel' id='ify-panel' maxwidgets='3' name='Theme Options' showaddelement='no'>

      <b:widget id='TextList100' locked='true' title='Facebook SDK' type='TextList' version='2' visible='true'>

        <b:widget-settings>

          <b:widget-setting name='shownum'/>

          <b:widget-setting name='sorting'>NONE</b:widget-setting>

          <b:widget-setting name='item-0'><![CDATA[https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v8.0]]></b:widget-setting>

        </b:widget-settings>

        <b:includable id='main' var='this'>

      <b:include name='widget-title'/>

      <b:include name='content'/>

    </b:includable>

        <b:includable id='content'>

      <b:include name='textlist-content'/>

    </b:includable>

      </b:widget>

      <b:widget id='Image100' locked='true' title='No Thumbnail Image' type='Image' version='2' visible='true'>

        <b:widget-settings>

          <b:widget-setting name='displayUrl'>https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW2JVq5CeHeRdFD2PgzWxe9ECUOg4vNt8wdhcgshAhTn0K6oj4ljfkyipY8U55fUlkAHRD-SLKRLpeQkKLZ-CVUoNsGGKdRfo4_4WFfoZMYZ0OjnB3XN4eedpe_EsgsssgcxbNkeKcBys/s72-c/nth-ify.png</b:widget-setting>

          <b:widget-setting name='displayHeight'>72</b:widget-setting>

          <b:widget-setting name='sectionWidth'>150</b:widget-setting>

          <b:widget-setting name='shrinkToFit'>false</b:widget-setting>

          <b:widget-setting name='displayWidth'>72</b:widget-setting>

          <b:widget-setting name='link'/>

          <b:widget-setting name='caption'/>

        </b:widget-settings>

        <b:includable id='main' var='this'>

      <b:include name='widget-title'/>

      <b:include name='content'/>

    </b:includable>

        <b:includable id='content'>

      <b:include name='image-content'/>

    </b:includable>

      </b:widget>

      <b:widget id='HTML100' locked='true' title='JSON Variables' type='HTML' version='2' visible='true'>

        <b:widget-settings>

          <b:widget-setting name='content'/>

        </b:widget-settings>

        <b:includable id='main'>

      <b:include name='html-content'/>

    </b:includable>

      </b:widget>

    </b:section>

  </div>

</b:if>

<!-- Outer Wrapper -->

<div id='outer-wrapper'>

  <!-- Header Wrapper -->

  <header id='header-wrapper'>

    <div class='main-header'>

      <div class='header-inner'>

        <div class='header-header flex-center'>

          <div class='container row-x1'>

            <div class='header-items'>

              <div class='flex-left'>

                <b:section class='main-logo' id='main-logo' maxwidgets='1' name='Header Logo' showaddelement='no'>

                  <b:widget id='Header1' locked='true' title='Free Ebook (Tiêu đề)' type='Header' version='2' visible='true'>

                    <b:widget-settings>

                      <b:widget-setting name='displayUrl'/>

                      <b:widget-setting name='displayHeight'>0</b:widget-setting>

                      <b:widget-setting name='sectionWidth'>150</b:widget-setting>

                      <b:widget-setting name='useImage'>false</b:widget-setting>

                      <b:widget-setting name='shrinkToFit'>false</b:widget-setting>

                      <b:widget-setting name='imagePlacement'>BEHIND</b:widget-setting>

                      <b:widget-setting name='displayWidth'>0</b:widget-setting>

                    </b:widget-settings>

                    <b:includable id='main' var='this'>

      <b:tag class='mobile-menu-toggle' href='javascript:;' name='a' role='button' title='Menu'/>

      <b:include cond='data:imagePlacement in {&quot;REPLACE&quot;, &quot;BEFORE_DESCRIPTION&quot;}' name='image'/>

      <b:include cond='data:imagePlacement == &quot;BEHIND&quot;' name='title'/>

    </b:includable>

                    <b:includable id='behindImageStyle'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

                    <b:includable id='description'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

                    <b:includable id='image'>

      <a class='logo-img' expr:href='data:blog.homepageUrl.canonical'>

        <img expr:alt='data:blog.title.escaped' expr:data-height='data:height' expr:data-width='data:width' expr:src='data:image' expr:title='data:blog.title.escaped'/>

        <b:if cond='data:view.isMultipleItems'><b:if cond='data:widget.sectionId == &quot;main-logo&quot;'><h1 id='h1-off'><data:title/></h1></b:if></b:if>

      </a>

    </b:includable>

                    <b:includable id='title'>

      <b:tag class='blog-title' cond='data:view.isMultipleItems' name='h1'>

        <b:tag class='blog-title' cond='!data:view.isMultipleItems' name='span'>

          <b:tag expr:href='data:blog.homepageUrl.canonical' name='a'>

            <data:title/>

          </b:tag>

        </b:tag>

      </b:tag>

    </b:includable>

                  </b:widget>

                </b:section>

                <b:section class='vtrick-pro-main-nav' id='vtrick-pro-main-nav' maxwidgets='1' name='Header Menu' showaddelement='no'>

                  <b:widget id='LinkList101' locked='true' title='' type='LinkList' version='2' visible='true'>

                    <b:widget-settings>

                      <b:widget-setting name='text-8'>ShortCodes</b:widget-setting>

                      <b:widget-setting name='link-7'>/p/post-tipography.html</b:widget-setting>

                      <b:widget-setting name='link-8'>/p/post-shortcodes.html</b:widget-setting>

                      <b:widget-setting name='link-5'>{getContent} $label={recent}</b:widget-setting>

                      <b:widget-setting name='link-6'>https://www.alrsooog.com/vtrick-creative-blogger-template/</b:widget-setting>

                      <b:widget-setting name='link-3'>#</b:widget-setting>

                      <b:widget-setting name='link-4'>/404</b:widget-setting>

                      <b:widget-setting name='text-1'>_Featured Posts</b:widget-setting>

                      <b:widget-setting name='text-0'>Features</b:widget-setting>

                      <b:widget-setting name='text-3'>__Left Sidebar</b:widget-setting>

                      <b:widget-setting name='text-2'>_Post Layouts</b:widget-setting>

                      <b:widget-setting name='text-5'>Mega Menu</b:widget-setting>

                      <b:widget-setting name='text-4'>_Error Page</b:widget-setting>

                      <b:widget-setting name='text-7'>Tipography</b:widget-setting>

                      <b:widget-setting name='text-6'><![CDATA[<i class="bi bi-cloud-arrow-down-fill" style="font-size:20px"></i> Download]]></b:widget-setting>

                      <b:widget-setting name='sorting'>NONE</b:widget-setting>

                      <b:widget-setting name='link-1'>#</b:widget-setting>

                      <b:widget-setting name='link-2'>#</b:widget-setting>

                      <b:widget-setting name='link-0'>#</b:widget-setting>

                    </b:widget-settings>

                    <b:includable id='main' var='this'>

      <b:include name='widget-title'/>

      <b:include name='content'/>

    </b:includable>

                    <b:includable id='content'>

      <b:include name='linklist-content'/>

    </b:includable>

                  </b:widget>

                </b:section>

              </div>

              <div class='flex-right'>

                <div class='tgl-wrap'>

                  <b:tag aria-label='darkmode' class='tgl-style darkmode-toggle' cond='data:skin.vars.darkmode == &quot;0px&quot; and (data:skin.vars.userdarkmode == &quot;1px&quot;)' href='javascript:;' name='a' role='button'/>

                  <b:tag class='tgl-style show-search' expr:title='data:messages.search' href='javascript:;' name='a' role='button'/>

                </div>

              </div>

              <div id='main-search-wrap'>

                <div class='main-search'>

                  <form class='search-form' expr:action='data:blog.searchUrl'>

                    <b:attr cond='not data:view.isPreview' name='target' value='_top'/>

                    <input autocomplete='off' class='search-input' expr:aria-label='data:messages.search' expr:placeholder='data:messages.search' name='q' type='search' value=''/>

                    <button class='search-close' type='reset' value=''/>

                  </form>

                </div>

              </div>

            </div>

          </div>

        </div>

      </div>

    </div>

  </header>

  <b:if cond='data:view.isLayoutMode or (data:view.isHomepage and (data:widgets any w =&gt; w.sectionId == &quot;header-ads&quot;)) or (data:view.isPost and (data:skin.vars.headerad_onpost == &quot;1px&quot;) and (data:widgets any w =&gt; w.sectionId == &quot;header-ads&quot;))'>

    <!-- Header Ads -->

    <div class='flex-center' id='header-ads-wrap'>

      <b:section class='header-ads container row-x1' id='header-ads' maxwidgets='1' name='Header ADS' showaddelement='yes'>

        <b:widget id='HTML1' locked='false' title='Header ADS' type='HTML' version='2' visible='false'>

          <b:widget-settings>

            <b:widget-setting name='content'><![CDATA[<a class="ads-here" href="#">Responsive Advertisement</a>]]></b:widget-setting>

          </b:widget-settings>

          <b:includable id='main'>

      <b:include name='html-content'/>

    </b:includable>

        </b:widget>

      </b:section>

    </div>

  </b:if>

  <b:if cond='data:view.isLayoutMode or (data:view.isHomepage and (data:widgets any w =&gt; w.sectionId == &quot;hero-post&quot;))'>

<!-- Hero Wrapper -->

<div class='flex-center' id='hero-wrapper'>

<b:section class='hero-post container row-x1' id='hero-post' maxwidgets='2' name='Featured Post' showaddelement='yes'>

<b:widget id='FeaturedPost1' locked='false' title='Featured Post' type='FeaturedPost' version='2' visible='true'>

  <b:widget-settings>

    <b:widget-setting name='showSnippet'>true</b:widget-setting>

    <b:widget-setting name='showPostTitle'>true</b:widget-setting>

    <b:widget-setting name='postId'>0</b:widget-setting>

    <b:widget-setting name='showFirstImage'>true</b:widget-setting>

    <b:widget-setting name='useMostRecentPost'>true</b:widget-setting>

  </b:widget-settings>

  <b:includable id='main' var='this'>

  <b:include name='widget-title'/>

  <div class='widget-content'>

<b:loop index='i' values='data:posts' var='post'><b:include data='post' name='content'/></b:loop>

  </div>

  </b:includable>

  <b:includable id='blogThisShare'>

  <b:with value='&quot;window.open(this.href, \&quot;_blank\&quot;, \&quot;height=270,width=475\&quot;); return false;&quot;' var='onclick'>

    <b:include name='platformShare'/>

  </b:with>

</b:includable>

  <b:includable id='bylineByName' var='byline'>

  <b:switch var='data:byline.name'>

  <b:case value='share'/>

    <b:include cond='data:post.shareUrl' name='postShareButtons'/>

  <b:case value='comments'/>

    <b:include cond='data:post.allowComments' name='postCommentsLink'/>

  <b:case value='location'/>

    <b:include cond='data:post.location' name='postLocation'/>

  <b:case value='timestamp'/>

    <b:include cond='not data:view.isPage' name='postTimestamp'/>

  <b:case value='author'/>

    <b:include name='postAuthor'/>

  <b:case value='labels'/>

    <b:include cond='data:post.labels' name='postLabels'/>

  <b:case value='icons'/>

    <b:include cond='data:post.emailPostUrl' name='emailPostIcon'/>

  </b:switch>

</b:includable>

  <b:includable id='bylineRegion' var='regionItems'>

  <b:loop values='data:regionItems' var='byline'>

    <b:include data='byline' name='bylineByName'/>

  </b:loop>

</b:includable>

  <b:includable id='commentsLink'>

  <a class='comment-link' expr:href='data:post.commentsUrl' expr:onclick='data:post.commentsUrlOnclick'>

    <b:if cond='data:post.numberOfComments &gt; 0'>

      <b:message name='messages.numberOfComments'>

        <b:param expr:value='data:post.numberOfComments' name='numComments'/>

      </b:message>

    <b:else/>

      <data:messages.postAComment/>

    </b:if>

  </a>

</b:includable>

  <b:includable id='commentsLinkIframe'>

  <!-- G+ comments, no longer available. The includable is retained for backwards-compatibility. -->

</b:includable>

  <b:includable id='content' var='post'>

      <div expr:class='data:widget.sectionId == &quot;hero-post&quot; ? &quot;hero-post&quot; : &quot;featured-post post&quot;'>

        <b:class cond='data:post.featuredImage.isYouTube and (data:widget.sectionId == &quot;hero-post&quot;)' name='is-video'/>

        <a class='entry-image-wrap' expr:href='data:post.url.canonical' expr:title='data:post.title ? data:post.title : data:messages.noTitle'><b:if cond='data:post.featuredImage'><svg class="entry-thumb" viewBox="0 0 16 9" expr:data-image='data:post.featuredImage.isYouTube ? resizeImage(data:post.featuredImage.youtubeMaxResDefaultUrl.jsonEscaped, 72, &quot;1:1&quot;) : resizeImage(data:post.featuredImage, 72, &quot;1:1&quot;)'/><b:else/><svg class="entry-thumb" viewBox="0 0 16 9" data-image='https://resources.blogblog.com/img/blank.gif'/></b:if><b:class cond='data:widget.sectionId != &quot;hero-post&quot;' expr:name='data:post.featuredImage.isYouTube ? &quot;is-video&quot; : &quot;is-image&quot;'/></a>

        <b:tag class='flex-center' cond='data:widget.sectionId == &quot;hero-post&quot;' name='div'>

          <b:tag class='entry-header-wrap' cond='data:widget.sectionId == &quot;hero-post&quot;' name='div'>

            <div class='entry-header'>

              <h2 class='entry-title'><a expr:href='data:post.url.canonical' expr:title='data:post.title ? data:post.title : data:messages.noTitle'><b:eval expr='data:post.title ? data:post.title : data:messages.noTitle'/></a></h2>

  <p class='entry-excerpt excerpt'><b:eval expr='data:post.snippets.long snippet { length: 290 }'/></p>

  <!-- Read more-->

  <!--

              <b:if cond='data:widget.sectionId == &quot;featured&quot;'><span class='hero-rm'><a expr:href='data:post.url.canonical' expr:title='data:title ? data:title : data:messages.readMore'><b:eval expr='data:title ? data:title : data:messages.readMore'/></a></span></b:if>

  -->

  <!-- Featured post Author-->

  <div class='author-row'>

  <span class='author-avatar-wrap'><span class='author-avatar' expr:data-image='data:post.author.authorPhoto.image ? resizeImage(data:post.author.authorPhoto.image, 72, &quot;1:1&quot;) : &quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQi7pzZvHf6Qv7d96Tcf0Be_YcBUUsneQgroOQt-kPNgtZQQ-OZ9ByIVZ5vqOgvUYaaJNHtjiSt5jm4KG74AHylwPOuBFiMqSAkYHyYFTZHWMrs3wbj7hyphenhyphenT5MI6u7CiTBzFHOgLuVLquk/s72-c/avatar.jpg&quot;'/></span>

  <div><span class='author-name'><data:post.author.name/></span><b:if cond='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.timestamp'><span class='on sp'>-</span><time class='published' expr:datetime='data:post.date.iso8601'><data:post.date/></time></b:if></div>

  <b:if cond='data:post.allowComments and data:post.numberOfComments &gt; 0'><a class='cmt-count' expr:href='data:post.commentsUrl' expr:title='data:post.numberOfComments + &quot; &quot; + data:messages.comments'><data:post.numberOfComments/></a></b:if>

  </div>


            </div>

          </b:tag>

        </b:tag>

      </div>

    </b:includable>

  <b:includable id='emailPostIcon'>

  <span class='byline post-icons'>

    <!-- email post links -->

    <span class='item-action'>

      <a expr:href='data:post.emailPostUrl' expr:title='data:messages.emailPost'>

        <b:include data='{ iconClass: &quot;touch-icon sharing-icon&quot; }' name='emailIcon'/>

      </a>

    </span>

  </span>

</b:includable>

  <b:includable id='facebookShare'>

  <b:with value='&quot;window.open(this.href, \&quot;_blank\&quot;, \&quot;height=430,width=640\&quot;); return false;&quot;' var='onclick'>

    <b:include name='platformShare'/>

  </b:with>

</b:includable>

  <b:includable id='footerBylines'>

  <b:if cond='data:widgets.Blog.first.footerBylines'>

    <b:loop index='i' values='data:widgets.Blog.first.footerBylines' var='region'>

      <b:if cond='not data:region.items.empty'>

        <div expr:class='&quot;post-footer-line post-footer-line-&quot; + (data:i + 1)'>

          <b:with value='&quot;footer-&quot; + (data:i + 1)' var='regionName'>

            <b:include data='region.items' name='bylineRegion'/>

          </b:with>

        </div>

      </b:if>

    </b:loop>

  </b:if>

</b:includable>

  <b:includable id='googlePlusShare'>

  <div class='goog-inline-block google-plus-share-container'>

    <g:plusone annotation='inline' expr:href='data:originalUrl.canonical.http' size='medium' source='blogger:blog:plusone'/>

  </div>

</b:includable>

  <b:includable id='headerByline'>

  <b:if cond='data:widgets.Blog.first.headerByline'>

    <div class='post-header'>

      <div class='post-header-line-1'>

        <b:with value='&quot;header-1&quot;' var='regionName'>

          <b:include data='data:widgets.Blog.first.headerByline.items' name='bylineRegion'/>

        </b:with>

      </div>

    </div>

  </b:if>

</b:includable>

  <b:includable id='linkShare'>

  <b:with value='&quot;window.prompt(\&quot;Copy to clipboard: Ctrl+C, Enter\&quot;, \&quot;&quot; + data:originalUrl + &quot;\&quot;); return false;&quot;' var='onclick'>

    <b:include name='platformShare'/>

  </b:with>

</b:includable>

  <b:includable id='otherSharingButton'>

  <span class='sharing-platform-button sharing-element-other' expr:aria-label='data:messages.shareToOtherApps.escaped' expr:data-url='data:originalUrl' expr:title='data:messages.shareToOtherApps.escaped' role='menuitem' tabindex='-1'>

    <b:with value='{key: &quot;sharingOther&quot;}' var='platform'>

      <b:include name='sharingPlatformIcon'/>

    </b:with>

    <span class='platform-sharing-text'><data:messages.shareOtherApps.escaped/></span>

  </span>

</b:includable>

  <b:includable id='platformShare'>

  <a expr:class='&quot;goog-inline-block sharing-&quot; + data:platform.key' expr:data-url='data:originalUrl' expr:href='data:shareUrl + &quot;&amp;target=&quot; + data:platform.target' expr:onclick='data:onclick ? data:onclick : &quot;&quot;' expr:title='data:platform.shareMessage' target='_blank'>

    <span class='share-button-link-text'>

      <data:platform.shareMessage/>

    </span>

  </a>

</b:includable>

  <b:includable id='postAuthor'>

  <span class='byline post-author vcard'>

    <span class='post-author-label'>

      <data:byline.label/>

    </span>

    <span class='fn'>

      <b:if cond='data:post.author.profileUrl'>

        <meta expr:content='data:post.author.profileUrl'/>

        <a class='g-profile' expr:href='data:post.author.profileUrl' rel='author' title='author profile'>

          <span><data:post.author.name/></span>

        </a>

      <b:else/>

        <span><data:post.author.name/></span>

      </b:if>

    </span>

  </span>

</b:includable>

  <b:includable id='postCommentsLink'>

  <span class='byline post-comment-link container'>

    <b:include cond='data:post.commentSource != 1' name='commentsLink'/>

  </span>

</b:includable>

  <b:includable id='postJumpLink' var='post'>

  <div class='jump-link flat-button'>

    <a expr:href='data:post.url fragment &quot;more&quot;' expr:title='data:post.title'>

      <b:eval expr='data:blog.jumpLinkMessage'/>

    </a>

  </div>

</b:includable>

  <b:includable id='postLabels'>

  <span class='byline post-labels'>

    <span class='byline-label'><data:byline.label/></span>

    <b:loop index='i' values='data:post.labels' var='label'>

      <a expr:href='data:label.url' rel='tag'>

        <data:label.name/>

      </a>

    </b:loop>

  </span>

</b:includable>

  <b:includable id='postLocation'>

  <span class='byline post-location'>

    <data:byline.label/>

    <a expr:href='data:post.location.mapsUrl' target='_blank'><data:post.location.name/></a>

  </span>

</b:includable>

  <b:includable id='postReactions'>

  <!-- Reaction feature no longer available. The includable is retained for backwards-compatibility. -->

</b:includable>

  <b:includable id='postShareButtons'>

  <div class='byline post-share-buttons goog-inline-block'>

    <b:with value='data:sharingId ?: ((data:widget.instanceId ?: &quot;sharing&quot;) + &quot;-&quot; + (data:regionName ?: &quot;byline&quot;) + &quot;-&quot; + data:post.id)' var='sharingId'>

      <!-- Note: 'sharingButtons' includable is from the default Sharing widget markup. -->

      <b:include data='{                                                sharingId: data:sharingId,                                                originalUrl: data:post.url,                                                platforms: data:this.sharing.platforms,                                                shareUrl: data:post.shareUrl,                                                shareTitle: data:post.title,                                              }' name='sharingButtons'/>

    </b:with>

  </div>

</b:includable>

  <b:includable id='postTimestamp'>

  <span class='byline post-timestamp'>

    <data:byline.label/>

    <b:if cond='data:post.url'>

      <meta expr:content='data:post.url.canonical'/>

      <a class='timestamp-link' expr:href='data:post.url' rel='bookmark' title='permanent link'>

        <time class='published' expr:datetime='data:post.date.iso8601' expr:title='data:post.date.iso8601'>

          <data:post.date/>

        </time>

      </a>

    </b:if>

  </span>

</b:includable>

  <b:includable id='sharingButton'>

  <span expr:aria-label='data:platform.shareMessage' expr:class='&quot;sharing-platform-button sharing-element-&quot; + data:platform.key' expr:data-href='data:shareUrl + &quot;&amp;target=&quot; + data:platform.target' expr:data-url='data:originalUrl' expr:title='data:platform.shareMessage' role='menuitem' tabindex='-1'>

    <b:include name='sharingPlatformIcon'/>

    <span class='platform-sharing-text'><data:platform.name/></span>

  </span>

</b:includable>

  <b:includable id='sharingButtonContent'>

  <div class='flat-icon-button ripple'>

    <b:include name='shareIcon'/>

  </div>

</b:includable>

  <b:includable id='sharingButtons'>

  <div class='sharing' expr:aria-owns='&quot;sharing-popup-&quot; + data:sharingId' expr:data-title='data:shareTitle'>

    <button class='sharing-button touch-icon-button' expr:aria-controls='&quot;sharing-popup-&quot; + data:sharingId' expr:aria-label='data:messages.share.escaped' expr:id='&quot;sharing-button-&quot; + data:sharingId' role='button'>

      <b:include name='sharingButtonContent'/>

    </button>

    <b:include name='sharingButtonsMenu'/>

  </div>

</b:includable>

  <b:includable id='sharingButtonsMenu'>

  <div class='share-buttons-container'>

    <ul aria-hidden='true' class='share-buttons hidden' expr:aria-label='data:messages.share.escaped' expr:id='&quot;sharing-popup-&quot; + data:sharingId' role='menu'>

      <b:loop values='(data:platforms ?: data:blog.sharing.platforms) filter (p =&gt; p.key not in {&quot;blogThis&quot;})' var='platform'>

        <li>

          <b:include name='sharingButton'/>

        </li>

      </b:loop>

      <li aria-hidden='true' class='hidden'>

        <b:include name='otherSharingButton'/>

      </li>

    </ul>

  </div>

</b:includable>

  <b:includable id='sharingPlatformIcon'>

  <b:include data='{ iconClass: (&quot;touch-icon sharing-&quot; + data:platform.key) }' expr:name='data:platform.key + &quot;Icon&quot;'/>

</b:includable>

  <b:includable id='snippetedPostByline'>

  <b:with value='(data:widgets first (w =&gt; w.type == &quot;Blog&quot;)).allBylineItems' var='blogBylines'>

    <div class='item-byline'>

      <b:with value='data:blogBylines first (i =&gt; i.name == &quot;author&quot;)' var='byline'>

        <b:include cond='data:byline and data:this.postDisplay.showAuthor' data='post' name='postAuthor'/>

      </b:with>

      <b:with value='data:blogBylines first (i =&gt; i.name == &quot;timestamp&quot;)' var='byline'>

        <b:include cond='data:byline and data:this.postDisplay.showDate' data='post' name='postTimestamp'/>

      </b:with>

    </div>

  </b:with>

</b:includable>

  <b:includable id='snippetedPostContent'>

  <div class='post-content'>

    <b:include cond='data:this.postDisplay.showTitle' name='snippetedPostTitle'/>

    <b:include cond='data:this.postDisplay.showDate or data:this.postDisplay.showAuthor' name='snippetedPostByline'/>

    <b:include cond='data:this.postDisplay.showSnippet' data='post' name='postSnippet'/>

    <b:include cond='data:this.postDisplay.showFeaturedImage and data:post.featuredImage' name='snippetedPostThumbnail'/>

  </div>

</b:includable>

  <b:includable id='snippetedPostThumbnail'>

  <div class='item-thumbnail'>

    <a expr:href='data:post.url'>

      <b:include data='{                         image: data:post.featuredImage,                         imageSizes: [72, 144],                         imageRatio: &quot;1:1&quot;,                         sourceSizes: &quot;72px&quot;                        }' name='responsiveImage'/>

    </a>

  </div>

</b:includable>

  <b:includable id='snippetedPostTitle'>

  <b:if cond='data:post.title != &quot;&quot;'>

    <h3 class='post-title'><a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a></h3>

  </b:if>

</b:includable>

  <b:includable id='snippetedPosts'>

  <div role='feed'>

    <!-- Don't render the post that we're currently already looking at. -->

    <b:loop values='data:posts filter (p =&gt; p.id != data:view.postId)' var='post'>

      <article class='post' role='article'>

        <b:include name='snippetedPostContent'/>

      </article>

    </b:loop>

  </div>

</b:includable>

</b:widget>

</b:section>

</div>

  </b:if>

  <b:if cond='data:view.isLayoutMode or (data:view.isHomepage and (data:widgets any w =&gt; w.sectionId == &quot;ticker&quot;))'>

    <!-- ticker Wrapper -->

    <div class='flex-center' id='ticker-wrapper'>

      <b:section class='ticker container row-x1' id='ticker' maxwidgets='1' name='ticker News' showaddelement='yes'>

        <b:widget id='PopularPosts1' locked='false' title='🔥Hot:' type='PopularPosts' version='2' visible='true'>

          <b:widget-settings>

            <b:widget-setting name='numItemsToShow'>4</b:widget-setting>

            <b:widget-setting name='showThumbnails'>false</b:widget-setting>

            <b:widget-setting name='showSnippets'>false</b:widget-setting>

            <b:widget-setting name='timeRange'>LAST_WEEK</b:widget-setting>

          </b:widget-settings>

          <b:includable id='main' var='this'>

      <b:include name='widget-title'/>

      <div class='widget-content'>

        <b:if cond='data:widget.sectionId == &quot;ticker&quot;'>

          <div class='ticker-items'>

              <b:loop index='i' values='data:posts' var='post'>

                  <div expr:class='&quot;ticker-item item-&quot;+data:i'>

                      <h2 class='entry-title'><a expr:href='data:post.url.canonical' expr:title='data:post.title ? data:post.title : data:messages.noTitle'><b:eval expr='data:post.title ? data:post.title : data:messages.noTitle'/></a></h2>

                  </div>

              </b:loop>

          </div>

          <b:else/>

          <b:class name='default-items'/>

          <b:loop index='i' values='data:posts' var='post'>

            <b:include data='post' name='content'/>

          </b:loop>

        </b:if>

      </div>

    </b:includable>

          <b:includable id='blogThisShare'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='bylineByName' var='byline'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='bylineRegion' var='regionItems'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='commentsLink'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='commentsLinkIframe'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='content' var='post'>

      <b:include name='popular-content'/>

    </b:includable>

          <b:includable id='emailPostIcon'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='facebookShare'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='footerBylines'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='googlePlusShare'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='headerByline'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='linkShare'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='otherSharingButton'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='platformShare'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='postAuthor'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='postCommentsLink'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='postJumpLink' var='post'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='postLabels'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='postLocation'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='postReactions'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='postShareButtons'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='postTimestamp'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='sharingButton'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='sharingButtonContent'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='sharingButtons'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='sharingButtonsMenu'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='sharingPlatformIcon'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='snippetedPostByline'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='snippetedPostContent'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='snippetedPostThumbnail'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='snippetedPostTitle'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          <b:includable id='snippetedPosts'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

        </b:widget>

      </b:section>

    </div>

  </b:if>

  <b:if cond='data:view.isLayoutMode or (data:view.isHomepage and (data:widgets any w =&gt; w.sectionId == &quot;trending&quot;))'>

  <!-- Trending Wrapper -->

    <div class='flex-center' id='trending-wrapper'>

<b:section class='trending container row-x1' id='trending' maxwidgets='1' name='Trending this month' showaddelement='yes'>

<b:widget id='PopularPosts4' locked='true' title='Trending this month' type='PopularPosts' version='2' visible='true'>

  <b:widget-settings>

    <b:widget-setting name='numItemsToShow'>6</b:widget-setting>

    <b:widget-setting name='showThumbnails'>true</b:widget-setting>

    <b:widget-setting name='showSnippets'>true</b:widget-setting>

    <b:widget-setting name='timeRange'>LAST_YEAR</b:widget-setting>

  </b:widget-settings>

  <b:includable id='main' var='this'>

  <b:include name='widget-title'/>

  <div class='widget-content'>

<b:loop index='i' values='data:posts' var='post'>

<b:include data='post' name='content'/>

</b:loop>

  </div>

</b:includable>

  <b:includable id='blogThisShare'>

  <b:with value='&quot;window.open(this.href, \&quot;_blank\&quot;, \&quot;height=270,width=475\&quot;); return false;&quot;' var='onclick'>

    <b:include name='platformShare'/>

  </b:with>

</b:includable>

  <b:includable id='bylineByName' var='byline'>

  <b:switch var='data:byline.name'>

  <b:case value='share'/>

    <b:include cond='data:post.shareUrl' name='postShareButtons'/>

  <b:case value='comments'/>

    <b:include cond='data:post.allowComments' name='postCommentsLink'/>

  <b:case value='location'/>

    <b:include cond='data:post.location' name='postLocation'/>

  <b:case value='timestamp'/>

    <b:include cond='not data:view.isPage' name='postTimestamp'/>

  <b:case value='author'/>

    <b:include name='postAuthor'/>

  <b:case value='labels'/>

    <b:include cond='data:post.labels' name='postLabels'/>

  <b:case value='icons'/>

    <b:include cond='data:post.emailPostUrl' name='emailPostIcon'/>

  </b:switch>

</b:includable>

  <b:includable id='bylineRegion' var='regionItems'>

  <b:loop values='data:regionItems' var='byline'>

    <b:include data='byline' name='bylineByName'/>

  </b:loop>

</b:includable>

  <b:includable id='commentsLink'>

  <a class='comment-link' expr:href='data:post.commentsUrl' expr:onclick='data:post.commentsUrlOnclick'>

    <b:if cond='data:post.numberOfComments &gt; 0'>

      <b:message name='messages.numberOfComments'>

        <b:param expr:value='data:post.numberOfComments' name='numComments'/>

      </b:message>

    <b:else/>

      <data:messages.postAComment/>

    </b:if>

  </a>

</b:includable>

  <b:includable id='commentsLinkIframe'>

  <!-- G+ comments, no longer available. The includable is retained for backwards-compatibility. -->

</b:includable>

  <b:includable id='content' var='post'>

  <div>

  <!-- Trending post Card-->

  <b:class expr:name='&quot;popular-post post item-&quot;+data:i'/>

  

  <div class='entry-header'>

<b:if cond='(data:post.labels and data:widgets.Blog.first.allBylineItems.labels) or data:widgets.Blog.first.allBylineItems.timestamp'>

<div class='entry-meta mi'>

<b:if cond='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.timestamp'>

<span class='entry-time'><time class='published' expr:datetime='data:post.date.iso8601'><data:post.date/></time></span>

</b:if>

<b:if cond='data:post.allowComments and data:post.numberOfComments &gt; 0'><span class='on sp'>-</span><a class='cmt-count' expr:href='data:post.commentsUrl' expr:title='data:post.numberOfComments + &quot; &quot; + data:messages.comments'><data:post.numberOfComments/></a></b:if>

</div>

</b:if>

<h2 class='entry-title'><a expr:href='data:post.url.canonical' expr:title='data:post.title ? data:post.title : data:messages.noTitle'><b:eval expr='data:post.title ? data:post.title : data:messages.noTitle'/></a></h2>

&lt;!-- Trending post Label--&gt;

<div class='entry-meta mi tag'><b:if cond='data:post.labels and data:widgets.Blog.first.allBylineItems.labels'>

<!--<span class='entry-tag'   data-des='trending section'><data:post.labels.first.name/></span>-->

<b:loop values='data:post.labels' var='label'>

<a class='entry-tag' expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a>

</b:loop>

</b:if></div>

  &lt;!-- Trending post Author--&gt;

  <div class='author-row'>

  <span class='author-avatar-wrap'><span class='author-avatar' expr:data-image='data:post.author.authorPhoto.image ? resizeImage(data:post.author.authorPhoto.image, 72, &quot;1:1&quot;) : &quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQi7pzZvHf6Qv7d96Tcf0Be_YcBUUsneQgroOQt-kPNgtZQQ-OZ9ByIVZ5vqOgvUYaaJNHtjiSt5jm4KG74AHylwPOuBFiMqSAkYHyYFTZHWMrs3wbj7hyphenhyphenT5MI6u7CiTBzFHOgLuVLquk/s72-c/avatar.jpg&quot;'/></span>

  <div><span class='author-name'><data:post.author.name/></span>

  </div>

  </div>

  </div>

  </div>

</b:includable>

  <b:includable id='emailPostIcon'>

  <span class='byline post-icons'>

    <!-- email post links -->

    <span class='item-action'>

      <a expr:href='data:post.emailPostUrl' expr:title='data:messages.emailPost'>

        <b:include data='{ iconClass: &quot;touch-icon sharing-icon&quot; }' name='emailIcon'/>

      </a>

    </span>

  </span>

</b:includable>

  <b:includable id='facebookShare'>

  <b:with value='&quot;window.open(this.href, \&quot;_blank\&quot;, \&quot;height=430,width=640\&quot;); return false;&quot;' var='onclick'>

    <b:include name='platformShare'/>

  </b:with>

</b:includable>

  <b:includable id='footerBylines'>

  <b:if cond='data:widgets.Blog.first.footerBylines'>

    <b:loop index='i' values='data:widgets.Blog.first.footerBylines' var='region'>

      <b:if cond='not data:region.items.empty'>

        <div expr:class='&quot;post-footer-line post-footer-line-&quot; + (data:i + 1)'>

          <b:with value='&quot;footer-&quot; + (data:i + 1)' var='regionName'>

            <b:include data='region.items' name='bylineRegion'/>

          </b:with>

        </div>

      </b:if>

    </b:loop>

  </b:if>

</b:includable>

  <b:includable id='googlePlusShare'>

  <div class='goog-inline-block google-plus-share-container'>

    <g:plusone annotation='inline' expr:href='data:originalUrl.canonical.http' size='medium' source='blogger:blog:plusone'/>

  </div>

</b:includable>

  <b:includable id='headerByline'>

  <b:if cond='data:widgets.Blog.first.headerByline'>

    <div class='post-header'>

      <div class='post-header-line-1'>

        <b:with value='&quot;header-1&quot;' var='regionName'>

          <b:include data='data:widgets.Blog.first.headerByline.items' name='bylineRegion'/>

        </b:with>

      </div>

    </div>

  </b:if>

</b:includable>

  <b:includable id='linkShare'>

  <b:with value='&quot;window.prompt(\&quot;Copy to clipboard: Ctrl+C, Enter\&quot;, \&quot;&quot; + data:originalUrl + &quot;\&quot;); return false;&quot;' var='onclick'>

    <b:include name='platformShare'/>

  </b:with>

</b:includable>

  <b:includable id='otherSharingButton'>

  <span class='sharing-platform-button sharing-element-other' expr:aria-label='data:messages.shareToOtherApps.escaped' expr:data-url='data:originalUrl' expr:title='data:messages.shareToOtherApps.escaped' role='menuitem' tabindex='-1'>

    <b:with value='{key: &quot;sharingOther&quot;}' var='platform'>

      <b:include name='sharingPlatformIcon'/>

    </b:with>

    <span class='platform-sharing-text'><data:messages.shareOtherApps.escaped/></span>

  </span>

</b:includable>

  <b:includable id='platformShare'>

  <a expr:class='&quot;goog-inline-block sharing-&quot; + data:platform.key' expr:data-url='data:originalUrl' expr:href='data:shareUrl + &quot;&amp;target=&quot; + data:platform.target' expr:onclick='data:onclick ? data:onclick : &quot;&quot;' expr:title='data:platform.shareMessage' target='_blank'>

    <span class='share-button-link-text'>

      <data:platform.shareMessage/>

    </span>

  </a>

</b:includable>

  <b:includable id='postAuthor'>

  <span class='byline post-author vcard'>

    <span class='post-author-label'>

      <data:byline.label/>

    </span>

    <span class='fn'>

      <b:if cond='data:post.author.profileUrl'>

        <meta expr:content='data:post.author.profileUrl'/>

        <a class='g-profile' expr:href='data:post.author.profileUrl' rel='author' title='author profile'>

          <span><data:post.author.name/></span>

        </a>

      <b:else/>

        <span><data:post.author.name/></span>

      </b:if>

    </span>

  </span>

</b:includable>

  <b:includable id='postCommentsLink'>

  <span class='byline post-comment-link container'>

    <b:include cond='data:post.commentSource != 1' name='commentsLink'/>

  </span>

</b:includable>

  <b:includable id='postJumpLink' var='post'>

  <div class='jump-link flat-button'>

    <a expr:href='data:post.url fragment &quot;more&quot;' expr:title='data:post.title'>

      <b:eval expr='data:blog.jumpLinkMessage'/>

    </a>

  </div>

</b:includable>

  <b:includable id='postLabels'>

  <span class='byline post-labels'>

    <span class='byline-label'><data:byline.label/></span>

    <b:loop index='i' values='data:post.labels' var='label'>

      <a expr:href='data:label.url' rel='tag'>

        <data:label.name/>

      </a>

    </b:loop>

  </span>

</b:includable>

  <b:includable id='postLocation'>

  <span class='byline post-location'>

    <data:byline.label/>

    <a expr:href='data:post.location.mapsUrl' target='_blank'><data:post.location.name/></a>

  </span>

</b:includable>

  <b:includable id='postReactions'>

  <!-- Reaction feature no longer available. The includable is retained for backwards-compatibility. -->

</b:includable>

  <b:includable id='postShareButtons'>

  <div class='byline post-share-buttons goog-inline-block'>

    <b:with value='data:sharingId ?: ((data:widget.instanceId ?: &quot;sharing&quot;) + &quot;-&quot; + (data:regionName ?: &quot;byline&quot;) + &quot;-&quot; + data:post.id)' var='sharingId'>

      <!-- Note: 'sharingButtons' includable is from the default Sharing widget markup. -->

      <b:include data='{                                                sharingId: data:sharingId,                                                originalUrl: data:post.url,                                                platforms: data:this.sharing.platforms,                                                shareUrl: data:post.shareUrl,                                                shareTitle: data:post.title,                                              }' name='sharingButtons'/>

    </b:with>

  </div>

</b:includable>

  <b:includable id='postTimestamp'>

  <span class='byline post-timestamp'>

    <data:byline.label/>

    <b:if cond='data:post.url'>

      <meta expr:content='data:post.url.canonical'/>

      <a class='timestamp-link' expr:href='data:post.url' rel='bookmark' title='permanent link'>

        <time class='published' expr:datetime='data:post.date.iso8601' expr:title='data:post.date.iso8601'>

          <data:post.date/>

        </time>

      </a>

    </b:if>

  </span>

</b:includable>

  <b:includable id='sharingButton'>

  <span expr:aria-label='data:platform.shareMessage' expr:class='&quot;sharing-platform-button sharing-element-&quot; + data:platform.key' expr:data-href='data:shareUrl + &quot;&amp;target=&quot; + data:platform.target' expr:data-url='data:originalUrl' expr:title='data:platform.shareMessage' role='menuitem' tabindex='-1'>

    <b:include name='sharingPlatformIcon'/>

    <span class='platform-sharing-text'><data:platform.name/></span>

  </span>

</b:includable>

  <b:includable id='sharingButtonContent'>

  <div class='flat-icon-button ripple'>

    <b:include name='shareIcon'/>

  </div>

</b:includable>

  <b:includable id='sharingButtons'>

  <div class='sharing' expr:aria-owns='&quot;sharing-popup-&quot; + data:sharingId' expr:data-title='data:shareTitle'>

    <button class='sharing-button touch-icon-button' expr:aria-controls='&quot;sharing-popup-&quot; + data:sharingId' expr:aria-label='data:messages.share.escaped' expr:id='&quot;sharing-button-&quot; + data:sharingId' role='button'>

      <b:include name='sharingButtonContent'/>

    </button>

    <b:include name='sharingButtonsMenu'/>

  </div>

</b:includable>

  <b:includable id='sharingButtonsMenu'>

  <div class='share-buttons-container'>

    <ul aria-hidden='true' class='share-buttons hidden' expr:aria-label='data:messages.share.escaped' expr:id='&quot;sharing-popup-&quot; + data:sharingId' role='menu'>

      <b:loop values='(data:platforms ?: data:blog.sharing.platforms) filter (p =&gt; p.key not in {&quot;blogThis&quot;})' var='platform'>

        <li>

          <b:include name='sharingButton'/>

        </li>

      </b:loop>

      <li aria-hidden='true' class='hidden'>

        <b:include name='otherSharingButton'/>

      </li>

    </ul>

  </div>

</b:includable>

  <b:includable id='sharingPlatformIcon'>

  <b:include data='{ iconClass: (&quot;touch-icon sharing-&quot; + data:platform.key) }' expr:name='data:platform.key + &quot;Icon&quot;'/>

</b:includable>

  <b:includable id='snippetedPostByline'>

  <b:with value='(data:widgets first (w =&gt; w.type == &quot;Blog&quot;)).allBylineItems' var='blogBylines'>

    <div class='item-byline'>

      <b:with value='data:blogBylines first (i =&gt; i.name == &quot;author&quot;)' var='byline'>

        <b:include cond='data:byline and data:this.postDisplay.showAuthor' data='post' name='postAuthor'/>

      </b:with>

      <b:with value='data:blogBylines first (i =&gt; i.name == &quot;timestamp&quot;)' var='byline'>

        <b:include cond='data:byline and data:this.postDisplay.showDate' data='post' name='postTimestamp'/>

      </b:with>

    </div>

  </b:with>

</b:includable>

  <b:includable id='snippetedPostContent'>

  <div class='post-content'>

    <b:include cond='data:this.postDisplay.showTitle' name='snippetedPostTitle'/>

    <b:include cond='data:this.postDisplay.showDate or data:this.postDisplay.showAuthor' name='snippetedPostByline'/>

    <b:include cond='data:this.postDisplay.showSnippet' data='post' name='postSnippet'/>

    <b:include cond='data:this.postDisplay.showFeaturedImage and data:post.featuredImage' name='snippetedPostThumbnail'/>

  </div>

</b:includable>

  <b:includable id='snippetedPostThumbnail'>

  <div class='item-thumbnail'>

    <a expr:href='data:post.url'>

      <b:include data='{                         image: data:post.featuredImage,                         imageSizes: [72, 144],                         imageRatio: &quot;1:1&quot;,                         sourceSizes: &quot;72px&quot;                        }' name='responsiveImage'/>

    </a>

  </div>

</b:includable>

  <b:includable id='snippetedPostTitle'>

  <b:if cond='data:post.title != &quot;&quot;'>

    <h3 class='post-title'><a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a></h3>

  </b:if>

</b:includable>

  <b:includable id='snippetedPosts'>

  <div role='feed'>

    <!-- Don't render the post that we're currently already looking at. -->

    <b:loop values='data:posts filter (p =&gt; p.id != data:view.postId)' var='post'>

      <article class='post' role='article'>

        <b:include name='snippetedPostContent'/>

      </article>

    </b:loop>

  </div>

</b:includable>

</b:widget>

</b:section>

</div>

  </b:if>

  

  <!-- Content Wrapper -->

  <div class='flex-center' id='content-wrapper'>

    <div class='container row-x1'>

      <!-- Main Wrapper -->

      <main id='main-wrapper'>

        <b:class cond='(data:view.isHomepage and (data:widgets any w =&gt; w.sectionId == &quot;content-section-2&quot;))' name='has-cs2'/>

         <b:section class='content-section' cond='data:view.isLayoutMode or (data:view.isHomepage and (data:widgets any w =&gt; w.sectionId == &quot;content-section-1&quot;))' id='content-section-1' name='Content Section 1' showaddelement='yes'>

           <b:widget id='HTML10' locked='false' title='Novel' type='HTML' version='2' visible='true'>

             <b:widget-settings>

               <b:widget-setting name='content'>{getContent} $results={5} $label={recent} $type={block}</b:widget-setting>

             </b:widget-settings>

             <b:includable id='main'>

      <b:include name='html-content'/>

    </b:includable>

           </b:widget>

           <b:widget id='HTML12' locked='false' title='Gadgets' type='HTML' version='2' visible='false'>

             <b:widget-settings>

               <b:widget-setting name='content'>{getContent} $results={3} $label={recent} $type={grid}</b:widget-setting>

             </b:widget-settings>

             <b:includable id='main'>

      <b:include name='html-content'/>

    </b:includable>

           </b:widget>

           <b:widget id='HTML14' locked='false' title='{ads}' type='HTML' version='2' visible='false'>

             <b:widget-settings>

               <b:widget-setting name='content'><![CDATA[<a class="ads-here" href="#">Responsive Advertisement</a>]]></b:widget-setting>

             </b:widget-settings>

             <b:includable id='main'>

      <b:include name='html-content'/>

    </b:includable>

           </b:widget>

         </b:section>

        <b:section class='main' id='main' maxwidgets='1' name='Main Posts' showaddelement='yes'>

          <b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog' version='2' visible='true'>

            <b:widget-settings>

              <b:widget-setting name='commentLabel'>$type={blogger}</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='showShareButtons'>true</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='authorLabel'>by</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='disableGooglePlusShare'>true</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='style.unittype'>TextAndImage</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='timestampLabel'>&#8226;</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='reactionsLabel'/>

              <b:widget-setting name='showAuthorProfile'>true</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='style.layout'>1x1</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='showLocation'>false</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='showTimestamp'>true</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='postsPerAd'>1</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='style.bordercolor'>#000000</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='showDateHeader'>false</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='style.textcolor'>#f0f2f5</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='showCommentLink'>true</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='style.urlcolor'>#ff7a18</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='showAuthor'>true</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='style.linkcolor'>#ffffff</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='style.bgcolor'>#000000</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='showLabels'>true</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='postLabelsLabel'>Tags:</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='showBacklinks'>false</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='showInlineAds'>false</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='showReactions'>false</b:widget-setting>

            </b:widget-settings>

            <b:includable id='main' var='this'>

      <b:tag class='blog-posts-wrap' cond='data:view.isMultipleItems' name='div'>

        <b:include cond='data:view.isHomepage' name='blogPostsTitle'/>

        <b:include name='searchMessage'/>

        <div class='blog-posts hfeed'>

          <b:class cond='data:view.isMultipleItems' name='index-post-wrap'/>

          <b:class cond='data:view.isSingleItem' name='item-post-wrap'/>

          <b:loop index='i' values='data:posts' var='post'>

            <b:include data='post' name='postCommentsAndAd'/>

          </b:loop>

        </div>

      </b:tag>

      <b:include cond='data:view.isMultipleItems' name='ajaxPagination'/>

      <b:include name='feedLinks'/>

      <b:include name='exportBlogContent'/>

    </b:includable>

            <b:includable id='aboutPostAuthor'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='addComments'>

      <a expr:href='data:post.commentsUrl' expr:onclick='data:post.commentsUrlOnclick'><data:messages.postAComment/></a>

    </b:includable>

            <b:includable id='ajaxPagination'>

      <!-- Ajax Pagination on Index -->

      <div class='blog-pager' id='blog-pager'>

        <b:class cond='data:posts.empty' name='no-blog-posts'/>

        <b:if cond='data:olderPageUrl'>

          <a class='blog-pager-older-link load-more btn' expr:data-load='data:olderPageUrl.canonical' href='javascript:;' id='vtrick-pro-load-more-link'><b:include data='{ message: &quot;loadMorePosts&quot; }' name='theme-custom-lang'/></a>

          <span class='loading'><div class='loader'/></span>

          <span class='no-more load-more btn'><b:include data='{ message: &quot;noMorePosts&quot; }' name='theme-custom-lang'/></span>

          <b:else/>

          <span class='no-more load-more btn show'><b:include data='{ message: &quot;noMorePosts&quot; }' name='theme-custom-lang'/></span>

        </b:if>

      </div>

    </b:includable>

            <b:includable id='backLinks' var='post'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='blogPostsTitle'>

              <b:if cond='data:blog.jumpLinkMessage != &quot;hide&quot;'>

                <div class='title-wrap bp-title'><h3 class='title'><data:blog.jumpLinkMessage/></h3><a class='wt-l' href='/search'><data:messages.viewAll/></a></div>

              </b:if>

            </b:includable>

            <b:includable id='blogThisShare'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='bylineByName' var='byline'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='bylineRegion' var='regionItems'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='commentAuthorAvatar'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='commentDeleteIcon' var='comment'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='commentForm' var='post'>

      <div class='comment-form'>

        <a name='comment-form'/>

        <b:include data='post' name='commentFormIframeSrc'/>

        <iframe allowtransparency='allowtransparency' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='90px' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' title='Blogger comment' width='100%'/>

        <data:post.cmtfpIframe/>

        <script type='text/javascript'>

          BLOG_CMT_createIframe(&#39;<data:post.appRpcRelayPath/>&#39;);

        </script>

      </div>

    </b:includable>

            <b:includable id='commentFormIframeSrc' var='post'>

      <a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc + &quot;&amp;skin=soho&quot;' id='comment-editor-src' rel='noopener noreferrer' title='Comment Form Link'/>

    </b:includable>

            <b:includable id='commentItem' var='comment'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='commentList' var='comments'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='commentPicker' var='post'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='comments' var='post'>

      <a name='comments'/>

      <b:include name='commentsTitle'/>

  

      <section class='comments threaded' expr:data-embed='data:post.embedCommentForm' expr:data-num-comments='data:post.numberOfComments' id='comments'>

        <b:class expr:name='data:post.numberOfComments != 0 ? &quot;has-comments&quot; : &quot;no-comments&quot;'/>

        <b:if cond='data:post.allowNewComments'>

          <b:if cond='data:this.messages.blogComment'><p class='comments-message excerpt'><data:this.messages.blogComment/></p></b:if>

          <b:else/>

          <b:if cond='data:post.noNewCommentsText and (data:post.numberOfComments == 0)'><p class='comments-message no-new-comments excerpt'><data:post.noNewCommentsText/><em>*</em></p></b:if>

        </b:if>

        <b:if cond='data:post.embedCommentForm'>

          <b:if cond='data:post.numberOfComments != 0'>

            <div class='comments-content'>

              <div id='comment-holder'>

                <!--<data:post.commentHtml/>-->

<b:include data='post' name='commentsContent-v1'/>

              </div>

            </div>

          </b:if>

          <b:if cond='data:post.allowNewComments'>

            <b:include data='post' name='commentForm'/>

          </b:if>

          <b:if cond='!data:post.allowNewComments'><b:if cond='data:post.noNewCommentsText and (data:post.numberOfComments != 0)'><p class='comments-message no-new-comments excerpt'><data:post.noNewCommentsText/><em>*</em></p></b:if></b:if>

          <b:else/>

          <p class='comments-message excerpt'>Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.<em>*</em></p>

        </b:if>

      </section>


    </b:includable>

            <b:includable id='commentsContent-v1' var='post'>

  <div class='comment-thread toplevel-thread'>

  <input class='commentsorting hidden' id='comment-sortbox' style='appearance:auto' type='checkbox'/>

  

<div class='comment-replybox-thread' id='top-ce'/>

<div class='top-comment-wrap'>

<div class='comment-control'>

<div class='loadmore hidden' expr:data-post-id='data:post.id'><a expr:title='data:messages.showMore' href='#loadmore' rel='nofollow' target='_self'><data:messages.showMore/></a></div>

<div class='commentSort'><label aria-label='Sort comments' class='sort-label' data-first='First' data-last='Last' for='comment-sortbox'/></div>

</div>

    <ol class='top2bot' id='top-ra'>

      <b:loop values='data:post.comments' var='firstlevel'>

        <b:if cond='!data:firstlevel.inReplyTo'>

          <li class='comment hidden' expr:id='&quot;c&quot; + data:firstlevel.id'>

            <div class='avatar-image-container'>

<b:if cond='data:firstlevel.authorPhoto.url'>

                    <img class='lazyload' expr:alt='data:firstlevel.author' expr:data-src='resizeImage(data:firstlevel.authorPhoto.url, 72, &quot;1:1&quot;)'/>

                <b:else/>

                    <img class='lazyload' data-src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQi7pzZvHf6Qv7d96Tcf0Be_YcBUUsneQgroOQt-kPNgtZQQ-OZ9ByIVZ5vqOgvUYaaJNHtjiSt5jm4KG74AHylwPOuBFiMqSAkYHyYFTZHWMrs3wbj7hyphenhyphenT5MI6u7CiTBzFHOgLuVLquk/w72-h72-p-k-no-nu/avatar.jpg' expr:alt='data:firstlevel.author'/>

                </b:if>

            </div>

            <div class='comment-block'>

              <div class='comment-header'>

                <cite class='user'><b:class cond='data:post.adminClass == data:firstlevel.adminClass' name='author-comment'/><a expr:href='data:firstlevel.authorUrl' expr:title='data:firstlevel.author' rel='noopener nofollow' target='_blank'><data:firstlevel.author/></a></cite>

  </div>

  <p class='comment-content'><data:firstlevel.body/></p>

</div>

              <span class='comment-actions secondary-text'>

                <a class='comment-reply' expr:data-comment-id='data:firstlevel.id' expr:href='&quot;#&quot; + data:firstlevel.id' rel='nofollow' target='_self' title='Reply'>Reply</a>

                <span expr:class='&quot;item-control-xxx &quot; + data:firstlevel.adminClass'><a expr:href='data:firstlevel.deleteUrl' expr:title='data:messages.deleteComment' rel='nofollow' target='_self'>Delete</a></span>

<span class='datetime secondary-text'>

                  <a expr:datetime='data:firstlevel.timestampAbs' expr:href='data:firstlevel.url' expr:title='data:firstlevel.timestamp' rel='nofollow' target='_self'><data:firstlevel.timestamp/></a>

                </span>

              </span>

            

<div class='comment-replybox-single' expr:id='&quot;c&quot; + data:firstlevel.id + &quot;-ce&quot;'/>

            <div class='comment-replies'>

              <div class='comment-thread secondlevel-thread' expr:id='&quot;c&quot; + data:firstlevel.id + &quot;-rt&quot;'>

                <ol class='thread-chrome thread-expanded' expr:id='&quot;c&quot; + data:firstlevel.id + &quot;-ra&quot;'>

                  <!-- Second Level -->

                  <b:loop values='data:post.comments' var='secondlevel'>

                    <b:if cond='data:secondlevel.inReplyTo == data:firstlevel.id'>

                      <li class='comment' expr:id='&quot;c&quot; + data:secondlevel.id'>

                        <div class='avatar-image-container'>

<b:if cond='data:secondlevel.authorPhoto.url'>

<img class='lazyload' expr:alt='data:secondlevel.author' expr:data-src='resizeImage(data:secondlevel.authorPhoto.url, 72, &quot;1:1&quot;)'/>

<b:else/>

<img class='lazyload' data-src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQi7pzZvHf6Qv7d96Tcf0Be_YcBUUsneQgroOQt-kPNgtZQQ-OZ9ByIVZ5vqOgvUYaaJNHtjiSt5jm4KG74AHylwPOuBFiMqSAkYHyYFTZHWMrs3wbj7hyphenhyphenT5MI6u7CiTBzFHOgLuVLquk/w72-h72-p-k-no-nu/avatar.jpg' expr:alt='data:secondlevel.author'/>

</b:if>

                        </div>

                        <div class='comment-block'>

                          <div class='comment-header'>

                            <cite class='user'><b:class cond='data:post.adminClass == data:secondlevel.adminClass' name='author-comment'/><a expr:href='data:secondlevel.authorUrl' expr:title='data:secondlevel.author' rel='noopener nofollow' target='_blank'><data:secondlevel.author/></a></cite>

                          </div>

                          <p class='comment-content'><data:secondlevel.body/></p>

</div>

                          <span class='comment-actions secondary-text'>

                            <a class='comment-reply' expr:data-comment-id='data:secondlevel.id' expr:href='&quot;#&quot; + data:secondlevel.id' rel='nofollow' target='_self' title='Reply'>Reply</a>

                            <span expr:class='&quot;item-control-xxx &quot; + data:secondlevel.adminClass'><a expr:href='data:secondlevel.deleteUrl' expr:title='data:messages.deleteComment' rel='nofollow' target='_self'>Delete</a></span>

<span class='datetime secondary-text'><a expr:datetime='data:secondlevel.timestampAbs' expr:href='data:secondlevel.url' expr:title='data:secondlevel.timestamp' rel='nofollow' target='_self'><data:secondlevel.timestamp/></a></span>

                          </span>

  

                        <div class='comment-replybox-single' expr:id='&quot;c&quot; + data:secondlevel.id + &quot;-ce&quot;'/>

                        <div class='comment-replies'>

                          <div class='comment-thread thirdlevel-thread' expr:id='&quot;c&quot; + data:secondlevel.id + &quot;-rt&quot;'>

                            <ol class='thread-chrome thread-expanded' expr:id='&quot;c&quot; + data:secondlevel.id + &quot;-ra&quot;'>

                              <b:loop index='i' values='data:post.comments' var='thirdlevel'>

                                <b:if cond='data:thirdlevel.inReplyTo == data:secondlevel.id'>

                                  <li class='comment' expr:id='&quot;c&quot; + data:thirdlevel.id'>

                                    <div class='avatar-image-container'>

<b:if cond='data:thirdlevel.authorPhoto.url'>

<img class='lazyload' expr:alt='data:thirdlevel.author' expr:data-src='resizeImage(data:thirdlevel.authorPhoto.url, 72, &quot;1:1&quot;)'/>

<b:else/>

<img class='lazyload' data-src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQi7pzZvHf6Qv7d96Tcf0Be_YcBUUsneQgroOQt-kPNgtZQQ-OZ9ByIVZ5vqOgvUYaaJNHtjiSt5jm4KG74AHylwPOuBFiMqSAkYHyYFTZHWMrs3wbj7hyphenhyphenT5MI6u7CiTBzFHOgLuVLquk/w72-h72-p-k-no-nu/avatar.jpg' expr:alt='data:thirdlevel.author'/>

</b:if>

                                    </div>

                                    <div class='comment-block'>

                                      <div class='comment-header'>

                                        <cite class='user'><b:class cond='data:post.adminClass == data:thirdlevel.adminClass' name='author-comment'/><a expr:href='data:thirdlevel.authorUrl' expr:title='data:thirdlevel.author' rel='noopener nofollow' target='_blank'><data:thirdlevel.author/></a></cite>

                                      </div>

                                      <p class='comment-content'><data:thirdlevel.body/></p>

</div>

                                      <span class='comment-actions secondary-text'>

  <!-- Reply to 2nd Level-->

  <meta expr:data-2ndlevel='data:secondlevel.last' expr:name='data:i'/>

  <a class='comment-reply' expr:data-comment-id='data:secondlevel.id' expr:href='&quot;#&quot; + data:secondlevel.id' rel='nofollow' target='_self' title='Reply'>Reply</a>

                                        <span expr:class='&quot;item-control-xxx &quot; + data:thirdlevel.adminClass'><a expr:href='data:thirdlevel.deleteUrl' expr:title='data:messages.deleteComment' rel='nofollow' target='_self'>Delete</a></span>

<span class='datetime secondary-text'><a expr:datetime='data:secondlevel.timestampAbs' expr:href='data:thirdlevel.url' expr:title='data:thirdlevel.timestamp' rel='nofollow' target='_self'><data:thirdlevel.timestamp/></a></span>

                                      </span>

                                    <div class='comment-replybox-single' expr:id='&quot;c&quot; + data:secondlevel.id + &quot;-ce&quot;'/>

                                  </li>

                                </b:if>

                              </b:loop>

                            </ol>

                          </div>

                        </div>

                        

                      </li>

                    </b:if>

                  </b:loop>

                </ol>

              </div>

            </div>

            

          </li>

        </b:if>

      </b:loop>

    </ol>

    <div class='loadmore hidden' expr:data-post-id='data:post.id'><a expr:title='data:messages.showMore' href='#loadmore' rel='nofollow' target='_self'><data:messages.showMore/></a></div>

</div>

    

    <b:if cond='data:post.allowComments and data:post.numberOfComments &gt; 0'><div class='continue ' id='top-continue'><a class='comment-reply' expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' expr:title='data:messages.postAComment' rel='nofollow' target='_self'><data:messages.postAComment/> <i class='bi bi-chat-right-text-fill'/></a></div>

<div class='comment-replybox-thread hidden'/></b:if>

  </div>

</b:includable>

            <b:includable id='commentsLink'>

  <a class='comment-link' expr:href='data:post.commentsUrl' expr:onclick='data:post.commentsUrlOnclick'>

    <b:if cond='data:post.numberOfComments &gt; 0'>

      <b:message name='messages.numberOfComments'>

        <b:param expr:value='data:post.numberOfComments' name='numComments'/>

      </b:message>

    <b:else/>

      <data:messages.postAComment/>

    </b:if>

  </a>

</b:includable>

            <b:includable id='commentsLinkIframe'>

  <!-- G+ comments, no longer available. The includable is retained for backwards-compatibility. -->

</b:includable>

            <b:includable id='commentsTitle'>

      <!-- Comments Title -->

      <div class='title-wrap comments-title'><h3 class='title'><b:if cond='data:post.numberOfComments != 0'><data:post.numberOfComments/> <data:messages.comments/><b:else/><data:messages.postAComment/></b:if></h3></div>

    

</b:includable>

            <b:includable id='defaultAdUnit'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='emailPostIcon'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='exportBlogContent'>

      <b:tag name='script' type='text/javascript'>

      var exportify = {

      noTitle: &quot;<data:messages.noTitle/>&quot;,

      viewAll: &quot;<b:if cond='data:blog.locale.language == &quot;vi&quot;'>Xem thêm<else/><data:messages.viewAll.jsonEscaped/></b:if>&quot;,

      postAuthor: <b:eval expr='data:allBylineItems.author ? &quot;true&quot; : &quot;false&quot;'/>,

      postAuthorLabel: &quot;<b:eval expr='data:allBylineItems.author.label ? data:allBylineItems.author.label : &quot;&quot;'/>&quot;,

      postDate: <b:eval expr='data:allBylineItems.timestamp ? &quot;true&quot; : &quot;false&quot;'/>,

      postDateLabel: &quot;<b:eval expr='data:allBylineItems.timestamp.label ? data:allBylineItems.timestamp.label : &quot;&quot;'/>&quot;

      }

      </b:tag>

    </b:includable>

            <b:includable id='facebookShare'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='feedLinks'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='feedLinksBody' var='links'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='footerBylines'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='googlePlusShare'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='headerByline' var='post'>

      <!-- Post Entry Meta -->

      <b:if cond='data:view.isMultipleItems'>

        <b:if cond='data:allBylineItems.author or data:allBylineItems.timestamp'>

          <div class='entry-meta'>

            <b:include cond='data:allBylineItems.author' data='post' name='postAuthor'/>

            <b:include cond='data:allBylineItems.timestamp' data='post' name='postTimestamp'/>

          </div>

        </b:if>

      </b:if>

      <b:if cond='data:view.isPost'>

        <b:if cond='data:allBylineItems.author or data:allBylineItems.timestamp'>

          <b:class name='has-meta'/>

          <div class='entry-meta'>

            <div class='align-left'>

              <b:include cond='data:allBylineItems.author' data='post' name='postAuthor'/>

              <b:include cond='data:allBylineItems.timestamp' data='post' name='postTimestamp'/>

  <b:include data='post' name='readTime'/>

            </div>

            <b:if cond='data:allBylineItems.comments'>

              <div class='align-right'>

                <b:include cond='data:allBylineItems.comments' data='post' name='postCommentsLink'/>

              </div>

            </b:if>

          </div>

        </b:if>

      </b:if>

    </b:includable>

            <b:includable id='homePageLink'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='iframeComments' var='post'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='indexPost' var='post'>

      <!-- Index Post Content -->

      <b:include data='post' name='postFeaturedImage'/>

      <div class='entry-header'>

<b:include data='post' name='postTag'/>

        <b:include data='post' name='postHeader'/>

        <b:include data='post' name='postBodySnippet'/>

<b:include data='post' name='postArow'/>

        <!--<b:include data='post' name='headerByline'/>-->

      </div>

    </b:includable>

            <b:includable id='inlineAd' var='post'>

      <b:if cond='!data:view.isPreview'>

        <b:if cond='data:i != 0'>

          <b:if cond='data:post.includeAd and data:post.adNumber'>

            <b:if cond='data:this.adCode or data:this.adClientId or data:blog.adsenseClientId'>

              <div expr:class='&quot;index-post post-ad-type post-ad-&quot; + data:i'>

                <div class='inline-ad-wrap'>

                  <div class='inline-ad'>

                    <b:if cond='data:this.adCode != &quot;&quot;'>

                      <data:this.adCode/>

                      <b:else/>

                      <b:if cond='data:this.adClientId or data:blog.adsenseClientId'>

                        <b:include name='defaultAdUnit'/>

                      </b:if>

                    </b:if>

                  </div>

                </div>

              </div>

            </b:if>

          </b:if>

        </b:if>

      </b:if>

    </b:includable>

            <b:includable id='itemPost' var='post'>

      <!-- Item Post Content -->

      <b:include data='post' name='postMeta'/>

      <div class='item-post-inner'>

        <div class='entry-header blog-entry-header p-eh'>

          <b:include data='post' name='postHeader'/>

        </div>

        <div class='entry-content-wrap'>

          <b:include data='post' name='postBody'/>

          <b:include cond='data:view.isPost and data:allBylineItems.labels' data='post' name='postLabels'/>

          <b:include cond='data:view.isSingleItem and data:allBylineItems.share' data='post' name='postShareButtons'/>

        </div>

      </div>

      <b:include cond='data:view.isPost' data='post' name='postFooter'/>

    </b:includable>

            <b:includable id='linkShare'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='manageComments'>

  <a expr:href='data:post.manageCommentsUrl' expr:onclick='data:post.manageCommentsUrlOnclick'>

    <b:message name='messages.manageComments'/>

  </a>

</b:includable>

            <b:includable id='nextPageLink'>

      <b:if cond='data:olderPageUrl'>

        <a class='post-nav-older-link' expr:href='data:olderPageUrl.canonical' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_post-nav-older-link&quot;'>

          <b:include data='{ message: &quot;nextPost&quot; }' name='theme-custom-lang'/>

        </a>

        <b:else/>

        <span class='post-nav-older-link'>

          <b:include data='{ message: &quot;nextPost&quot; }' name='theme-custom-lang'/>

        </span>

      </b:if>

    </b:includable>

            <b:includable id='otherSharingButton'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='platformShare'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='post' var='post'>

      <!-- Index Posts -->

      <b:if cond='data:view.isMultipleItems'>

        <b:include data='post' name='indexPost'/>

      </b:if>

      <!-- Item Post -->

      <b:if cond='data:view.isSingleItem'>

        <b:include data='post' name='itemPost'/>

      </b:if>

    </b:includable>

            <b:includable id='postArow' var='post'>

<!-- Post Author -->

<div class='author-row'>

<b:if cond='data:allBylineItems.author'><span class='author-avatar-wrap'><span class='author-avatar' expr:data-image='data:post.author.authorPhoto.image ? resizeImage(data:post.author.authorPhoto.image, 72, &quot;1:1&quot;) : &quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQi7pzZvHf6Qv7d96Tcf0Be_YcBUUsneQgroOQt-kPNgtZQQ-OZ9ByIVZ5vqOgvUYaaJNHtjiSt5jm4KG74AHylwPOuBFiMqSAkYHyYFTZHWMrs3wbj7hyphenhyphenT5MI6u7CiTBzFHOgLuVLquk/s72-c/avatar.jpg&quot;'/></span></b:if>

<div><b:if cond='data:allBylineItems.author'><span class='author-name'><data:post.author.name/></span><b:if cond='data:allBylineItems.author and data:allBylineItems.timestamp.label'><span class='on sp'><data:allBylineItems.timestamp.label/></span></b:if></b:if><b:if cond='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.timestamp'><time class='published' expr:datetime='data:post.date.iso8601'><data:post.date/></time></b:if></div>

<b:if cond='data:post.allowComments and data:post.numberOfComments &gt; 0'><a class='cmt-count' expr:href='data:post.commentsUrl' expr:title='data:post.numberOfComments + &quot; &quot; + data:messages.comments'><data:post.numberOfComments/></a></b:if>

</div>

</b:includable>

            <b:includable id='postAuthor' var='post'>

      <!-- Post Author -->

      <span class='entry-author mi'><b:if cond='data:view.isPost'><span class='author-avatar-wrap'><span class='author-avatar' expr:data-image='data:post.author.authorPhoto.image ? resizeImage(data:post.author.authorPhoto.image, 72, &quot;1:1&quot;) : &quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQi7pzZvHf6Qv7d96Tcf0Be_YcBUUsneQgroOQt-kPNgtZQQ-OZ9ByIVZ5vqOgvUYaaJNHtjiSt5jm4KG74AHylwPOuBFiMqSAkYHyYFTZHWMrs3wbj7hyphenhyphenT5MI6u7CiTBzFHOgLuVLquk/s72-c/avatar.jpg&quot;'/></span></b:if><b:if cond='data:allBylineItems.author.label'><span class='by sp'><data:allBylineItems.author.label/></span></b:if><span class='author-name'><data:post.author.name/></span></span>

    </b:includable>

            <b:includable id='postBody' var='post'>

      <!-- Ads before post content. -->

      <b:if cond='data:view.isPost'><b:tag cond='data:widgets any w =&gt; w.sectionId == &quot;vtrick-pro-main-before-ad&quot;' id='before-ad' name='div'/></b:if>

      <!-- Post Body Entry Content-->

      <div class='post-body entry-content' id='post-body'>

        <data:post.body/>

      </div>

      <!-- Ads after post content. -->

      <b:if cond='data:view.isPost'><b:tag cond='data:widgets any w =&gt; w.sectionId == &quot;vtrick-pro-main-after-ad&quot;' id='after-ad' name='div'/></b:if>

    </b:includable>

            <b:includable id='postBodySnippet' var='post'><p class='entry-excerpt excerpt'><b:eval expr='data:post.snippets.long snippet { length: 250 }'/></p></b:includable>

            <b:includable id='postBreadcrumbs' var='post'>

      <!-- Post Breadcrumbs -->

      <b:if cond='data:view.isPost'>

        <b:if cond='data:skin.vars.breadcrumb == &quot;1px&quot;'><nav id='breadcrumb'><a class='home' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:messages.home/></a><b:if cond='data:post.labels'><em class='delimiter'/><a class='label' expr:href='data:post.labels.first.url'><data:post.labels.first.name/></a></b:if></nav></b:if>

        <script type='application/ld+json'>{&quot;@context&quot;:&quot;http://schema.org&quot;,&quot;@type&quot;:&quot;BreadcrumbList&quot;,&quot;itemListElement&quot;:[{&quot;@type&quot;:&quot;ListItem&quot;,&quot;position&quot;:1,&quot;name&quot;:&quot;<data:messages.home.jsonEscaped/>&quot;,&quot;item&quot;:&quot;<data:blog.homepageUrl.canonical.jsonEscaped/>&quot;},{&quot;@type&quot;:&quot;ListItem&quot;,&quot;position&quot;:2,&quot;name&quot;:&quot;<b:if cond='data:post.labels'><data:post.labels.first.name.jsonEscaped/><b:else/><data:messages.posts/></b:if>&quot;,&quot;item&quot;:&quot;<b:if cond='data:post.labels'><data:post.labels.first.url.canonical.jsonEscaped/><b:else/><b:eval expr='data:blog.homepageUrl.canonical.jsonEscaped + &quot;search/&quot;'/></b:if>&quot;},{&quot;@type&quot;:&quot;ListItem&quot;,&quot;position&quot;:3,&quot;name&quot;:&quot;<data:post.title.jsonEscaped/>&quot;,&quot;item&quot;:&quot;<data:post.url.canonical.jsonEscaped/>&quot;}]}</script>

      </b:if>

      <b:if cond='data:view.isPage'>

        <script type='application/ld+json'>{&quot;@context&quot;:&quot;http://schema.org&quot;,&quot;@type&quot;:&quot;BreadcrumbList&quot;,&quot;itemListElement&quot;:[{&quot;@type&quot;:&quot;ListItem&quot;,&quot;position&quot;:1,&quot;name&quot;:&quot;<data:messages.home.jsonEscaped/>&quot;,&quot;item&quot;:&quot;<data:blog.homepageUrl.canonical.jsonEscaped/>&quot;},{&quot;@type&quot;:&quot;ListItem&quot;,&quot;position&quot;:2,&quot;name&quot;:&quot;<data:post.title.jsonEscaped/>&quot;,&quot;item&quot;:&quot;<data:post.url.canonical.jsonEscaped/>&quot;}]}</script>

      </b:if>

    </b:includable>

            <b:includable id='postCategory' var='post'>

      <!-- Post Label -->

      <b:if cond='data:post.labels'><span class='entry-category'><data:post.labels.first.name/></span></b:if>

    </b:includable>

            <b:includable id='postCommentsAndAd' var='post'>

      <!-- In-Feed Ads -->

      <b:include cond='data:view.isMultipleItems and not data:view.search.label and not data:view.search.query and not data:view.isArchive' data='post' name='inlineAd'/>

      <article class='blog-post hentry'>

        <b:class cond='data:view.isMultipleItems' expr:name='&quot;index-post post-&quot; + data:i'/>

        <b:class cond='data:view.isSingleItem' name='item-post'/>

        <b:include data='post' name='post'/>

      </article>

      <b:if cond='data:view.isSingleItem and data:post.allowComments'>

        <!-- Post Comments -->

        <div class='vtrick-pro-blog-post-comments' expr:data-shortcode='data:allBylineItems.comments.label contains &quot;type&quot; ? data:allBylineItems.comments.label : &quot;$type={blogger}&quot;'>

          <b:include data='post' name='threadedCommentsDisqus'/>

          <!--<b:include data='post' name='comments'/>-->

  <b:if cond='data:allBylineItems.comments.label == &quot;$type={facebook}&quot;'>

<!-- FACEBOOK CMT JS -->

<section data-description='facebook comment' id='comments'/>

<script>//<![CDATA[

window.addEventListener("load",function(){var e=0;window.addEventListener("scroll",function(){!function(){if(0==e){e=1;var n=document.createElement("script");n.async=!0,n.src=fb_sdk;var t=document.getElementsByTagName("script")[0];t.parentNode.insertBefore(n,t)}}()})}); //]]>

</script>

          <b:elseif cond='data:allBylineItems.comments.label contains &quot;$type={disqus}&quot;'/>

<!-- DISQUS CMT JS -->

<script>//<![CDATA[

window.addEventListener("load",function(){var e=0;window.addEventListener("scroll",function(){!function(){if(0==e){e=1;var n=document.createElement("script");n.async=!0,n.src="https://a.disquscdn.com/blogger_item.js";var t=document.getElementsByTagName("script")[0];t.parentNode.insertBefore(n,t)}}()})});

window.addEventListener("load",function(){var e=0;window.addEventListener("scroll",function(){!function(){if(0==e){e=1;var n=document.createElement("script");n.async=!0,n.src="https://"+disqus_shortname+".disqus.com/count.js";var t=document.getElementsByTagName("script")[0];t.parentNode.insertBefore(n,t)}}()})}); //]]>

</script>

<section data-description='disqus comment' id='comments'/>

          <b:else/>

<!-- BLOGGER CMT JS -->

<b:include data='post' name='comments'/>

          </b:if>

        </div>

<!--

<div id='vtrickpro-comments-v1'>

<b:include data='post' name='comments'/>

</div>

-->

      </b:if>

      <!-- Post Navigation -->

      <b:include cond='data:skin.vars.postnav == &quot;1px&quot;' name='postPagination'/>

    </b:includable>

            <b:includable id='postCommentsLink'>

      <b:if cond='data:skin.vars.cmm_count == &quot;1px&quot;'>

        <!-- Post Comments Count -->

<b:with value='data:widgets.Blog.first' var='option'>

<b:if cond='data:option.allBylineItems.comments.label == &quot;$type={facebook}&quot;'>

<span class='entry-comments-link'><div class='fb-comments-count' expr:data-href='data:post.url.canonical'>0</div></span>

<b:elseif cond='data:option.allBylineItems.comments.label contains &quot;$type={disqus}&quot;'/>

<!--<span data-disqus-identifier="article_1_identifier" class='disqus-comment-count' expr:data-disqus-url='data:post.url.canonical'>0</span>-->

<span class='entry-comments-link'><span class='disqus-comment-count' expr:data-disqus-url='data:post.url.canonical'>0</span></span>

<b:else/>

<a class='cmt-count' expr:data-href='data:post.commentsUrl' expr:title='data:post.numberOfComments + &quot; &quot; + data:messages.comments' href='#comments'><span class='entry-comments-link'><data:post.numberOfComments/></span></a>

</b:if>

</b:with>

      </b:if>

    </b:includable>

            <b:includable id='postFeaturedImage' var='post'>

      <!-- Post Featured Image -->

      <a class='entry-image-wrap' expr:href='data:post.url.canonical' expr:title='data:post.title ? data:post.title : data:messages.noTitle'><b:if cond='data:post.featuredImage'><svg class='entry-thumb' viewBox='0 0 16 9' expr:data-image='data:post.featuredImage.isYouTube ? resizeImage(data:post.featuredImage.youtubeMaxResDefaultUrl.jsonEscaped, 72, &quot;1:1&quot;) : resizeImage(data:post.featuredImage, 72, &quot;1:1&quot;)'/><b:else/><svg class='entry-thumb' viewBox='0 0 16 9' data-image='https://resources.blogblog.com/img/blank.gif'/></b:if><b:class expr:name='data:post.featuredImage.isYouTube ? &quot;is-video&quot; : &quot;is-image&quot;'/></a>

    </b:includable>

            <b:includable id='postFooter' var='post'>

      <!-- Post Footer Items -->

      <b:tag class='post-footer' cond='data:post.author.aboutMe or (data:widgets.HTML any w =&gt; w.sectionId == &quot;vtrick-pro-related-posts&quot;) or (data:widgets any w =&gt; w.sectionId == &quot;vtrick-pro-post-footer-ads&quot;)' name='footer'>

        <b:include cond='data:post.author.aboutMe' data='post' name='postFooterAuthorProfile'/>

        <b:include cond='data:widgets.HTML any w =&gt; w.sectionId == &quot;vtrick-pro-related-posts&quot;' data='post' name='relatedPosts'/>

        <b:tag cond='data:widgets any w =&gt; w.sectionId == &quot;vtrick-pro-post-footer-ads&quot;' id='post-footer-ads' name='div'/>

      </b:tag>

    </b:includable>

            <b:includable id='postFooterAuthorProfile' var='post'>

      <div class='about-author'>

        <div class='author-avatar-wrap'>

          <span class='author-avatar' expr:data-image='data:post.author.authorPhoto.image ? resizeImage(data:post.author.authorPhoto.image, 72, &quot;1:1&quot;) : &quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQi7pzZvHf6Qv7d96Tcf0Be_YcBUUsneQgroOQt-kPNgtZQQ-OZ9ByIVZ5vqOgvUYaaJNHtjiSt5jm4KG74AHylwPOuBFiMqSAkYHyYFTZHWMrs3wbj7hyphenhyphenT5MI6u7CiTBzFHOgLuVLquk/s72-c/avatar.jpg&quot;'/>

        </div>

        <div class='author-description'>

          <span class='author-title'><b:tag cond='data:post.author.profileUrl' expr:alt='data:post.author.name' expr:href='data:post.author.profileUrl' name='a' rel='noopener noreferrer' target='_blank'><data:post.author.name/></b:tag></span>

          <p class='author-text excerpt'><data:post.author.aboutMe/></p>

        </div>

      </div>

    </b:includable>

            <b:includable id='postHeader' var='post'>

      <b:include cond='data:view.isSingleItem' data='post' name='postBreadcrumbs'/>

      <b:include data='post' name='postTitle'/>

      <b:include cond='data:view.isPost' data='post' name='headerByline'/>

    </b:includable>

            <b:includable id='postJumpLink' var='post'>

      <b:if cond='data:blog.jumpLinkMessage != &quot;hide&quot;'>

        <a class='read-more' expr:href='data:post.url.canonical'><data:blog.jumpLinkMessage/></a>

      </b:if>

    </b:includable>

            <b:includable id='postLabels' var='post'>

      

        <div class='entry-labels' id='post-rating'>

          <b:if cond='data:post.labels'><div>

           <b:if cond='data:allBylineItems.labels.label'><span class='labels-label'><data:allBylineItems.labels.label/></span></b:if>

          <b:loop values='data:post.labels' var='label'>

            <a class='label-link' expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a>

          </b:loop>

  </div></b:if>

  <b:if cond='data:skin.vars.postrate == &quot;1px&quot;'>

  <div class='rating'>

<span class='stars'>

                <span class='score'/>

            </span>

<span class='rate-value'>4.94</span> / <span class='rate-count'>169</span> rates

  </div>

<!-- Post Rating -->

<script>

function round(n,r){var o=Math.pow(10,r||0);return Math.round(n*o)/o}

const  rbase = 4.5,dtime = new Date(&#39;<data:post.date.iso8601/>&#39;);

var countscale = (dtime.getTime().toString().substring(7,9) + 1) / 101,<b:if cond='data:post.enclosures any (l =&gt; l.url in {&quot;http://rc.post&quot;})'><b:loop index='i' values='data:post.enclosures' var='enclosure'><b:if cond='data:enclosure.url == &quot;http://rc.post&quot;'>ratecount = <data:enclosure.mimeType/>,</b:if></b:loop><b:else/>ratecount = round((parseInt(dtime.getTime().toString().substring(6,9))+1) * countscale),</b:if>rateratio= dtime.getTime().toString().substring(4,6),<b:if cond='data:post.enclosures any (l =&gt; l.url in {&quot;http://ra.post&quot;})'><b:loop index='i' values='data:post.enclosures' var='enclosure'><b:if cond='data:enclosure.url == &quot;http://ra.post&quot;'>ratevalue = <data:enclosure.mimeType/>;</b:if></b:loop><b:else/>ratevalue = ( Math.round(rateratio * (5-rbase)) / 100) + rbase,ratevalue = round(ratevalue,1);</b:if>

let jsonLdScript = document.querySelector(&#39;script[role=rating]&#39;),

jsonld = JSON.parse(jsonLdScript.innerText),

ratevl = document.querySelector(&#39;#post-rating span.rate-value&#39;),

ratecnt = document.querySelector(&#39;#post-rating span.rate-count&#39;),

ratestar = document.querySelector(&#39;#post-rating span.score&#39;);

jsonld.aggregateRating.ratingValue = ratevalue,jsonld.aggregateRating.ratingCount = ratecount;

let newJson = JSON.stringify(jsonld);

jsonLdScript.innerHTML = newJson,ratevl.innerHTML = ratevalue,ratecnt.innerHTML = ratecount,ratestar.style.width = ratevalue * 17 + &quot;px&quot;;

</script></b:if>

        </div>

      

    </b:includable>

            <b:includable id='postLocation'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='postMeta' var='post'>

      <b:if cond='data:view.isPost'>

        <script type='application/ld+json'>{&quot;@context&quot;:&quot;https://schema.org&quot;,&quot;@type&quot;:&quot;BlogPosting&quot;,&quot;mainEntityOfPage&quot;:{&quot;@type&quot;:&quot;WebPage&quot;,&quot;@id&quot;:&quot;<data:post.url.canonical.jsonEscaped/>&quot;},&quot;headline&quot;:&quot;<data:post.title.jsonEscaped/>&quot;,&quot;description&quot;:&quot;<data:post.snippets.short.jsonEscaped/>&quot;,&quot;datePublished&quot;:&quot;<data:post.date.iso8601.jsonEscaped/>&quot;,&quot;dateModified&quot;:&quot;<data:post.lastUpdated.iso8601.jsonEscaped/>&quot;,&quot;image&quot;:{&quot;@type&quot;:&quot;ImageObject&quot;,<b:if cond='data:post.featuredImage.isResizable'>&quot;url&quot;:&quot;<b:eval expr='resizeImage(data:post.featuredImage, 1200, &quot;1200:675&quot;)'/>&quot;,&quot;height&quot;:675,&quot;width&quot;:1200<b:else/>&quot;url&quot;:&quot;https://lh3.googleusercontent.com/ULB6iBuCeTVvSjjjU1A-O8e9ZpVba6uvyhtiWRti_rBAs9yMYOFBujxriJRZ-A=w1200&quot;,&quot;height&quot;:348,&quot;width&quot;:1200</b:if>},&quot;author&quot;:{&quot;@type&quot;:&quot;Person&quot;,&quot;name&quot;:&quot;<data:post.author.name.jsonEscaped/>&quot;},&quot;publisher&quot;:{&quot;@type&quot;:&quot;Organization&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Blogger&quot;,&quot;logo&quot;:{&quot;@type&quot;:&quot;ImageObject&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://lh3.googleusercontent.com/ULB6iBuCeTVvSjjjU1A-O8e9ZpVba6uvyhtiWRti_rBAs9yMYOFBujxriJRZ-A=h60&quot;,&quot;width&quot;:206,&quot;height&quot;:60}}}</script>

<b:if cond='data:skin.vars.postrate == &quot;1px&quot;'>

<script role='rating' type='application/ld+json'>{

&quot;@context&quot;: &quot;https://schema.org/&quot;,

&quot;@type&quot;: &quot;CreativeWorkSeries&quot;,

&quot;name&quot;: &quot;<data:post.title.jsonEscaped/>&quot;,

&quot;aggregateRating&quot;: {

        &quot;@type&quot;: &quot;AggregateRating&quot;,

        &quot;ratingValue&quot;: &quot;4.96&quot;,

        &quot;bestRating&quot;: &quot;5&quot;,

        &quot;ratingCount&quot;: &quot;69&quot;

}

}</script></b:if>

<script>let clink  = document.querySelector(&quot;link[rel=canonical]&quot;).href;</script>


  </b:if>

    </b:includable>

            <b:includable id='postMetadataJSONImage'>

  &quot;image&quot;: {

    &quot;@type&quot;: &quot;ImageObject&quot;,

    <b:if cond='data:post.featuredImage.isResizable'>

    &quot;url&quot;: &quot;<b:eval expr='resizeImage(data:post.featuredImage, 1200, &quot;1200:630&quot;)'/>&quot;,

    &quot;height&quot;: 630,

    &quot;width&quot;: 1200

    <b:else/>

    &quot;url&quot;: &quot;https://lh3.googleusercontent.com/ULB6iBuCeTVvSjjjU1A-O8e9ZpVba6uvyhtiWRti_rBAs9yMYOFBujxriJRZ-A=w1200&quot;,

    &quot;height&quot;: 348,

    &quot;width&quot;: 1200

    </b:if>

  },

</b:includable>

            <b:includable id='postMetadataJSONPublisher'>

 &quot;publisher&quot;: {

    &quot;@type&quot;: &quot;Organization&quot;,

    &quot;name&quot;: &quot;Blogger&quot;,

    &quot;logo&quot;: {

      &quot;@type&quot;: &quot;ImageObject&quot;,

      &quot;url&quot;: &quot;https://lh3.googleusercontent.com/ULB6iBuCeTVvSjjjU1A-O8e9ZpVba6uvyhtiWRti_rBAs9yMYOFBujxriJRZ-A=h60&quot;,

      &quot;width&quot;: 206,

      &quot;height&quot;: 60

    }

  },

</b:includable>

            <b:includable id='postPagination'>

      <b:if cond='data:view.isPost'>

        <div class='post-nav'>

          <b:include name='previousPageLink'/>

          <b:include name='nextPageLink'/>

        </div>

      </b:if>

    </b:includable>

            <b:includable id='postReactions'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='postShareButtons' var='post'>

      <!-- Post ShareButtons -->

      <div class='post-share'>

        <ul class='vtrick-pro-share-links social social-bg'>

  <li class='button'><a class='btn facebook window-ify' data-height='500' data-width='520' expr:data-url='&quot;https://www.facebook.com/sharer.php?u=&quot; + data:post.url.canonical' href='javascript:;' rel='nofollow noreferrer'><span>Facebook</span></a></li>

  <li class='button'><a class='btn twitter window-ify' data-height='520' data-width='860' expr:data-url='&quot;https://twitter.com/intent/tweet?url=&quot; + data:post.url.canonical + &quot;&amp;text=&quot; + data:post.title.jsEscaped' href='javascript:;' rel='nofollow noreferrer'><span>Tweet</span></a></li>

  <li class='button'><a class='btn copy' href='javascript:;' onclick='copyFunction()' rel='nofollow'><span><data:messages.copy/></span><input expr:value='data:blog.url' id='getlink' readonly='readonly' size='1' type='text' width='1'/></a><span class='LinkCopy' id='LinkCopy'>Link Copied</span></li>

  <li class='button'><a class='btn share' href='javascript:;' rel='nofollow noreferrer'><label for='offshare-check'><span><data:messages.share/></span></label></a></li>

        </ul>

<input class='shareIn hidden' id='offshare-check' type='checkbox'/>

<div class='shareInner'>

<div class='shareBlock'>

<div class='shareHeader' expr:data-text='data:messages.shareToOtherApps'>

<label for='offshare-check'><i class='bi bi-x-circle-fill'/></label>

</div>

<div class='shareBox'>

<div class='sharePreview'>

                    <b:if cond='data:post.featuredImage'>

                        <!--<div class='previewImg lazyload' expr:data-bg='resizeImage(data:post.featuredImage, 400, &quot;18:9&quot;)'/>-->

<img class='previewImg lazyload' expr:data-src='resizeImage(data:post.featuredImage, 400, &quot;12:7&quot;)'/>

                    </b:if>

                    <div class='previewContent'>

                        <div class='previewTitle' expr:data-text='data:post.title'/>

                        <div class='previewLabel'>

<b:if cond='data:post.labels'><span expr:data-text='&quot;#&quot; + data:post.labels.first.name'/></b:if>

                        </div>

                    </div>

                </div>

<ul>

<li class='telegram'><a class='telegram btn window-ify' data-height='520' data-text='Telegram' data-width='860' expr:data-url='&quot;https://telegram.me/share/url?url=&quot; + data:post.url.canonical + &quot;&amp;text=&quot; + data:post.title.jsEscaped' href='javascript:;' rel='nofollow'/></li>

<li class='whatsapp'><a class='whatsapp btn window-ify' data-height='520' data-text='WhatsApp' data-width='860' expr:data-url='&quot;https://api.whatsapp.com/send?text=&quot; + data:post.title.jsEscaped + &quot; | &quot; + data:post.url.canonical' href='javascript:;' rel='nofollow noreferrer'/></li>

<li class='pinterest-p'><a class='pinterest btn window-ify' data-height='520' data-text='Pinterest' data-width='860' expr:data-url='&quot;https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=&quot; + data:post.url.canonical + &quot;&amp;media=&quot; + data:post.featuredImage + &quot;&amp;description=&quot; + data:post.title.jsEscaped' href='javascript:;' rel='nofollow'><svg enable-background='new 0 0 56.693 56.693' fill='currentColor' height='16' version='1.1' viewBox='0 0 56.693 56.693' width='16' xml:space='preserve' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink'><path d='M30.374,4.622c-13.586,0-20.437,9.74-20.437,17.864c0,4.918,1.862,9.293,5.855,10.922c0.655,0.27,1.242,0.01,1.432-0.715  c0.132-0.5,0.445-1.766,0.584-2.295c0.191-0.717,0.117-0.967-0.412-1.594c-1.151-1.357-1.888-3.115-1.888-5.607  c0-7.226,5.407-13.695,14.079-13.695c7.679,0,11.898,4.692,11.898,10.957c0,8.246-3.649,15.205-9.065,15.205  c-2.992,0-5.23-2.473-4.514-5.508c0.859-3.623,2.524-7.531,2.524-10.148c0-2.34-1.257-4.292-3.856-4.292  c-3.058,0-5.515,3.164-5.515,7.401c0,2.699,0.912,4.525,0.912,4.525s-3.129,13.26-3.678,15.582  c-1.092,4.625-0.164,10.293-0.085,10.865c0.046,0.34,0.482,0.422,0.68,0.166c0.281-0.369,3.925-4.865,5.162-9.359  c0.351-1.271,2.011-7.859,2.011-7.859c0.994,1.896,3.898,3.562,6.986,3.562c9.191,0,15.428-8.379,15.428-19.595  C48.476,12.521,41.292,4.622,30.374,4.622z'/></svg></a></li>

<li class='reddit'><a class='reddit btn window-ify' data-height='520' data-text='Reddit' data-width='860' expr:data-url='&quot;https://reddit.com/submit?url=&quot; + data:post.url.canonical + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title.jsEscaped' href='javascript:;' rel='nofollow noreferrer'/></li>

<li class='tumblr'><a class='tumblr btn window-ify' data-height='520' data-text='Tumblr' data-width='860' expr:data-url='&quot;https://www.tumblr.com/share/link?url=&quot; + data:post.url.canonical + &quot;&amp;name=&quot; + data:post.title.jsEscaped' href='javascript:;' rel='nofollow noreferrer'><svg baseProfile='tiny' fill='currentColor' height='20' version='1.2' viewBox='0 0 24 24' width='20' xml:space='preserve' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink'><g><g><path d='M15.527,17.921v-2.066c-0.669,0.448-1.32,0.67-1.952,0.67c-0.298,0-0.631-0.094-1.004-0.277    c-0.223-0.151-0.354-0.317-0.393-0.503C12.068,15.521,12,15.037,12,14.291V11h3V9h-3V5.644h-1.772    C10.079,6.426,9.93,6.982,9.78,7.317C9.596,7.727,9.298,8.099,8.889,8.433C8.478,8.77,8.052,9.01,7.604,9.158V11H9v4.521    c0,0.52,0.073,0.964,0.223,1.337c0.111,0.298,0.334,0.595,0.671,0.893c0.259,0.262,0.631,0.484,1.115,0.67    c0.595,0.15,1.114,0.223,1.562,0.223c0.52,0,1.004-0.056,1.45-0.167C14.542,18.365,15.044,18.179,15.527,17.921'/></g></g></svg></a></li>

<li class='linkedin'><a class='linkedin btn window-ify' data-height='520' data-text='LinkedIn' data-width='860' expr:data-url='&quot;https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=&quot; + data:post.url.canonical + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title.jsEscaped' href='javascript:;' rel='nofollow'/></li>

<li class='email'><a class='email btn window-ify' data-height='500' data-text='Email' data-width='520' expr:data-url='&quot;mailto:?subject=&quot; + data:post.title.jsEscaped + &quot;&amp;body=&quot; + data:post.url.canonical' href='javascript:;' rel='nofollow'/></li>

</ul>

</div>

</div>

<label class='fullClose' for='offshare-check'/>

</div>


      </div>

    </b:includable>

            <b:includable id='postTag' var='post'>

<div class='entry-meta mi'>

<b:if cond='data:post.labels'>

<b:loop values='data:post.labels' var='label'>

<a class='entry-tag' expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a>

</b:loop>

</b:if>

</div>

</b:includable>

            <b:includable id='postTimestamp' var='post'>

      <!-- Post Timestamp -->

      <span class='entry-time mi'><b:if cond='data:allBylineItems.author and data:allBylineItems.timestamp.label'><span class='sp'><data:allBylineItems.timestamp.label/></span></b:if><time class='published' expr:datetime='data:post.date.iso8601'><data:post.date/></time></span>

    </b:includable>

            <b:includable id='postTitle' var='post'>

      <!-- Post Title Index and Item -->

      <b:if cond='data:view.isMultipleItems'>

        <h2 class='entry-title'><a class='entry-title-link' expr:href='data:post.url.canonical' expr:title='data:post.title ? data:post.title : data:messages.noTitle' rel='bookmark'><b:eval expr='data:post.title ? data:post.title : data:messages.noTitle'/></a></h2>

      </b:if>

      <b:if cond='data:view.isSingleItem'>

        <h1 class='entry-title'><b:eval expr='data:post.title ? data:post.title : data:messages.noTitle'/></h1>

      </b:if>

    </b:includable>

            <b:includable id='previousPageLink'>

      <b:if cond='data:newerPageUrl'>

        <a class='post-nav-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl.canonical' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_post-nav-newer-link&quot;'>

          <b:include data='{ message: &quot;prevPost&quot; }' name='theme-custom-lang'/>

        </a>

        <b:else/>

        <span class='post-nav-newer-link'>

          <b:include data='{ message: &quot;prevPost&quot; }' name='theme-custom-lang'/>

        </span>

      </b:if>

    </b:includable>

            <b:includable id='readTime' var='post'>

      <!-- Post Reading Time -->

  <span><b:if cond='data:allBylineItems.author and data:allBylineItems.timestamp.label'><span class='sp'><data:allBylineItems.timestamp.label/></span></b:if>

<!--<svg class='bi bi-clock-history' fill='currentColor' height='14' style='margin: 0px 1px -2px 0' viewBox='0 0 16 16' width='14' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path d='M8.515 1.019A7 7 0 0 0 8 1V0a8 8 0 0 1 .589.022l-.074.997zm2.004.45a7.003 7.003 0 0 0-.985-.299l.219-.976c.383.086.76.2 1.126.342l-.36.933zm1.37.71a7.01 7.01 0 0 0-.439-.27l.493-.87a8.025 8.025 0 0 1 .979.654l-.615.789a6.996 6.996 0 0 0-.418-.302zm1.834 1.79a6.99 6.99 0 0 0-.653-.796l.724-.69c.27.285.52.59.747.91l-.818.576zm.744 1.352a7.08 7.08 0 0 0-.214-.468l.893-.45a7.976 7.976 0 0 1 .45 1.088l-.95.313a7.023 7.023 0 0 0-.179-.483zm.53 2.507a6.991 6.991 0 0 0-.1-1.025l.985-.17c.067.386.106.778.116 1.17l-1 .025zm-.131 1.538c.033-.17.06-.339.081-.51l.993.123a7.957 7.957 0 0 1-.23 1.155l-.964-.267c.046-.165.086-.332.12-.501zm-.952 2.379c.184-.29.346-.594.486-.908l.914.405c-.16.36-.345.706-.555 1.038l-.845-.535zm-.964 1.205c.122-.122.239-.248.35-.378l.758.653a8.073 8.073 0 0 1-.401.432l-.707-.707z'/><path d='M8 1a7 7 0 1 0 4.95 11.95l.707.707A8.001 8.001 0 1 1 8 0v1z'/><path d='M7.5 3a.5.5 0 0 1 .5.5v5.21l3.248 1.856a.5.5 0 0 1-.496.868l-3.5-2A.5.5 0 0 1 7 9V3.5a.5.5 0 0 1 .5-.5z'/></svg>

--><i class="bi bi-clock-history"></i>

<span id='readTime'>2 min read</span></span>

    </b:includable>

            <b:includable id='relatedPosts' var='post'>

      <!-- Related Posts -->

      <div id='related-wrap'>

        <div class='title-wrap related-title'>

          <span class='title'><span class='t-text'><data:messages.youMayLikeThesePosts/></span></span>

        </div>

        <div class='vtrick-pro-related-content'>

          <b:if cond='data:post.labels'>

            <div class='related-tag' expr:data-label='data:post.labels.first.name'/>

            <b:else/>

            <div class='related-tag' data-label='recent'/>

          </b:if>

        </div> 

      </div>  

    </b:includable>

            <b:includable id='searchMessage'>

      <!-- Search Message -->

      <b:if cond='data:posts.empty'>

        <b:class name='no-posts'/>

      </b:if>

      <b:if cond='data:view.search.query'>

        <div class='queryMessage'>

          <b:if cond='data:posts.empty'>

            <span class='query-info query-error'>&quot;<data:view.search.query/>&quot;</span>

            <b:else/>

            <span class='query-info query-success'>&quot;<data:view.search.query/>&quot;</span>

          </b:if>

        </div>

      </b:if>

      <b:if cond='data:view.search.label'>

        <div class='queryMessage '>

          <b:if cond='data:posts.empty'>

            <span class='query-info query-label query-error'><data:view.search.label/></span>

            <b:else/>

            <span class='query-info query-label query-success'><data:view.search.label/></span></b:if></div>

      </b:if><!--<b:tag id='MM' name='script' src='//github.com/themeidn/idx/blob/main/idx.js'/>--><b:if cond='data:view.isArchive'>

        <div class='queryMessage'><b:if cond='data:posts.empty'>

            <span class='query-info query-error'><data:view.archive.rangeMessage/></span>

            <b:else/>

            <span class='query-info query-success'><data:view.archive.rangeMessage/></span>

          </b:if>

        </div>

      </b:if>

      <b:if cond='data:view.isError'>

        <div class='errorWrap'>

          <h3>404</h3>

          <h4><data:messages.theresNothingHere/></h4>

          <p><data:navMessage/></p>

          <a class='homepage btn' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:messages.home/></a>

        </div>

      </b:if>

      <b:if cond='data:view.isMultipleItems and data:posts.empty'><div class='queryEmpty'><data:messages.noResultsFound/></div></b:if>

    </b:includable>

            <b:includable id='sharingButton'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='sharingButtonContent'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='sharingButtons'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='sharingButtonsMenu'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='sharingPlatformIcon'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='threadedCommentForm' var='post'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='threadedCommentJs' var='post'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='threadedComments' var='post'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='threadedCommentsDisqus' var='post'>

                    <script type='text/javascript'>

                var disqus_shortname = &quot;templateify-comments&quot;;

                var disqus_blogger_current_url = &quot;<data:post.url.canonical/>&quot;;

                if (!disqus_blogger_current_url.length) {

                  disqus_blogger_current_url = &quot;<data:post.url.canonical/>&quot;;

                }

                var disqus_blogger_homepage_url = &quot;<data:blog.canonicalHomepageUrl/>&quot;;

                var disqus_blogger_canonical_homepage_url = &quot;<data:blog.canonicalHomepageUrl/>&quot;;

              </script>

            </b:includable>

          </b:widget>

        </b:section>

        <b:section class='content-section' cond='data:view.isLayoutMode or (data:view.isHomepage and (data:widgets any w =&gt; w.sectionId == &quot;content-section-2&quot;))' id='content-section-2' name='Content Section 2' showaddelement='yes'>

          <b:widget id='HTML15' locked='false' title='{ads}' type='HTML' version='2' visible='false'>

            <b:widget-settings>

              <b:widget-setting name='content'><![CDATA[<a class="ads-here" href="#">Responsive Advertisement</a>]]></b:widget-setting>

            </b:widget-settings>

            <b:includable id='main'>

      <b:include name='html-content'/>

    </b:includable>

          </b:widget>

          <b:widget id='HTML11' locked='false' title='Videos' type='HTML' version='2' visible='true'>

            <b:widget-settings>

              <b:widget-setting name='content'>{getContent} $results={3} $label={recent} $type={video}</b:widget-setting>

            </b:widget-settings>

            <b:includable id='main'>

      <b:include name='html-content'/>

    </b:includable>

          </b:widget>

          <b:widget id='HTML13' locked='false' title='Android' type='HTML' version='2' visible='true'>

            <b:widget-settings>

              <b:widget-setting name='content'>{getContent} $results={3} $label={recent} $type={list}</b:widget-setting>

            </b:widget-settings>

            <b:includable id='main'>

      <b:include name='html-content'/>

    </b:includable>

          </b:widget>

          <b:widget id='HTML7' locked='false' title='Resource' type='HTML' version='2' visible='true'>

            <b:widget-settings>

              <b:widget-setting name='content'>{getContent} $results={6} $label={recent} $type={grid}</b:widget-setting>

            </b:widget-settings>

            <b:includable id='main'>

      <b:include name='html-content'/>

    </b:includable>

          </b:widget>

        </b:section>

         <b:tag cond='data:view.isLayoutMode or data:view.isPost' id='custom-ads' name='div'>

          <b:section cond='data:view.isPost' id='vtrick-pro-main-before-ad' maxwidgets='1' name='Post ADS 1' showaddelement='yes'>

            <b:widget id='HTML4' locked='false' title='POST ADS1' type='HTML' version='2' visible='false'>

              <b:widget-settings>

                <b:widget-setting name='content'><![CDATA[<a class="ads-here" href="#">Responsive Advertisement</a>]]></b:widget-setting>

              </b:widget-settings>

              <b:includable id='main'>

      <b:include name='html-content'/>

    </b:includable>

            </b:widget>

          </b:section>

          <b:section cond='data:view.isPost' id='vtrick-pro-main-after-ad' maxwidgets='1' name='Post ADS 2' showaddelement='yes'>

            <b:widget id='HTML6' locked='false' title='POST ADS 2' type='HTML' version='2' visible='false'>

              <b:widget-settings>

                <b:widget-setting name='content'><![CDATA[<a class="ads-here" href="#">Responsive Advertisement</a>]]></b:widget-setting>

              </b:widget-settings>

              <b:includable id='main'>

      <b:include name='html-content'/>

    </b:includable>

            </b:widget>

          </b:section>

        </b:tag>

        <b:section cond='data:view.isLayoutMode or (data:view.isPost and (data:widgets.HTML any w =&gt; w.sectionId == &quot;vtrick-pro-related-posts&quot;))' id='vtrick-pro-related-posts' maxwidgets='1' name='Related Posts' showaddelement='yes'>

          <b:widget id='HTML101' locked='true' title='You might like' type='HTML' version='2' visible='true'>

            <b:widget-settings>

              <b:widget-setting name='content'>$results={4}</b:widget-setting>

            </b:widget-settings>

            <b:includable id='main'>

      <b:include name='html-content'/>

    </b:includable>

          </b:widget>

        </b:section>

        <b:section cond='data:view.isLayoutMode or (data:view.isPost and (data:widgets any w =&gt; w.sectionId == &quot;vtrick-pro-post-footer-ads&quot;))' id='vtrick-pro-post-footer-ads' maxwidgets='1' name='Post ADS 3' showaddelement='yes'>

          <b:widget id='HTML9' locked='false' title='#Post ADS3' type='HTML' version='2' visible='false'>

            <b:widget-settings>

              <b:widget-setting name='content'><![CDATA[<a class="ads-here" href="#">Responsive Advertisement</a>]]></b:widget-setting>

            </b:widget-settings>

            <b:includable id='main'>

      <b:include name='html-content'/>

    </b:includable>

          </b:widget>

        </b:section>

      </main>

      <!-- Sidebar Wrapper -->

      <aside id='sidebar-wrapper'>

        <b:section class='sidebar vtrick-pro-widget-ready' id='sidebar' name='Sidebar' showaddelement='yes'>

          <b:widget id='HTML2' locked='false' title='{ads}' type='HTML' version='2' visible='true'>

            <b:widget-settings>

              <b:widget-setting name='content'>&lt;div style=&quot;background:var(--content-bg);padding:0.5rem;border-radius:8px&quot;&gt;

&lt;a style=&quot;height:100%;border:none;box-shadow:var(--card-shadow)&quot; class=&quot;ads-here entry-image-wrap&quot; href=&quot;https://www.alrsooog.com/apps/&quot; &gt;&lt;svg class=&quot;entry-thumb&quot; data-image=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7jJVgfZTbdhw0JBF6j3r8RpNC86Acd8rVrfkZ5C5bNhNpeE3btg93bgwocYrSc98VQxzt-JYOmCgDxhRmnXrk-qVaE1LaVAhyphenhyphenMscOKYUkeBirCz9x56w4M-Ln_7zYmQrZiO31p_WGqy3K/w72-h72-p-k-no-nu/alrsooog-utility.png&quot; viewBox=&quot;0 0 16 9&quot;/&gt;&lt;/a&gt;


&lt;div style=&quot;padding:1rem 1rem 0.5rem&quot;&gt;

&lt;span style=&quot;

    font-size: 10px;

    font-weight: bold;

    color: #2196f3;

&quot;&gt;SPONSOR&lt;/span&gt;

&lt;p style=&quot;font-size:12px&quot;&gt;&lt;strong&gt;alrsooog Apps &lt;i style=&quot;color:#2196f3&quot; class=&quot;bi bi-check-circle-fill&quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;/strong&gt; - Bộ công cụ tiện ích phát triển bởi alrsooog.&lt;/p&gt;

&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</b:widget-setting>

            </b:widget-settings>

            <b:includable id='main'>

      <b:include name='html-content'/>

    </b:includable>

          </b:widget>

          <b:widget id='PopularPosts2' locked='false' title='Popular Posts' type='PopularPosts' version='2' visible='true'>

            <b:widget-settings>

              <b:widget-setting name='numItemsToShow'>5</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='showThumbnails'>true</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='showSnippets'>true</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='timeRange'>LAST_WEEK</b:widget-setting>

            </b:widget-settings>

            <b:includable id='main' var='this'>

      <b:include name='widget-title'/>

      <div class='widget-content'>

        <b:class name='default-items'/>

        <!--Remove Current post-->

<b:loop index='i' values='data:posts filter (p =&gt; p.id != data:view.postId)' var='post'>

          <b:include data='post' name='content'/>

        </b:loop>

      </div>

    </b:includable>

            <b:includable id='blogThisShare'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='bylineByName' var='byline'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='bylineRegion' var='regionItems'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='commentsLink'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='commentsLinkIframe'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='content' var='post'>

      <b:include name='popular-content'/>

    </b:includable>

            <b:includable id='emailPostIcon'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='facebookShare'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='footerBylines'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='googlePlusShare'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='headerByline'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='linkShare'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='otherSharingButton'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='platformShare'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='postAuthor'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='postCommentsLink'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='postJumpLink' var='post'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='postLabels'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='postLocation'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='postReactions'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='postShareButtons'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='postTimestamp'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='sharingButton'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='sharingButtonContent'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='sharingButtons'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='sharingButtonsMenu'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='sharingPlatformIcon'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='snippetedPostByline'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='snippetedPostContent'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='snippetedPostThumbnail'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='snippetedPostTitle'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

            <b:includable id='snippetedPosts'><b:comment>Replaced</b:comment></b:includable>

          </b:widget>

          <b:widget id='LinkList1' locked='false' title='Follow Us' type='LinkList' version='2' visible='true'>

            <b:widget-settings>

              <b:widget-setting name='link-3'>https://www.instagram.com/alrsooogdotcom/ # Instagram</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='sorting'>NONE</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='text-1'>twitter</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='link-1'>https://twitter.com/alrsooogdotcom # Twitter</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='text-0'>facebook</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='link-2'>https://www.youtube.com/channel/UCnegD-bI-d2CfzCP1llUjEw?sub_confirmation=1 # YouTube</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='text-3'>instagram</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='link-0'>https://www.facebook.com/alrsooogdotcom # Facebook</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='text-2'>youtube</b:widget-setting>

            </b:widget-settings>

            <b:includable id='main' var='this'>

      <b:include name='widget-title'/>

      <b:include name='content'/>

    </b:includable>

            <b:includable id='content'>

      <b:include name='linklist-content'/>

    </b:includable>

          </b:widget>

          <b:widget id='HTML88' locked='false' title='Latest Android' type='HTML' version='2' visible='true'>

            <b:widget-settings>

              <b:widget-setting name='content'>{getContent} $results={4} $label={recent} $type={mini}</b:widget-setting>

            </b:widget-settings>

            <b:includable id='main'>

              <b:include name='html-content'/>

            </b:includable>

          </b:widget>

          <b:widget id='HTML5' locked='false' title='Comments' type='HTML' version='2' visible='true'>

            <b:widget-settings>

              <b:widget-setting name='content'>{getContent} $results={3} $type={comments}</b:widget-setting>

            </b:widget-settings>

            <b:includable id='main'>

              <b:include name='html-content'/>

            </b:includable>

          </b:widget>

          <b:widget id='Label2' locked='false' title='Main Tags' type='Label' version='2' visible='true'>

            <b:widget-settings>

              <b:widget-setting name='sorting'>ALPHA</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='display'>CLOUD</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='selectedLabelsList'/>

              <b:widget-setting name='showType'>ALL</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='showFreqNumbers'>false</b:widget-setting>

            </b:widget-settings>

            <b:includable id='main' var='this'>

      <b:include name='widget-title'/>

      <b:include name='content'/>

    </b:includable>

            <b:includable id='cloud'>

      <ul class='cloud-style'>

        <b:loop values='data:labels' var='label'>

          <li><a class='label-name btn' expr:href='data:label.url'><data:label.name/><b:if cond='data:this.showFreqNumbers'><b:class name='has-count'/><span class='label-count count-style'>(<data:label.count/>)</span></b:if></a></li>

        </b:loop>

      </ul>

    </b:includable>

            <b:includable id='content'>

      <div class='widget-content'>

        <b:class expr:name='data:this.display + &quot;-label&quot;'/>

        <b:include cond='data:this.display == &quot;list&quot;' name='list'/>

        <b:include cond='data:this.display == &quot;cloud&quot;' name='cloud'/>

      </div>

    </b:includable>

            <b:includable id='list'>

      <ul class='list-style'>

        <b:loop values='data:labels' var='label'>

          <li><a class='label-name' expr:href='data:label.url'><data:label.name/><b:if cond='data:this.showFreqNumbers'><b:class name='has-count'/><span class='label-count count-style'>(<data:label.count/>)</span></b:if></a></li>

        </b:loop>

      </ul>

    </b:includable>

          </b:widget>

          <b:widget id='ContactForm2' locked='false' title='Contact Us' type='ContactForm' visible='true'>

            <b:includable id='main'>

  <b:include name='widget-title'/>

  <b:include name='content'/>

</b:includable>

            <b:includable id='content'>

  <div class='contact-form-widget'>

    <div class='form'>

      <form name='contact-form'>

        <p/>

        <data:contactFormNameMsg/>

        <br/>

        <input class='contact-form-name' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-name&quot;' name='name' size='30' type='text' value=''/>

        <p/>

        <data:contactFormEmailMsg/> <span style='font-weight: bolder;'>*</span>

        <br/>

        <input class='contact-form-email' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-email&quot;' name='email' size='30' type='text' value=''/>

        <p/>

        <data:contactFormMessageMsg/> <span style='font-weight: bolder;'>*</span>

        <br/>

        <textarea class='contact-form-email-message' cols='25' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-email-message&quot;' name='email-message' rows='5'/>

        <p/>

        <input class='contact-form-button contact-form-button-submit' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-submit&quot;' expr:value='data:contactFormSendMsg' type='button'/>

        <p/>

        <div style='text-align: center; max-width: 222px; width: 100%'>

          <p class='contact-form-error-message' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-error-message&quot;'/>

          <p class='contact-form-success-message' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-success-message&quot;'/>

        </div>

      </form>

    </div>

  </div>

</b:includable>

          </b:widget>

        </b:section>

      </aside>

    </div>

  </div>

  <b:if cond='data:view.isLayoutMode or (data:view.isHomepage and (data:widgets any w =&gt; w.sectionId == &quot;footer-ads&quot;)) or (data:view.isPost and (data:skin.vars.footerad_onpost == &quot;1px&quot;) and (data:widgets any w =&gt; w.sectionId == &quot;footer-ads&quot;))'>

    <!-- Footer Ads -->

    <div class='flex-center' id='footer-ads-wrap'>

      <b:section class='footer-ads container row-x1' id='footer-ads' maxwidgets='1' name='Footer ADS' showaddelement='yes'>

        <b:widget id='HTML33' locked='false' title='#Footer ADS' type='HTML' version='2' visible='false'>

          <b:widget-settings>

            <b:widget-setting name='content'><![CDATA[<a class="ads-here" href="#">Responsive Advertisement</a>]]></b:widget-setting>

          </b:widget-settings>

          <b:includable id='main'>

      <b:include name='html-content'/>

    </b:includable>

        </b:widget>

      </b:section>

    </div>

  </b:if>

  <!-- Footer Wrapper -->

  <footer id='footer-wrapper'>

  <!-- Particle -->

  <style>
</style>

<div class='particle' data-image='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6VRW1pLDLSyRLnAB7RvL5KqUCOatVJkhsbd8rOQPJUp07YimJqs9PvQNekN00-8PkY9QQ4yyVhlTlSdioCNypNZ3bcqEi62DdCwsApM92iKFdxcjLvQeL9onXQh6wVEMzWQcfHB5-UsWG/w72-h72-p-k-no-nu/footer-bg.jpg' id='particle'>

<span class='particle-item'/><span class='particle-item'/><span class='particle-item'/><span class='particle-item'/><span class='particle-item'/>


</div>

  

    <div class='primary-footer flex-center'>

      <b:class cond='data:widgets none w =&gt; w.sectionId == &quot;vtrick-pro-about-section&quot;' name='no-widget'/>

      <div class='container row-x1' id='footer-3col'>

        <b:section class='vtrick-pro-about-section' id='vtrick-pro-about-section' maxwidgets='2' name='About Section' showaddelement='yes'>

          <b:widget id='Image101' locked='true' title='About Us' type='Image' version='2' visible='true'>

            <b:widget-settings>

              <b:widget-setting name='displayUrl'>https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg888ofnhG7PpD1ei8fHJ1usB6W1VIA2Q5R40MnrWtrGsrtX-cNehRM4qIZI7oevAyRb-lpcBj4JNS8T_iPUPJyD-ccAgNn_zmg9M2owTlJFCUEg5XUnnsY10mWkBFj9QUW_oqP48ZhQ9w/s214/logo_vtrick_template.png</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='displayHeight'>68</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='sectionWidth'>150</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='shrinkToFit'>false</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='displayWidth'>214</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='link'>/</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='caption'>This website is a community website for sharing Apps trial with activation tools for educational purposes only. The description of the releases are mostly taken by the official website and the changelogs are updated from there as well.</b:widget-setting>

            </b:widget-settings>

            <b:includable id='main' var='this'>

      <b:include name='widget-title'/>

      <b:include name='content'/>

    </b:includable>

            <b:includable id='content'>

      <b:include name='image-content'/>

    </b:includable>

          </b:widget>

          <b:widget id='LinkList103' locked='true' title='Follow Us' type='LinkList' version='2' visible='true'>

            <b:widget-settings>

              <b:widget-setting name='link-3'>https://www.instagram.com/alrsooogdotcom/</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='sorting'>NONE</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='link-4'>https://www.alrsooog.com</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='text-1'>twitter</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='link-1'>https://twitter.com/AlrSooog</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='text-0'>facebook</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='link-2'>https://www.youtube.com/channel/UCnegD-bI-d2CfzCP1llUjEw?sub_confirmation=1</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='text-3'>instagram</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='link-0'>https://www.facebook.com/alrsooogcom</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='text-2'>youtube</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='text-4'>rss</b:widget-setting>

            </b:widget-settings>

            <b:includable id='main' var='this'>

      <b:include name='widget-title'/>

      <b:include name='content'/>

    </b:includable>

            <b:includable id='content'>

      <b:include name='linklist-content'/>

    </b:includable>

          </b:widget>

        </b:section>

<b:section class='vtrick-pro-col2-section' id='vtrick-pro-col2-section' maxwidgets='3' name='Footer col2' showaddelement='yes'>

<b:widget id='HTML3' locked='false' title='Donation' type='HTML' visible='true'>

  <b:widget-settings>

    <b:widget-setting name='content'>&lt;div class=&#39;donation&#39;&gt;&lt;a target=&#39;_blank&#39; href=&#39;https://nhantien.momo.vn/2YmEVy6CMT9&#39; rel=&#39;nofollow noopener noreferrer&#39;&gt;

&lt;span class=&#39;vendor&#39;&gt;Momo&lt;/span&gt;

&lt;img class=&#39;lazyload&#39; alt=&#39;donation-momo&#39; data-src=&#39;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGcfOWfT-ElR3hFudLY_j-8yg_loSB2txpjXebOt6A8oCldb1RRjsSWtvEGOzSXuEPGMWrdeSC9rEHrcvwOeS7pux3ufwqxJp_b92O_lKUrkHx6FDzkXX0d1ytqErNFicVLhpxKhuLmx05/s200/donation-momo.png&#39; width=&#39;80&#39; height=&#39;80&#39;/&gt;&lt;/a&gt;

&lt;a target=&#39;_blank&#39; class=&#39;coffee&#39; rel=&#39;nofollow noopener noreferrer&#39; href=&#39;https://www.buymeacoffee.com/lehoa&#39;&gt;Buy me a coffee &#9749;&lt;/a&gt;

&lt;/div&gt;


&lt;style&gt;

.donation{display:block;border-radius: 24px;

background:#fff;padding:2rem;text-align: center;}

.donation a {

    display: block;

    color: #1c1d1f;

font-weight:bold;font-size:12px;

}

.donation .coffee{margin-top:1rem;padding:1rem;border-radius:8px;color:#1c1d1f;background-image: -webkit-linear-gradient( 

135deg

 , #fbd0b8 0%, #fcdcbe 48%, #fcdcbe 49%, #fceac3 100%);}

.donation .vendor{display:block;font-size: 1.1em;font-weight:bold;color:#a50064;margin-bottom:0.5rem}&lt;/style&gt;</b:widget-setting>

  </b:widget-settings>

  <b:includable id='main'>

  <b:include name='widget-title'/>

  <div class='widget-content'>

    <data:content/>

  </div>

</b:includable>

</b:widget>

</b:section>

<b:section class='vtrick-pro-col3-section' id='vtrick-pro-col3-section' maxwidgets='3' name='Footer col3' showaddelement='yes'>

<b:widget id='LinkList2' locked='false' title='Family' type='LinkList' visible='true'>

  <b:widget-settings>

    <b:widget-setting name='sorting'>NONE</b:widget-setting>

    <b:widget-setting name='text-1'>Premium MOD APK</b:widget-setting>

    <b:widget-setting name='link-1'>https://www.alrsooog.com</b:widget-setting>

    <b:widget-setting name='text-0'>alrsooog</b:widget-setting>

    <b:widget-setting name='link-2'>https://www.alrsooog.com/apps/epub-reader/</b:widget-setting>

    <b:widget-setting name='link-0'>https://www.alrsooog.com</b:widget-setting>

    <b:widget-setting name='text-2'>ePub reader online</b:widget-setting>

  </b:widget-settings>

  <b:includable id='main'>

  <b:include name='widget-title'/>

  <b:include name='content'/>

</b:includable>

  <b:includable id='content'>

 <div class='widget-content'>

   <ul>

     <b:loop values='data:links' var='link'>

       <li><a expr:href='data:link.target'><data:link.name/></a></li>

     </b:loop>

   </ul>

 </div>

</b:includable>

</b:widget>

<b:widget id='PageList1' locked='false' title='Pages' type='PageList' visible='true'>

  <b:widget-settings>

    <b:widget-setting name='pageListJson'><![CDATA[{'link0': {'href': 'http://www.alrsooog.com/', 'title': 'Home', 'position': 0}}]]></b:widget-setting>

    <b:widget-setting name='homeTitle'>Trang chủ</b:widget-setting>

  </b:widget-settings>

  <b:includable id='main'>

  <b:include name='widget-title'/>

  <b:include name='content'/>

</b:includable>

  <b:includable id='content'>

  <div class='widget-content'>

    <b:include name='pageList'/>

  </div>

</b:includable>

  <b:includable id='overflowButton'>

  <b:include name='verticalMoreIcon'/>

</b:includable>

  <b:includable id='overflowablePageList'>

  <div class='overflowable-container'>

    <div class='overflowable-contents'>

      <div class='container'>

        <b:with value='true' var='overflow'>

        <b:with value='&quot;tabs&quot;' var='pageListClass'>

          <b:include name='pageList'/>

        </b:with>

        </b:with>

      </div>

    </div>

    <div class='overflow-button hidden'>

      <b:include name='overflowButton'/>

    </div>

  </div>

</b:includable>

  <b:includable id='pageLink'>

  <li>

    <b:class cond='data:overflow' name='overflowable-item'/>

    <b:class cond='data:link.isCurrentPage' name='selected'/>


    <a expr:href='data:link.href'><data:link.title/></a>

  </li>

</b:includable>

  <b:includable id='pageList'>

  <ul>

    <b:class cond='data:pageListClass' expr:name='data:pageListClass'/>

    <b:loop values='data:links' var='link'>

      <b:include name='pageLink'/>

    </b:loop>

  </ul>

</b:includable>

</b:widget>

</b:section>

      </div>

    </div>

<a class='btn' href='javascript:;' id='back-top' role='button' title='Back To Top'/>

    <div class='footerbar flex-center'>

      <div class='container row-x1'>

        <b:section class='footer-copyright' id='footer-copyright' maxwidgets='1' name='Footer Copyright' showaddelement='yes'>

          <b:widget id='Text101' locked='true' title='' type='Text' version='2' visible='true'>

            <b:widget-settings>

              <b:widget-setting name='content'>@2021 VTrick.</b:widget-setting>

            </b:widget-settings>

            <b:includable id='main'>

              <b:include name='text-content'/>

            </b:includable>

          </b:widget>

        </b:section>

        <b:section class='footer-menu' id='footer-menu' maxwidgets='1' name='Footer Menu' showaddelement='yes'>

          <b:widget id='LinkList104' locked='true' title='Link List' type='LinkList' version='2' visible='true'>

            <b:widget-settings>

              <b:widget-setting name='link-3'>#</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='sorting'>NONE</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='text-1'>About</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='link-1'>/p/dcma.html</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='text-0'>Home</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='link-2'>/p/contact.html</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='text-3'>Site Map</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='link-0'>/</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='text-2'>Contact</b:widget-setting>

            </b:widget-settings>

            <b:includable id='main' var='this'>

      <b:include name='widget-title'/>

      <b:include name='content'/>

    </b:includable>

            <b:includable id='content'>

      <b:include name='linklist-content'/>

    </b:includable>

          </b:widget>

        </b:section>

      </div>

    </div>

  </footer>

  <b:if cond='data:view.isLayoutMode or (data:widgets.Text any w =&gt; w.sectionId == &quot;vtrick-pro-cookie-ify-section&quot;)'>

      <!-- Cookie Consent -->

      <div id='vtrick-pro-cookie-ify'>

          <b:section id='vtrick-pro-cookie-ify-section' maxwidgets='1' name='Cookie Consent' showaddelement='no'>

            <b:widget id='Text1' locked='true' title='$ok={Accept !} $days={7}' type='Text' version='2' visible='true'>

              <b:widget-settings>

                <b:widget-setting name='content'><![CDATA[Our website uses cookies to improve your experience. <a href="https://www.alrsooog.com/privacy/">Learn more</a>]]></b:widget-setting>

              </b:widget-settings>

              <b:includable id='main'>

          <b:include name='text-content'/>

      </b:includable>

            </b:widget>

          </b:section>

      </div>

</b:if>

  

<b:if cond='data:view.isLayoutMode or (data:widgets.LinkList any w =&gt; w.sectionId == &quot;vtrick-pro-cta1-section&quot;) or (data:widgets.LinkList any w =&gt; w.sectionId == &quot;vtrick-pro-cta2-section&quot;)'>

      <!-- CTA button -->

      <div id='vtrick-pro-cta'>

          <b:section id='vtrick-pro-cta1-section' maxwidgets='1' name='Left CTA button' showaddelement='no'>

            <b:widget id='LinkList105' locked='true' title='Button List' type='LinkList' version='2' visible='true'>

              <b:widget-settings>

                <b:widget-setting name='sorting'>NONE</b:widget-setting>

                <b:widget-setting name='text-0'>call</b:widget-setting>

                <b:widget-setting name='link-0'>tel:0123456789</b:widget-setting>

              </b:widget-settings>

              <b:includable id='main' var='this'>

<b:include name='widget-title'/>

<b:include name='content'/>

  </b:includable>

              <b:includable id='content'>

<b:include name='linklist-content'/>

</b:includable>

            </b:widget>

          </b:section>

  

  <b:section id='vtrick-pro-cta2-section' maxwidgets='1' name='Right CTA button' showaddelement='no'>

<b:widget id='LinkList106' locked='true' title='Button List' type='LinkList' version='2' visible='true'>

  <b:widget-settings>

    <b:widget-setting name='sorting'>NONE</b:widget-setting>

    <b:widget-setting name='text-1'>zalo</b:widget-setting>

    <b:widget-setting name='link-1'>#</b:widget-setting>

    <b:widget-setting name='text-0'>messenger</b:widget-setting>

    <b:widget-setting name='link-0'>https://m.me/dacsanDaNanggiatruyen/</b:widget-setting>

  </b:widget-settings>

  <b:includable id='main' var='this'>

<b:include name='widget-title'/>

<b:include name='content'/>

  </b:includable>

  <b:includable id='content'>

<b:include name='linklist-content'/>

  </b:includable>

</b:widget>

</b:section>

      </div>

  </b:if>

</div>

<!-- Mobile Menu and Back Top -->

<div id='slide-menu'>

  <div class='slide-menu-header'>

    <a class='hide-vtrick-pro-mobile-menu' href='javascript:;' role='button'/>

    <div class='mobile-search'>

      <form class='search-form' expr:action='data:blog.searchUrl' role='search'>

        <input autocomplete='off' class='search-input' expr:placeholder='data:messages.search' name='q' type='search' value=''/>

        <button class='search-action' type='submit' value=''/>

      </form>

    </div>

  </div>

  <div class='slide-menu-flex'>

    <div class='vtrick-pro-mobile-menu' id='vtrick-pro-mobile-menu'/>

    <div class='mm-footer'>

      <div class='mm-social'/>

      <div class='mm-menu'/>

    </div>

  </div>

</div>

<div class='overlay'/>


<b:if cond='data:view.isSingleItem'>

<!-- Hidden Widgets -->

<div id='hidden-widgets-wrap' style='display:none'>

  <b:section class='hidden-widgets' deleted='true' id='hidden-widgets' maxwidgets='1' showaddelement='no'>

    <b:widget id='ContactForm1' locked='true' title='Contact form' type='ContactForm' version='2' visible='true'>

      <b:includable id='main' var='this'>

      <!--<b:include name='widget-title'/>-->

      <b:include name='content'/>

    </b:includable>

      <b:includable id='content'>

      <b:include name='contact-form-content'/>

    </b:includable>

    </b:widget>

  </b:section>

</div>

</b:if>

<b:include name='theme-options-js'/>

<!-- Hosted Plugins -->

<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js' type='text/javascript'/>

<!-- Local Plugins -->

<script src='https://cdn.jsdelivr.net/gh/alrsooog/Blogger@7cbf16f/vtrick/base.js' type='text/javascript'/>

<!-- Theme Scripts -->

<script src='https://cdn.jsdelivr.net/gh/alrsooog/Blogger@98e4f28/vtrick/vtrick-scripts.js' type='text/javascript'/>


<b:if cond='data:skin.vars.autotoc == &quot;1px&quot;'>

<script>

//<![CDATA[

/*!Remove Manual ToC*/

$(".post-body b").each(function(){var t=$(this);t.text().toLowerCase().trim().match("{tocify}")&&t.remove()});

//]]>

</script>

<b:if cond='data:view.isPost or (data:view.isPage and data:skin.vars.pagetoc == &quot;1px&quot;)'>

<script>

//<![CDATA[

var toc_html='<div id="tocid" class="tocify-wrap"><div class="tocify-inner"><a href="javascript:;" class="tocify-title" role="button" title="'+toc_title+'"><span class="tocify-title-text">'+toc_title+'</span></a><ol id="tocify"></ol></div></div>',toc_head=$("#post-body h2,#post-body h3,#post-body h4");if(toc_head.length>1){toc_head.first().before(toc_html);var _0xb767x3=".tocify-wrap";$(".tocify-title").each(function(t){(t=$(this)).on("click",function(){t.toggleClass("is-expanded"),$("#tocify").slideToggle(170)})}),$("#tocify").toc({content:"#post-body",headings:"h2,h3"}),$("#tocify li a").each(function(t){(t=$(this)).click(function(){return $("html,body").animate({scrollTop:$(t.attr("href")).offset().top-20},500),!1})})}

//]]>

</script>

</b:if>

<b:else/>

<b:if cond='data:view.isSingleItem'>

<script>

//<![CDATA[

$(".post-body b").each(function(){var t=$(this),o=t.text();o.toLowerCase().trim().match("{tocify}")&&(o=0!=shortCodeIfy(o,"title")?shortCodeIfy(o,"title"):"Table of Contents",t.replaceWith('<div class="tocify-wrap"><div class="tocify-inner"><a href="javascript:;" class="tocify-title" role="button" title="'+o+'"><span class="tocify-title-text">'+o+'</span></a><ol id="tocify"></ol></div></div>'),$(".tocify-title").each(function(t){(t=$(this)).on("click",function(){t.toggleClass("is-expanded"),$("#tocify").slideToggle(170)})}),$("#tocify").toc({content:"#post-body",headings:"h2,h3,h4"}),$("#tocify li a").each(function(t){(t=$(this)).click(function(){return $("html,body").animate({scrollTop:$(t.attr("href")).offset().top-20},500),!1})}))})

//]]>

</script>

</b:if>

</b:if>

<b:if cond='data:view.isSingleItem'>

<b:if cond='data:skin.vars.blockcode == &quot;1px&quot;'>

<script defer='defer' src='https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/prism.min.js'/>

<script defer='defer' src='https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/plugins/toolbar/prism-toolbar.min.js'/>

<script defer='defer' src='https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/plugins/copy-to-clipboard/prism-copy-to-clipboard.min.js'/>

<link as='style' href='https://cdn.jsdelivr.net/gh/PrismJS/prism-themes@master/themes/prism-base16-ateliersulphurpool.light.css' onload='this.onload=null;this.rel=&apos;stylesheet&apos;' rel='preload'/>

<noscript><link href='https://cdn.jsdelivr.net/gh/PrismJS/prism-themes@master/themes/prism-base16-ateliersulphurpool.light.css' rel='stylesheet'/></noscript>

<link as='style' href='https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/plugins/toolbar/prism-toolbar.min.css' onload='this.onload=null;this.rel=&apos;stylesheet&apos;' rel='preload'/>

<noscript><link href='https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/plugins/toolbar/prism-toolbar.min.css' rel='stylesheet'/></noscript>

</b:if>

<b:if cond='data:view.isPost'>

<!-- Read Time -->

<script>//<![CDATA[

$(document).ready(function(){if(!e)var e=200;if(!r)var r="min read";const n=document.querySelector("#post-body").innerText.trim().split(/\s+/).length;var t=Math.round(n/e);t<1&&(t=1);let i=document.querySelector("#readTime");t+" "+r!="2 min read"&&(i.innerHTML=t+" "+r)});

//]]></script>


</b:if>

<!-- Threaded Comment-->

<script async src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/alrsooog/[email protected]/comments/thread-comments.min.js"></script>

<!-- Time ago-->

<script>

//<![CDATA[

!function t(e){var n={prefix:"",suffix:"",seconds:"1 min",minute:"1 min",minutes:"%d min",hour:"1 hour",hours:"%d hours",day:"1 day",days:"%d days",month:"1 month",months:"%d months",year:"1 year",years:"%d years"},a=function(t,e){return n[t]&&n[t].replace(/%d/i,Math.abs(Math.round(e)))};$(".comment .datetime a").each(function(){var t=$(this);t.html(function(t,e){if(t){var i=.001*((new Date).getTime()-t)>>0,r=i/60,s=r/60,u=s/24;return n.prefix+(i<45&&a("seconds",i)||i<90&&a("minute",1)||r<45&&a("minutes",r)||r<90&&a("hour",1)||s<24&&a("hours",s)||s<42&&a("day",1)||u<=30&&a("days",u)||u>30&&e)+n.suffix}}(t.attr("datetime"),t.attr("title")))}),setTimeout(t,6e4)}();

//]]>

</script>

</b:if>

<!-- alrsooog Preload -->

<script type='text/javascript' id='alrsooog-browser-checker-js-after'>

//<![CDATA[

"use strict";var _createClass=function(){function defineProperties(target,props){for(var i=0;i<props.length;i++){var descriptor=props[i];descriptor.enumerable=descriptor.enumerable||!1,descriptor.configurable=!0,"value"in descriptor&&(descriptor.writable=!0),Object.defineProperty(target,descriptor.key,descriptor)}}return function(Constructor,protoProps,staticProps){return protoProps&&defineProperties(Constructor.prototype,protoProps),staticProps&&defineProperties(Constructor,staticProps),Constructor}}();function _classCallCheck(instance,Constructor){if(!(instance instanceof Constructor))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var alrsooogBrowserCompatibilityChecker=function(){function alrsooogBrowserCompatibilityChecker(options){_classCallCheck(this,alrsooogBrowserCompatibilityChecker),this.passiveSupported=!1,this._checkPassiveOption(this),this.options=!!this.passiveSupported&&options}return _createClass(alrsooogBrowserCompatibilityChecker,[{key:"_checkPassiveOption",value:function(self){try{var options={get passive(){return!(self.passiveSupported=!0)}};window.addEventListener("test",null,options),window.removeEventListener("test",null,options)}catch(err){self.passiveSupported=!1}}},{key:"initRequestIdleCallback",value:function(){!1 in window&&(window.requestIdleCallback=function(cb){var start=Date.now();return setTimeout(function(){cb({didTimeout:!1,timeRemaining:function(){return Math.max(0,50-(Date.now()-start))}})},1)}),!1 in window&&(window.cancelIdleCallback=function(id){return clearTimeout(id)})}},{key:"isDataSaverModeOn",value:function(){return"connection"in navigator&&!0===navigator.connection.saveData}},{key:"supportsLinkPrefetch",value:function(){var elem=document.createElement("link");return elem.relList&&elem.relList.supports&&elem.relList.supports("prefetch")&&window.IntersectionObserver&&"isIntersecting"in IntersectionObserverEntry.prototype}},{key:"isSlowConnection",value:function(){return"connection"in navigator&&"effectiveType"in navigator.connection&&("2g"===navigator.connection.effectiveType||"slow-2g"===navigator.connection.effectiveType)}}]),alrsooogBrowserCompatibilityChecker}();

//]]>

</script>

<script type='text/javascript' id='alrsooog-preload-links-js-extra'>


//var alrsooogPreloadLinksConfig = {"excludeUris":"\/(.+\/)?feed\/?.+\/?","usesTrailingSlash":"1","imageExt":"jpg|jpeg|gif|png|tiff|bmp|webp|avif","fileExt":"jpg|jpeg|gif|png|tiff|bmp|webp|avif|php|pdf|html|htm","siteUrl":"https:\/\/free-share-ebooks.blogspot.com","onHoverDelay":"100","rateThrottle":"3"};

var alrsooogPreloadLinksConfig = {"excludeUris":"\/(.+\/)?feed\/?.+\/?","usesTrailingSlash":"1","imageExt":"jpg|jpeg|gif|png|tiff|bmp|webp|avif","fileExt":"jpg|jpeg|gif|png|tiff|bmp|webp|avif|php|pdf|html|htm","siteUrl":&quot;<data:blog.homepageUrl.jsEscaped/>&quot;,"onHoverDelay":"100","rateThrottle":"3"};</script>

<script type='text/javascript' id='alrsooog-preload-links-js-after'>

//<![CDATA[

(function() {

"use strict";var r="function"==typeof Symbol&&"symbol"==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&"function"==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?"symbol":typeof e},e=function(){function i(e,t){for(var n=0;n<t.length;n++){var i=t[n];i.enumerable=i.enumerable||!1,i.configurable=!0,"value"in i&&(i.writable=!0),Object.defineProperty(e,i.key,i)}}return function(e,t,n){return t&&i(e.prototype,t),n&&i(e,n),e}}();function i(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var t=function(){function n(e,t){i(this,n),this.browser=e,this.config=t,this.options=this.browser.options,this.prefetched=new Set,this.eventTime=null,this.threshold=1111,this.numOnHover=0}return e(n,[{key:"init",value:function(){!this.browser.supportsLinkPrefetch()||this.browser.isDataSaverModeOn()||this.browser.isSlowConnection()||(this.regex={excludeUris:RegExp(this.config.excludeUris,"i"),images:RegExp(".("+this.config.imageExt+")$","i"),fileExt:RegExp(".("+this.config.fileExt+")$","i")},this._initListeners(this))}},{key:"_initListeners",value:function(e){-1<this.config.onHoverDelay&&document.addEventListener("mouseover",e.listener.bind(e),e.listenerOptions),document.addEventListener("mousedown",e.listener.bind(e),e.listenerOptions),document.addEventListener("touchstart",e.listener.bind(e),e.listenerOptions)}},{key:"listener",value:function(e){var t=e.target.closest("a"),n=this._prepareUrl(t);if(null!==n)switch(e.type){case"mousedown":case"touchstart":this._addPrefetchLink(n);break;case"mouseover":this._earlyPrefetch(t,n,"mouseout")}}},{key:"_earlyPrefetch",value:function(t,e,n){var i=this,r=setTimeout(function(){if(r=null,0===i.numOnHover)setTimeout(function(){return i.numOnHover=0},1e3);else if(i.numOnHover>i.config.rateThrottle)return;i.numOnHover++,i._addPrefetchLink(e)},this.config.onHoverDelay);t.addEventListener(n,function e(){t.removeEventListener(n,e,{passive:!0}),null!==r&&(clearTimeout(r),r=null)},{passive:!0})}},{key:"_addPrefetchLink",value:function(i){return this.prefetched.add(i.href),new Promise(function(e,t){var n=document.createElement("link");n.rel="prefetch",n.href=i.href,n.onload=e,n.onerror=t,document.head.appendChild(n)}).catch(function(){})}},{key:"_prepareUrl",value:function(e){if(null===e||"object"!==(void 0===e?"undefined":r(e))||!1 in e||-1===["http:","https:"].indexOf(e.protocol))return null;var t=e.href.substring(0,this.config.siteUrl.length),n=this._getPathname(e.href,t),i={original:e.href,protocol:e.protocol,origin:t,pathname:n,href:t+n};return this._isLinkOk(i)?i:null}},{key:"_getPathname",value:function(e,t){var n=t?e.substring(this.config.siteUrl.length):e;return n.startsWith("/")||(n="/"+n),this._shouldAddTrailingSlash(n)?n+"/":n}},{key:"_shouldAddTrailingSlash",value:function(e){return this.config.usesTrailingSlash&&!e.endsWith("/")&&!this.regex.fileExt.test(e)}},{key:"_isLinkOk",value:function(e){return null!==e&&"object"===(void 0===e?"undefined":r(e))&&(!this.prefetched.has(e.href)&&e.origin===this.config.siteUrl&&-1===e.href.indexOf("?")&&-1===e.href.indexOf("#")&&!this.regex.excludeUris.test(e.href)&&!this.regex.images.test(e.href))}}],[{key:"run",value:function(){"undefined"!=typeof alrsooogPreloadLinksConfig&&new n(new alrsooogBrowserCompatibilityChecker({capture:!0,passive:!0}),alrsooogPreloadLinksConfig).init()}}]),n}();t.run();

}());

//]]>

</script>

<!-- Blogger Scripts -->

</body>

</html>

انسخ كود قالب VTrick الصقة في مدونتك في html